Ktl-icon-tai-lieu

Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển

Được đăng lên bởi Cao Thủ Học Đường
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 760 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày soạn:
3/3/2015
Ngày dạy:
4/3/2015
Người soạn:
Trịnh Thị Thu
Giáo viên hướng dẫn: Điền Thị Vũ

Tuần: 30
Tiết: 40
Lớp : 10 B10

Bài 39: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG
VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
I. Mục tiêu bài học
Sau khi học xong bài này, HS phải:
1. Về kiến thức
- Kể tên một số yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển
của động vật.
- Phân tích được tác động của các yếu tố bên ngoài đến sinh trưởng và phát
triển ở động vật
- Vận dụng được kiến thức về sinh trưởng và phát triển để đề ra một số biện pháp điều
khiển sinh trưởng và phát triển của động vật và con người.

2. Về kĩ năng
- Rèn luyện được kĩ năng phân tích, khái quát kiến thức, vận dụng lí thuyết giải thích các
hiện tượng thực tế
- Hình thành được kĩ năng tự học, làm việc theo nhóm và trình bày trước đám đông.

3. Về thái độ
- Nhận thức được con người có khả năng điều khiển sự sinh trưởng và phát
triển ở động vật phục vụ chăn nuôi gia cầm,gia súc . . .
- Biết vận dụng những biện pháp để điều khiển sinh trưởng và phát triển cho
một số vật nuôi, cây trồng.
- Rèn luyện ý thức và thực hiện chính sách kế hoạch hoá gia đình
- Có ý thức về chế độ ăn uống hợp lý nhằm bảo vệ sức khỏe và phát triển
hợp lý.
- Bảo vệ môi trường sống của vật nuôi và chính con người để sinh trưởng và
phát triển tốt nhất.
II. Phương pháp dạy học
- Phương pháp vấn đáp - tìm tòi
- Phương pháp thuyết trình
III. Chuẩn bị
1. Giáo viên
- Chuẩn bị nội dung bài, câu trả lời cho các lệnh trong bài
- Đọc phần thông tin bổ sung
- Giáo án.
- Sách giáo khoa, sách giáo viên.
2. Học sinh

- Nghiên cứu trước bài học.
- Vở ghi, vở bài tập, sách giáo khoa.
IV. Tiến trình bài học
1. Ổn định lớp: kiểm tra sĩ số và tác phong học sinh.
2. Kiểm tra bài cũ (5 phút)
Câu hỏi: Trình bày nguồn gốc và vai trò của các hoocmon điều hòa sinh
trưởng ở động vật?
3. Bài mới
Đặt vấn đề:
Quá trình sinh trưởng và phát triển ở động vật bị chi phối bởi nhiều
nhân tố, ở bài trước chúng ta đã nghiên cứu về ảnh hưởng của các nhân tố
bên trong đến sự sinh trưởng và phát triển ở động vật, hôm nay chúng ta sẽ
tiếp tục nghiên cứu xem các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng thế nào đến sự
sinh trưởng và phát triển ở động vật. Để làm rõ vấn đề này chúng ta cùng tìm
hiểu Bài 39: các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật
( tiếp).
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
Thời
gian
- GV: Các yếu tố ngoại cảnh nào ảnh hưởng II. Các nhân tố bên ngoài
20'
đến sinh trưởng và phát triển của người và
động vật?
- HS: Vận dụng những hiểu biết thực tế để trả
lờ...
Ngày soạn: 3/3/2015 Tuần: 30
Ngày dạy: 4/3/2015 Tiết: 40
Người soạn: Trịnh Thị Thu Lớp : 10 B10
Giáo viên hướng dẫn: Điền Thị Vũ
Bài 39: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG
VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
I. Mục tiêu bài học
Sau khi học xong bài này, HS phải:
1. Về kiến thức
- Kể tên một số yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển
của động vật.
- Phân tích được tác động của các yếu t bên ngoài đến sinh trưởng phát
triển ở động vật
- Vận dụng được kiến thức về sinh trưởng và phát triển để đề ra một số biện pháp điều
khiển sinh trưởng và phát triển của động vật và con người.
2. Về kĩ năng
- Rèn luyện được kĩ năng phân tích, khái quát kiến thức, vận dụng lí thuyết giải thích các
hiện tượng thực tế
- Hình thành được kĩ năng tự học, làm việc theo nhóm và trình bày trước đám đông.
3. Về thái độ
- Nhận thức được con người kh năng điều khiển sự sinh trưởng và phát
triển ở động vật phục vụ chăn nuôi gia cầm,gia súc . . .
- Biết vận dụng những biện pháp để điều khiển sinh trưởng phát triển cho
một số vật nuôi, cây trồng.
- Rèn luyện ý thức và thực hiện chính sách kế hoạch hoá gia đình
- ý thức về chế độ ăn uống hợp lý nhằm bảo vệ sức khỏe phát triển
hợp lý.
- Bảo vệ môi trường sống của vật nuôi chính con người đ sinh trưởng
phát triển tốt nhất.
II. Phương pháp dạy học
- Phương pháp vấn đáp - tìm tòi
- Phương pháp thuyết trình
III. Chuẩn bị
1. Giáo viên
- Chuẩn bị nội dung bài, câu trả lời cho các lệnh trong bài
- Đọc phần thông tin bổ sung
- Giáo án.
- Sách giáo khoa, sách giáo viên.
2. Học sinh
Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển - Người đăng: Cao Thủ Học Đường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển 9 10 616