Ktl-icon-tai-lieu

CÁC TÍNH CHẤT THƯỜNG GẶP HÌNH PHẲNG OXY

Được đăng lên bởi Đồng Nguyễn Hữu
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 5966 lần   |   Lượt tải: 39 lần
Khóa học RÈN KĨ NĂNG HÌNH và HỆ PT – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG [0985.074.831]

Facebook: Lyhung95

CÁC TÍNH CHẤT THƯỜNG GẶP HÌNH PHẲNG OXY
Thầy Đặng Việt Hùng [ĐVH]
HỆ THỐNG BÀI TẬP và CHỨNG MINH TÍNH CHẤT các em tham khảo video trên Moon.vn nhé!
- Quy ước: I là tâm đường tròn ngoại tiếp, G là trọng tâm, H là trực tâm, J là tâm đường tròn nội tiếp tam
giác ABC.
- Các công thức về diện tích tam giác cần nhớ:
S=

1
1
abc
a.ha = bc.sin A =
= p.r =
2
2
4R

p ( p − a )( p − b )( p − c ) ; với p =

a+b+c
2

• Tính chất 1: [Đường thẳng Euler, rất quan trọng nhé]
Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (C), A’ là

điểm đối xứng của A qua I, H’ là giao điểm của
AH với đường tròn (C). Khi đó ta có các kết quả:
+) Tứ giác BHCA ' là hình bình hành
+) Ba điểm I, G, H thẳng hàng và IH = 3IG
+) H và H’ đối xứng nhau qua BC.

Chứng minh:
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

• Tính chất 2: [Mối quan hệ I – J]
Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (C) tâm I,
J là tâm đường tròn nội tiếp (tức là giao của ít
nhất 2 đường phân giác trong nhá), D là giao

điểm của phân giác trong góc A với (C). Khi đó
ta có D là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác
JBC, tức D cách đều 3 đỉnh đó, hay là dễ hiểu
hơn thì DB = DC = DJ
Chú ý: ID ⊥ BC nhé.

Chứng minh:
…………………………………………………
…………………………………………………

Tham gia các khóa học trực tuyến môn Toán tại MOON.VN để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015!

Khóa học RÈN KĨ NĂNG HÌNH và HỆ PT – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG [0985.074.831]

Facebook: Lyhung95

…………………………………………………
…………………………………………………

• Tính chất 3: [Đường tròn ngoại tiếp HBC]
Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (C) tâm I,
H là trực tâm tam giác.
Gọi J là điểm đối xứng của I qua BC thì J là tâm
đường tròn ngoại tiếp tam giác HBC hay
JB = JC = JH

Chứng minh:
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

• Tính chất 4: [Bài toán về hai chân đường cao trong tam giác]
Cho tam giác ABC, gọi D, E là chân đường cao

kẻ từ B, C lên cách cạnh AC, AB. Tâm đường
tròn ngoại tiếp tam giác ABC là I, khi đó ta có
kết quả IA ⊥ DE hay A ' A ⊥ BC
Chú ý: Tính chất này còn được khai thác trong
bài toán về trục đẳng phương.
Ta dễ thấy D, E đều thuộc hai đường tròn
- Đường tròn (C1) đường kính BC
- Đường tròn(C2) đường kính AH (với H là trực
tâm). Khi đó ta dễ dàng thu được phương trình
DE.
Chứng minh:
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

• Tính chất 5: [Bài toán về ba chân đường cao trong tam ...
Khóa hc RÈN KĨ NĂNG HÌNH và H PT
– Thy
ĐẶNG VIT HÙNG [0985.074.831] Facebook: Lyhung95
Tham gia các khóa hc trc tuyến môn Toán ti MOON.VN để đạt kết qu cao nht trong k thi THPT Quc gia 2015!
H THNG BÀI TP và CHNG MINH TÍNH CHT các em tham kho video trên Moon.vn nhé!
- Quy ước: I là tâm đường tròn ngoi tiếp, G là trng tâm, H là trc tâm, J là tâm đường tròn ni tiếp tam
giác ABC.
- Các công thc v din tích tam giác cn nh:
( )( )( )
1 1
. .sin . ;
2 2 4
a
abc
S a h bc A p r p p a p b p c
R
= = = = = v
i
2
a b c
p
+ +
=
Tính cht 1: [Đường thng Euler, rt quan trng nhé]
Cho tam giác ABC n
i ti
ế
p
đườ
ng tròn (C), A
đ
i
m
đố
i x
ng c
a A qua I, Hgiao
đ
i
m c
a
AH v
i
đườ
ng tròn (C). Khi
đ
ó ta có các k
ế
t qu
:
+) T
giác
'
BHCA
là hình bình hành
+) Ba
đ
i
m I, G, H th
ng hàng và
IH IG
=
+) HH
đố
i x
ng nhau qua BC.
Chng minh:
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
Tính cht 2: [Mi quan h I – J]
Cho tam giác ABC n
i ti
ế
p
đườ
ng tròn (C) tâm I,
J tâm
đườ
ng tròn n
i ti
ế
p (t
c giao c
a ít
nh
t 2
đườ
ng phân giác trong nhá), D giao
đ
i
m c
a phân giác trong góc A v
i (C). Khi
đ
ó
ta D là tâm
đườ
ng tròn ngo
i ti
ế
p tam giác
JBC, t
c D cách
đề
u 3
đỉ
nh
đ
ó, hay d
hi
u
h
ơ
n thì
DB DC DJ
= =
Chú ý:
ID BC
nhé.
Chng minh:
…………………………………………………
…………………………………………………
CÁC TÍNH CHẤT THƯỜNG GẶP HÌNH PHẲNG OXY
Thầy Đặng Việt Hùng [ĐVH]
CÁC TÍNH CHẤT THƯỜNG GẶP HÌNH PHẲNG OXY - Trang 2
CÁC TÍNH CHẤT THƯỜNG GẶP HÌNH PHẲNG OXY - Người đăng: Đồng Nguyễn Hữu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
CÁC TÍNH CHẤT THƯỜNG GẶP HÌNH PHẲNG OXY 9 10 625