Ktl-icon-tai-lieu

các tính chất cơ bản của vật liệu xây dựng

Được đăng lên bởi nguyencongvu
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2077 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG I
CÁC TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA VẬT LIỆU XÂY DỰNG
1.1. Khái niệm chung
1.1.1. Phân loại tính chất của vật liệu xây dựng (VLXD)
Quá trình làm việc trong kết cấu công trình, vật liệu phải chịu sự tác dụng
của tải trọng bên ngoài và môi trường xung quanh. Tải trọng sẽ gây ra biến dạng
và ứng suất trong vật liệu. Do đó, để kết cấu công trình làm việc an toàn thì
trước tiên vật liệu phải có các tính chất cơ học theo yêu cầu. Ngoài ra, vật liệu
còn phải có đủ độ bền vững chống lại các tác dụng vật lý và hóa học của môi
trường. Trong một số trường hợp đối với vật liệu còn có một số yêu cầu riêng về
nhiệt, âm, chống phóng xạ v.v... Như vậy, yêu cầu về tính chất của vật liệu rất
đa dạng. Song để nghiên cứu và sử dụng vật liệu, có thể phân tính chất của nó
thành những nhóm như: nhóm tính chất đặc trưng cho trạng thái và cấu trúc,
nhóm tính chất vật lý, tính chất cơ học, tính chất hóa học và một số tính chất
mang ý nghĩa tổng hợp khác như tính công tác, tính tuổi thọ v.v...
Các tham số đặc trưng cho trạng thái và cấu trúc của vật liệu là những tính
chất đặc trưng cho quá trình công nghệ, thành phần pha, thành phần khoáng hóa,
thí dụ khối lượng riêng, khối lượng thể tích, độ rỗng, độ đặc, độ mịn, v.v...
Những tính chất vật lý xác định mối quan hệ của vật liệu với môi trường
như tính chất có liên quan đến nước, đến nhiệt, điện, âm, tính lưu biến của vật
liệu nhớt, dẻo...
Những tính chất cơ học xác định quan hệ của vật liệu với biến dạng và sự
phá hủy nó dưới tác dụng của tải trọng như cường độ, độ cứng, độ dẻo v.v...
Các tính chất hóa học có liên quan đến những biến đổi hóa học và độ bền
vững của vật liệu đối với tác dụng của các nhân tố hóa học.
Để tránh những ảnh hưởng của các yếu tố khách quan trong quá trình thí
nghiệm, các tính chất của vật liệu phải được xác định trong điều kiện và phương
pháp chuẩn theo quy định của tiêu chuẩn nhà nước Việt Nam. Khi đó tính chất
được xác định là những tính chất tiêu chuẩn. Ngoài các tiêu chuẩn nhà nước còn
các tiêu chuẩn cấp ngành, cấp bộ.
Các tiêu chuẩn có thể được bổ sung và chỉnh lí tùy theo trình độ sản xuất và
yêu cầu sử dụng vật liệu.
Hiện nay ở nước ta, đối với 1 số loại VLXD chưa có tiêu chuẩn và yêu cầu
kỹ thuật quy định thì có thể dùng các tiêu chuẩn của nước ngoài.
1.1.2 Quan hệ giữa cấu trúc và tính chất
Cấu trúc của vật liệu được biểu thị ở 3 mức: cấu trúc vĩ mô (cấu trúc có thể
quan sát bằng mắt thường), cấu trúc vi mô (chỉ quan sát bằng kính hiển vi) và
cấu trúc trong hay cấu tạo chất (phải dùng những thiết bị h...
CHƯƠNG I
CÁC TÍNH CHT CƠ BN CA VT LIU XÂY DNG
1.1. Khái nim chung
1.1.1. Phân loi tính cht ca vt liu xây dng (VLXD)
Quá trình làm vic trong kết cu công trình, vt liu phi chu s tác dng
ca ti trng bên ngoài và môi trường xung quanh. Ti trng s gây ra biến dng
ng sut trong vt liu. Do đó, để kết cu công trình làm vic an toàn thì
trước tiên vt liu phi có các tính cht cơ hc theo yêu cu. Ngoài ra, vt liu
còn phi có đủ độ bn vng chng li các tác dng vt lý và hóa hc ca môi
trường. Trong mt s trường hp đối vi vt liu còn có mt s yêu cu riêng v
nhit, âm, chng phóng x v.v... Như vy, yêu cu v tính cht ca vt liu rt
đa dng. Song để nghiên cu và s dng vt liu, có th phân tính cht ca nó
thành nhng nhóm như: nhóm tính cht đặc trưng cho trng thái và cu trúc,
nhóm tính cht vt lý, tính cht cơ hc, tính cht hóa hc và mt s tính cht
mang ý nghĩa tng hp khác như tính công tác, tính tui th v.v...
Các tham s đặc trưng cho trng thái và cu trúc ca vt liu là nhng tính
cht đặc trưng cho quá trình công ngh, thành phn pha, thành phn khoáng hóa,
thí d khi lượng riêng, khi lượng th tích, độ rng, độ đặc, độ mn, v.v...
Nhng tính cht vt lý xác định mi quan h ca vt liu vi môi trường
như tính cht có liên quan đến nước, đến nhit, đin, âm, tính lưu biến ca vt
liu nht, do...
Nhng tính cht cơ hc xác định quan h ca vt liu vi biến dng và s
phá hy nó dưới tác dng ca ti trng như cường độ, độ cng, độ do v.v...
Các tính cht hóa hc có liên quan đến nhng biến đổi hóa hc và độ bn
vng ca vt liu đối vi tác dng ca các nhân t hóa hc.
Để tránh nhng nh hưởng ca các yếu t khách quan trong quá trình thí
nghim, các tính cht ca vt liu phi được xác định trong điu kin và phương
pháp chun theo quy định ca tiêu chun nhà nước Vit Nam. Khi đó tính cht
được xác định là nhng tính cht tiêu chun. Ngoài các tiêu chun nhà nước còn
các tiêu chun cp ngành, cp b.
Các tiêu chun có th được b sung và chnh lí tùy theo trình độ sn xut và
yêu cu s dng vt liu.
Hin nay nước ta, đối vi 1 s loi VLXD chưa có tiêu chun và yêu cu
k thut quy định thì có th dùng các tiêu chun ca nước ngoài.
1.1.2 Quan h gia cu trúc và tính cht
Cu trúc ca vt liu được biu th 3 mc: cu trúc vĩ mô (cu trúc có th
quan sát bng mt thường), cu trúc vi mô (ch quan sát bng kính hin vi) và
cu trúc trong hay cu to cht (phi dùng nhng thiết b hin đại để quan sát và
nghiên cu như kính hin vi đin t, phân tích rơngen)
Cu trúc vĩ .Bng mt thường người ta th phân bit các dng cu trúc
này như: đá nhân to đặc, cu trúc t ong, cu trúc dng si, dng lp, dng ht
ri...
3
các tính chất cơ bản của vật liệu xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các tính chất cơ bản của vật liệu xây dựng - Người đăng: nguyencongvu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
các tính chất cơ bản của vật liệu xây dựng 9 10 706