Ktl-icon-tai-lieu

các tính chất hình phẳng oxy

Được đăng lên bởi Chu Minh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 637 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khóa học CHINH PHỤC HÌNH PHẲNG OXY – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

FB: LyHung95

CÁC TÍNH CHẤT HÌNH PHẲNG OXY (Phần 1)
Thầy Đặng Việt Hùng (ĐVH) – Moon.vn
VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN

KHÔNG ĐỢI LÂU, CHÚNG TA SẼ BƯỚC VÀO PHẦN HẤP DẪN NHẤT
CÁC TÍNH CHẤT ĐIỂN HÌNH VỀ CIRCLE
• Tính chất 1: [Đường thẳng Euler, rất quan trọng nhé]
Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (C), A’ là
điểm đối xứng của A qua I, H’ là giao điểm của
AH với đường tròn (C). Khi đó ta có các kết quả:
+) Tứ giác BHCA ' là hình bình hành
+) Ba điểm I, G, H thẳng hàng và IH = 3IG
+) H và H’ đối xứng nhau qua BC.

Chứng minh:
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

• Tính chất 2: [Mối quan hệ I – J]
Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (C) tâm I,
J là tâm đường tròn nội tiếp (tức là giao của ít
nhất 2 đường phân giác trong nhá), D là giao

điểm của phân giác trong góc A với (C). Khi đó
ta có D là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác
JBC, tức D cách đều 3 đỉnh đó, hay là dễ hiểu
hơn thì DB = DC = DJ
Chú ý: ID ⊥ BC nhé.

Chứng minh:
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

• Tính chất 3: [Đường tròn ngoại tiếp HBC]
Tham gia các khóa Luyện thi môn TOÁN tại MOON.VN để hướng đến kì thi THPT Quốc gia 2016

Khóa học CHINH PHỤC HÌNH PHẲNG OXY – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

FB: LyHung95

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (C) tâm I,
H là trực tâm tam giác.
Gọi J là điểm đối xứng của I qua BC thì J là tâm
đường tròn ngoại tiếp tam giác HBC hay
JB = JC = JH = R

Chứng minh:
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

• Tính chất 4: [Bài toán về hai chân đường cao trong tam giác]
Cho tam giác ABC, gọi D, E là chân đường cao
kẻ từ B, C lên cách cạnh AC, AB. Tâm đường
tròn ngoại tiếp tam giác ABC là I, khi đó ta có
kết quả IA ⊥ DE hay A ' A ⊥ DE
Chú ý: Tính chất này còn được khai thác trong
bài toán về trục đẳng phương.
Ta dễ thấy D, E đều thuộc hai đường tròn
- Đường tròn (C1) đường kính BC
- Đường tròn(C2) đường kính AH (với H là trực
tâm). Khi đó ta dễ dàng thu được phương trình
DE.
Chứng minh:
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
• Tính chất 5: [ĐVH1]

Tham gia các khóa Luyện thi môn TOÁN tại MOON.VN để hướng đến kì thi THPT Quốc gia 2016

Khóa học CHINH PHỤC HÌNH PHẲNG OXY – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

FB: LyHung95

Cho tam giác ABC cân tại A, nội tiếp đường tròn
(C) tâm I. Gọi D, E là giao điểm của đường tròn
(C) với c...
Khóa hc CHINH PHC HÌNH PHNG OXY – Thy ĐẶNG VIT HÙNG FB: LyHung95
Tham gia các khóa Luyn thi môn TOÁN ti MOON.VN để hướng đến kì thi THPT Quc gia 2016
VIDEO BÀI GING và LI GII CHI TIT CÁC BÀI TP ch có ti website MOON.VN
KHÔNG ĐỢI LÂU, CHÚNG TA S BƯỚC VÀO PHN HP DN NHT
CÁC TÍNH CHT ĐIN HÌNH V CIRCLE
Tính cht 1: [Đường thng Euler, rt quan trng nhé]
Cho tam giác ABC ni tiếp đường tròn (C), A
đim đối xng ca A qua I, Hgiao đim ca
AH vi đường tròn (C). Khi đó ta có các kết qu:
+) T giác
'
BHCA
là hình bình hành
+) Ba đ
i
m I, G, H th
ng hàng và
3
IH IG
=
+) HH
đố
i x
ng nhau qua BC.
Chng minh:
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Tính cht 2: [Mi quan h I – J]
Cho tam giác ABC n
i ti
ế
p
đườ
ng tròn (C) tâm I,
J tâm
đườ
ng tròn n
i ti
ế
p (t
c giao c
a ít
nh
t 2
đườ
ng phân giác trong nhá), D giao
đ
i
m c
a phân giác trong góc A v
i (C). Khi
đ
ó
ta D tâm
đườ
ng tròn ngo
i ti
ế
p tam giác
JBC, t
c D cách
đề
u 3
đỉ
nh
đ
ó, hay d
hi
u
h
ơ
n thì
DB DC DJ
= =
Chú ý:
nhé.
Chng minh:
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Tính cht 3: [Đường tròn ngoi tiếp HBC]
CÁC TÍNH CHẤT HÌNH PHẲNG OXY (Phần 1)
Thầy Đặng Việt Hùng (ĐVH) – Moon.vn
các tính chất hình phẳng oxy - Trang 2
các tính chất hình phẳng oxy - Người đăng: Chu Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
các tính chất hình phẳng oxy 9 10 846