Ktl-icon-tai-lieu

Cacboncilic

Được đăng lên bởi chianhhieuem1431997
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1406 lần   |   Lượt tải: 0 lần
0
Đưa vào sổ tay
A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP AXITCACBOXYLIC
I. Phản ứng với dung dịch kiềm, dung dịch kiềm
- PTTQ
2R(COOH)n+2nNa → 2R(COONa)n+nH2
R(COOH)n+nNaOH → R(COONa)n+nH2O
* VÍ DỤ MINH HỌA
Ví dụ 1 : Cho Na dư tác dụng với a gam dung dịch CH3COOH . Kết thúc
phản ứng , thấy khối lượng H2 sinh ra là 11a240 . Tính nồng độ C% của
dung dich axit
A. 10% B. 25% C. 4,58% D. 36%
Giải :
Chọn a=240 gam
nH2=11/2=5,5 mol ; nCH3COOH = 240.C60 = 0,04C mol
nH2O = 240–2,4C18 mol
PTPƯ
2CH3COOH+2NaOH → 2CH3COONa+H2
2H2O+2Na → 2NaOH+H2
=> nCH3COOH+nH2O=2nH2 => 0,04C + 240–2,4C18 = 2.5,5 => C=25
=> Đáp án B
Ví dụ 2 : Cho 13,4 gam hỗn hợp X gồm hai axit no đơn chức , mạch hở , kế
tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng tác dụng với Na dư, thu được 17,8 gam
muối . Khối lượng của axit có số nguyên tử cacbon ít hơn có trong X là
A. 3 gam B. 4,6 gam C. 7,4 gam D. 6 gam
Giải :
Đặt công thức phân tử trung bình của hai axit là CnH2n+1COOH
2CnH2n+1COOH+2Na → 2CnH2n+1COONa+H2
xx
Theo pt và giả thiết ta có
(14n+67)x–(14n+45)x=17,8–13,4 => x=0,2
=> 0,2(14n+46)=13,4 => n=1,5
Vậy 2 axit là CH3COOH và C2H5COOH
Do n=1,5 là trung bình cộng của 1 và 2 nên 2 axit có số mol bằng nhau và là
0,1 mol
=> mCH3COOH=0,1.60=6 gam
=> Đáp án D
II. Phản ứng este hóa

- Bản chất phản ứng là nhóm –OH trong axit phản ứng với nguyên tử H
trong ancol
RCO−OH+HOR′ ⇋ RCO−OR′+H2O
- Phản ứng este hóa là phản ứng thuận nghịch , hiệu suất luôn nhỏ hơn 100%
. Khi tính hiệu suất phản ứng este hóa phải tính theo lượng chất thiếu
R′(OH)n+RCOOH ⇋ (RCOO)nR′+nH2O
R(COOH)n+nR′OH ⇋ R(COOR′)n+nH2O
mR(COOH)n+nR′(OH)m ⇋ Rm(COO)mnR′n+mnH2O
* VÍ DỤ MINH HỌA
Ví dụ 1 : Oxi hóa anđehit OHC−CH2−CH2−CHO trong điều kiện thích hợp
thu được hợp chất hữu cơ X . Đun nóng hỗn hợp gồm 1 mol X và 1 mol
ancol metylic với xúc tác H2SO4 đặc thu được 2 este Z và Q ( MZ < MQ)
với tỉ lệ khối lượng mZ:mQ = 1,81 . Biết chỉ có 72% ancol chuyển thành
este. Số mol Z và Q là
A. 0,36 và 0,18
B. 0,48 và 0,12
C. 0,24 và 0,24
D. 0,12 và 0,24
Giải :
X phản ứng với ancol thu được este chứng tỏ X là axit cacboxylic
HOOCCH2CH2COOH
HOCCH2CH2CHO+O2 →t,xt HOOCCH2CH2COOH
HOOCCH2CH2COOH+CH3OH ⇋ HOOCCH2CH2COOCH3+H2O
xxx
HOOC(CH2)2COOH+2CH3OH ⇋ CH3OOC(CH2)2COOCH3+2H2O
y2yy
Theo giả thiết ta nhận thấy
Z là HOOCCH2CH2COOCH3 , Q là CH3OOCCH2CH2COOCH3
Ta có :
{x+2y=0,72132x/146y=1,81 => {x=0,36y=0,18
=> Đáp án A
Ví dụ 2 : Hỗn hợp A gồm 1 axit no đơn chức và một axit không no đơn chức
có một liên kết đôi ở gốc hiđrocacbon. Khi cho a gam A tác dụng hết với
CaCO3 thoát ra 1,12 ...
0
Đưa vào sổ tay
A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP AXITCACBOXYLIC
I. Phản ứng với dung dịch kiềm, dung dịch kiềm
- PTTQ
2R(COOH)n+2nNa → 2R(COONa)n+nH2
R(COOH)n+nNaOH → R(COONa)n+nH2O
* VÍ DỤ MINH HỌA
Ví dụ 1 : Cho Na dư tác dụng với a gam dung dịch CH3COOH . Kết thúc
phản ứng , thấy khối lượng H2 sinh ra là 11a240 . Tính nồng độ C% của
dung dich axit
A. 10% B. 25% C. 4,58% D. 36%
Giải :
Chọn a=240 gam
nH2=11/2=5,5 mol ; nCH3COOH = 240.C60 = 0,04C mol
nH2O = 240–2,4C18 mol
PTPƯ
2CH3COOH+2NaOH → 2CH3COONa+H2
2H2O+2Na → 2NaOH+H2
=> nCH3COOH+nH2O=2nH2 => 0,04C + 240–2,4C18 = 2.5,5 => C=25
=> Đáp án B
Ví dụ 2 : Cho 13,4 gam hỗn hợp X gồm hai axit no đơn chức , mạch hở , kế
tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng tác dụng với Na dư, thu được 17,8 gam
muối . Khối lượng của axit có số nguyên tử cacbon ít hơn có trong X là
A. 3 gam B. 4,6 gam C. 7,4 gam D. 6 gam
Giải :
Đặt công thức phân tử trung bình của hai axit là CnH2n+1COOH
2CnH2n+1COOH+2Na → 2CnH2n+1COONa+H2
xx
Theo pt và giả thiết ta có
(14n+67)x–(14n+45)x=17,8–13,4 => x=0,2
=> 0,2(14n+46)=13,4 => n=1,5
Vậy 2 axit là CH3COOH và C2H5COOH
Do n=1,5 là trung bình cộng của 1 và 2 nên 2 axit có số mol bằng nhau và là
0,1 mol
=> mCH3COOH=0,1.60=6 gam
=> Đáp án D
II. Phản ứng este hóa
Cacboncilic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cacboncilic - Người đăng: chianhhieuem1431997
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Cacboncilic 9 10 912