Ktl-icon-tai-lieu

Các tỷ lệ thường dùng trong dịch tể học

Được đăng lên bởi zorro2nd
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 912 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÁC TỶ LỆ THƯỜNG DÙNG TRONG DỊCH TỄ HỌC
1.

2.

3.

Tỷ lệ =
A. [ a/(a+b) ]  100;
B. [ a/(a+b) ]  1000;
C. [ a/(a+b) ]  10n ;@
D. a/(a+b);
E. a/b.
Tỷ suất =
A. [ a/(a+b) ]  100;
B. [ a/(a+b) ]  1000;
C. [ a/(a+b) ]  10n ;
D. a/(a+b);
E. a/b. @
Tỷ lệ hiện mắc =
Số hiện mắc
A.
Tổng số quần thể có nguy cơ
Số hiện mắc
B.
Tổng số quần thể có nguy cơ
Số hiện mắc
C.
Tổng số quần thể có nguy cơ
D.
E.

4.

Số mới mắc
Tổng số quần thể có nguy cơ
Số mới mắc
Tổng số quần thể có nguy cơ

 100
 1000
 100
 1000

Tỷ lệ mới mắc =
A.

Số mới mắc
Tổng số quần thể có nguy cơ giữa thời kì nghiên cứu

 10n
@

B.

Số mới mắc
Tổng số quần thể có nguy cơ giữa thời kì nghiên cứu
Số mới mắc
Tổng số quần thể có nguy cơ giữa thời kì nghiên cứu

 100

Số hiện mắc
Tổng số quần thể có nguy cơ giữa thời kì nghiên cứu
Số hiện mắc
E.
Tổng số quần thể có nguy cơ giữa thời kì nghiên cứu
Để có được số hiện mắc phải tiến hành:
A. Điều tra dọc;

 100

C.
D.

5.

 10n @

9


1000


1000

B. Điều tra ngang;@
C. Điều tra nửa dọc ;
D. Nghiên cứu bệnh chứng;
E. Nghiên cứu theo dõi;
Để có được tỷ lệ hiện mắc ta phải tiến hành:
A. Điều tra dọc;
B. Điều tra ngang;@
C. Điều tra nửa dọc ;
D. Nghiên cứu bệnh chứng;
E. Nghiên cứu theo dõi;
Để có được số mới mắc phải tiến hành:
A. Điều tra dọc;@
B. Điều tra ngang;
C. Nghiên cứu bệnh chứng;
D. Nghiên cứu thực nghiệm ngẫu nhiên ;
E. Nghiên cứu thử nghiệm trên cộng đồng .
Để có được tỷ lệ mới mắc phải tiến hành:
A. Điều tra dọc;@
B. Điều tra ngang;
C. Nghiên cứu bệnh chứng;
D. Nghiên cứu thực nghiệm ngẫu nhiên ;
E. Nghiên cứu thử nghiệm trên cộng đồng .

6.

7.

8.

Hình dưới đây (sử dụng cho các câu 9 - 22 ): Biểu thị diễn biến của một bệnh mãn
tính: có 10 người bị bệnh trong quần thể 1.000 người :
Cas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1

-

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Tháng

Vạch liên tục: chỉ thời kỳ bị bệnh, có thể phát hiện được qua điều tra;
Vạch chấm chấm: chỉ giai đoạn bị bệnh nhưng không thể phát hiện được
qua điều tra;

10

-

Chỉ khảo sát trong khung; những vạch xuất phát và kết thúc vượt khung là
những trường hợp mắc bệnh trước lúc khảo sát và vẫn tiếp tục bị bệnh sau
khảo sát;
- Vạch liên tục không tiếp theo vạch chấm chấm nữa biểu thị các trường hợp
điều trị khỏi.
Từ hình trên có thể nêu lên được các tỷ lệ như sau:
9.

10.

11.

12.

13.

14.

Tỷ lệ hiện mắc điểm ngày 1/1 là:
A. 5/1 000;
B. 10/1 000;
C. 4/1 000; @
D. 2/1 000 ;
E. 6/ 1 000.
Tỷ lệ hiện mắc khoảng năm là:
A. 10/1 000;@
B. 7/1 000;
C. 14/1 000;
D. 4/1 000;
E. 5/1 000.
Tỷ lệ...
CÁC TỶ LỆ THƯỜNG DÙNG TRONG DỊCH TỄ HỌC
1. Tỷ lệ =
A. [ a/(a+b) ] 100;
B. [ a/(a+b) ] 1000;
C. [ a/(a+b) ] 10
n
;@
D. a/(a+b);
E. a/b.
2. Tỷ suất =
A. [ a/(a+b) ] 100;
B. [ a/(a+b) ] 1000;
C. [ a/(a+b) ] 10
n
;
D. a/(a+b);
E. a/b. @
3. Tỷ lệ hiện mắc =
A.
Số hiện mắc
10
n
@
Tổng số quần thể có nguy cơ
B.
Số hiện mắc
100
Tổng số quần thể có nguy cơ
C.
Số hiện mắc
1000
Tổng số quần thể có nguy cơ
D. Số mới mắc 100
Tổng số quần thể có nguy cơ
E.
Số mới mắc
1000
Tổng số quần thể có nguy cơ
4. Tỷ lệ mới mắc =
A.
Số mới mắc
10
n
@
Tổng số quần thể có nguy cơ giữa thời kì nghiên cứu
B.
Số mới mắc
100
Tổng số quần thể có nguy cơ giữa thời kì nghiên cứu
C.
Số mới mắc
1000
Tổng số quần thể có nguy cơ giữa thời kì nghiên cứu
D.
Số hiện mắc
100
Tổng số quần thể có nguy cơ giữa thời kì nghiên cứu
E.
Số hiện mắc
1000
Tổng số quần thể có nguy cơ giữa thời kì nghiên cứu
5. Để có được số hiện mắc phải tiến hành:
A. Điều tra dọc;
9
Các tỷ lệ thường dùng trong dịch tể học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các tỷ lệ thường dùng trong dịch tể học - Người đăng: zorro2nd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Các tỷ lệ thường dùng trong dịch tể học 9 10 916