Ktl-icon-tai-lieu

Các ví dụ Bài tập về bảo toàn electron

Được đăng lên bởi Thảo Acid
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 253 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP TỰ LUYÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN electron
Ví dụ :1 Cho 3.84g Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được Vl NO . Tính V ?
GIẢI
Cu -> Cu2+ + 2e
0.06

4H+ + NO3- +3e -> N+2

0.12 (mol)

0.12 0.04 (mol)

áp dụng định luật bảo toàn e : mol e cho bằng mol e nhận = 0.12 mol
V= 0.04*22.4=0.896l
Ví dụ 2: Cho a mol FeS2 và 0.09 mol CuS2 vào dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch X và
10.08 lit N2O . Tính a ?
FeS2 -> Fe+3 + S+6 + 15e
x

N+5 +8e-> N2O

15x

3.6

0.45 (mol)

CuS2 -> Cu2+ +2S+6 + 14e
0.09

1.26 (mol)

gọi x là mol FeS2 , áp dụng định luật bảo toàn e :
15x + 1.26 = 3.6 <=> x =0.156 mol
Bài tập áp dụng
Bài 1: Hòa tan 15 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại Mg và Al vào dung dịch Y gồm HNO3 và
H2SO4 đặc thu được 0,1 mol mỗi khí SO2, NO, NO2, N2O. Phần trăm khối lượng của Al và Mg
trong X lần lượt là
A. 63% và 37%.

B. 36% và 64%.

C. 50% và 50%.

D. 46% và 54%.

Bài 2: Trộn 0,81 gam bột nhôm với bột Fe2O3 và CuO rồi đốt nóng để tiến hành phản ứng nhiệt
nhôm thu được hỗn hợp A. Hoà tan hoàn toàn A trong dung dịch HNO3 đun nóng thu được V lít
khí NO (sản phẩm khử duy nhất) ở đktc. Giá trị của V là
A. 0,224 lít.

B. 0,672 lít.

C. 2,24 lít.

D. 6,72 lít.

Bài 3: Hòa tan hoàn toàn 43,2 gam kim loại Cu vào dung dịch HNO3 loãng, tất cả khí NO thu
được đem oxi hóa thành NO2 rồi sục vào nước có dòng oxi để chuyển hết thành HNO3. Thể tích
khí oxi ở đktc đã tham gia vào quá trình trên là
A. 5,04 lít

B. 6,72 lít

C. 7,56 lít

D. 8,96 lít

Bài 4: Hoà tan hoàn toàn 1,2 gam Kim loại M vào dung dịch HNO3 dư thu được 0,224 lít khí
N2 duy nhất ở (đktc) . Kim loại M là :
A. Mg

B. Fe

C. Al

D. Cu

Bài 5: Cho 40,5 gam Al tác dụng với dung dịch HNO3 thu được 10, 08 lít khí X ở đktc ( không
có sản phẩm khử nào khác ) . X là
A.NO2

B.NO

C. N2O

D. N2

Bài 6: Cho 8,3 gam hỗn hợp gồm Al,Fe vào 1 lít dung dịch AgNO3 0,1 M và Cu(NO3)2 0,2
M .Sau khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn Z ( không tác dụng với dung dịch HCl ) và dung
dịch T không còn màu xanh . %mAl trong X là :
A. 32.53%

B. 39,04%

C. 48,8%

D . 29,28%

Bài 7: Lấy 0,03 mol Al và 0,05 mol Fe cho tác dụng với 100 ml dd chứa AgNO3 và Cu(NO3)2
khuyâý kỹ tới phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được 8,12 g chất rắn gồm 3 kim loại . Hoà tan
chất rắn đó bằng dd HCl dư thấy bay ra 0,672 lít khí H2 ở đktc . Hiệu suất các phản ứng là 100
% . Nồng độ mol/l c...

 !"#$%&'()#*+ ),-.*)/$%0)1$*213&$4

#*56#*7887 (88%58%5687
9&9: 9&"7;<= 9&"79&9(;<=
+> )2/$*?@AB!<$@C)<$?D9&"7<
D9&9(E77&(D9&'F:
 7!#$G<HI7,B9&9F<#*I7,B*)/$%1$*213*)/$J,B
"9&9'.7&$G4
HI756H8%8I8:8"K 8K8'567
L "KL %&:9&(K;<=
#*I756#*7887I8:8"(
9&9F "&7:;<=
)M.LB<HI7N+> )2/$*?@AB!
"KL8"&7:D%&:OD6LD9&"K:<
B.?>+> )
B."!PGG"K)G<$Q$3>J)R<$G.S.<T.U),BV,B*)/$)R<%,B
7I(2W$*2139N"<<Q.S$I7NN7N7&$XY<S$Z.13)[GV,BU)
)JX13B
V&:%\,B%]\&&%:\,B:(\&#&K9\,BK9\&^&(:\,BK(\&
B.7!_9N'")G<@_$`<,-.@_H7%,B#*R.2Za)2b.c$B$>$Ad)$.e
$`<$*213$Q$3>V&BG$BBV)*)/$%2*a)$*213
S$;fA>$g<S$h*i$j=k2S&.+/[GB
V&9N77(&&9N:]7&#&7N7(&^&:N]7&
B.%!PGG$BB(%N7)G<S.<T.#*,B*)/$%0)NjAS$$*
2132<L.$aG$B$7R.f ,B1-aP)L.2b$*ib$c$B$%&$b$
S$L.k2S20$G<).G,Bl*+m$nB
V&KN9(&:N]7#&]NK:^&'NF:
Các ví dụ Bài tập về bảo toàn electron - Trang 2
Các ví dụ Bài tập về bảo toàn electron - Người đăng: Thảo Acid
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Các ví dụ Bài tập về bảo toàn electron 9 10 117