Ktl-icon-tai-lieu

cacbonhidrat

Được đăng lên bởi Ba Ngoc Pkan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 426 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1) Lên men 1 tấn tinh bột chứa 5% tạp chất trơ thành ancol etylic , hiệu
suất mỗi quá trình lên men là 85%.Khối lượng ancol thu được là bao nhiêu?
Nếu đem pha loãng ancol đó thành rượu 40 độ (khối lượng riêng của ancol
etylic nguyên chất là 0,8 ) thì thể tích dung dịch rượu thu được là bao
nhiêu ?
Giải:
(C6H10O5)n---> nC6H12O6---> 2nC2H5OH
162n kg..................................92n kg
950 kg....................................? kg
Trong 1 tấn (1000 kg) tinh bột: lẫn 5% tạp chất trơ---> 95% tinh bột nguyên ch ất
=> m(tinh bột nguyên chất)= (95/100). 1000= 950 (kg)
Từ PT trên, dùng quy tắc tam suất => m( lí thuyết của rượu) = (950. 92n)/ 162n=
539,5 (kg)
Vì hiệu suất của mỗi quá trình đạt 85%, ở trên có hai quá trình nên:
m( thực tế của rượu) = 539,5. (85/100). (85/100)= 389,8 (kg) <= đây là khối lượng
đề bài yêu cầu tìm
Ta có công thức tính độ rượu:
Độ rượu= [V(rượu nguyên chất). 100%]/ V(dung dịch rượu)
=> V(dung dịch rượu)= [V(rượu nguyên chất). 100%]/ độ rượu
Mặt khác: V(rượu nguyên chất)= m(rượu nguyên chất)/ D= 389,8 / 0,8 = 487,25
(lít)
=> V(dung dịch rượu)= (487,25. 100%)/ 40= 1218,125 (lít)
2) Khí cacbonic chiếm 0,03% thể tích không khí . Muốn tạo ra 500 g tinh bột
thì cần bao nhiêu lít không khí (đktc) để cung cấp đủ CO2 cho phản ứng
quang hợp ?
Giải:
Bài này có liên quan đến sự tạo thành tinh bột trong cây xanh
6nCO2 + 5nH2O -----(ánh sáng, clorophin)----> (C6H12O6)n + 6nO2
264n(gam)......................................... ...............162n (gam)
? (gam) 500 (gam)
Từ PT: => mCO2= (264n. 500)/ 162n= 814,8148148 (gam) (mình lấy số lẻ như ri
để kết quả số tròn hơn)
=> VCO2= (mCO2/44). 22,4= 414,8148148 (lít)
Vì CO2 chiếm 0,03% thể tích không khí:
=> V(không khí) = (414,8148148. 100)/ 0,03 = 1382716 (lít)
3) Xenlulozo trinitrat được điều chế từ xenlulozo và axit nitric đặc có xúc tác
axit sunfuric đặc, nóng.Để có 14,85 kg xenlulozo trinitrat cần dung dịch
chứa a kilogam axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%).Giá trị a là bao
nhiêu ?
Giải:
[C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3 ---> [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O
..............................189n(kg).......297n( kg)
...............................? (kg)..........14,85(kg)
Từ PT: => m(lí thuyết của HNO3)= (189n.14,85)/ 297n= 9,45(kg)
Vì H= 90%:
=> a= m(thực tế của HNO3)= (9,45.100)/90= 10,5 (kg)
4) Cho m gam tinh bột lên men thành ancol (rượu) etylic với hiệu suất 81%.
Toàn bộ lượng CO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nuớc vôi trong, thu

được 275 g kết tủa va dung dich Y . Đun kĩ dung dịch Y thu thêm 50g kết
tủa.K...
1) Lên men 1 t n tinh b t ch a 5% t p ch t tr thành ancol etylic , hi u ơ
su t m i quá trình lên men là 85%.Kh i l ng ancol thu c là bao nhiêu? ượ đượ
N u em pha loãng ancol ó thành r u 40 (kh i l ng riêng c a ancol ế đ đ ượ độ ượ
etylic nguyên ch t là 0,8 ) thì th tích dung d ch r u thu c là bao ượ đượ
nhiêu ?
Gi i:
(C6H10O5)n---> nC6H12O6---> 2nC2H5OH
162n kg..................................92n kg
950 kg....................................? kg
Trong 1 t n (1000 kg) tinh b t: l n 5% t p ch t tr ---> 95% tinh b t nguyên ch t ơ
=> m(tinh b t nguyên ch t)= (95/100). 1000= 950 (kg)
T PT trên, dùng quy t c tam su t => m( lí thuy t c a r u) = (950. 92n)/ 162n= ế ư
539,5 (kg)
Vì hi u su t c a m i quá trình t 85%, trên có hai quá trình nên: đ
m( th c t c a r u) = 539,5. (85/100). (85/100)= 389,8 (kg) <= ây là kh i l ng ế ư đ ư
bài yêu c u tìmđề
Ta có công th c tính r u: độ ượ
r u= [V(r u nguyên ch t). 100%]/ V(dung d ch r u)Độ ượ ượ ượ
=> V(dung d ch r u)= [V(r u nguyên ch t). 100%]/ r u ượ ượ độ ượ
M t khác: V(r u nguyên ch t)= m(r u nguyên ch t)/ D= 389,8 / 0,8 = 487,25 ượ ượ
(lít)
=> V(dung d ch r u)= (487,25. 100%)/ 40= 1218,125 (lít) ượ
2) Khí cacbonic chi m 0,03% th tích không khí . Mu n t o ra 500 g tinh b tế
thì c n bao nhiêu lít không khí ( ktc) cung c p CO2 cho ph n ng đ để đủ
quang h p ?
Gi i:
Bài này có liên quan n s t o thành tinh b t trong cây xanhđế
6nCO2 + 5nH2O -----(ánh sáng, clorophin)----> (C6H12O6)n + 6nO2
264n(gam)......................................... ...............162n (gam)
? (gam) 500 (gam)
T PT: => mCO2= (264n. 500)/ 162n= 814,8148148 (gam) (mình l y s l nh ri ư
k t qu s tròn h n)để ế ơ
=> VCO2= (mCO2/44). 22,4= 414,8148148 (lít)
Vì CO2 chi m 0,03% th tích không khí:ế
=> V(không khí) = (414,8148148. 100)/ 0,03 = 1382716 (lít)
3) Xenlulozo trinitrat c i u ch t xenlulozo và axit nitric c có xúc tácđượ đ ế đặ
axit sunfuric c, nóng. có 14,85 kg xenlulozo trinitrat c n dung d ch đặ Để
ch a a kilogam axit nitric (hi u su t ph n ng t 90%).Giá tr a là bao đạ
nhiêu ?
Gi i:
[C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3 ---> [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O
..............................189n(kg).......297n( kg)
...............................? (kg)..........14,85(kg)
T PT: => m(lí thuy t c a HNO3)= (189n.14,85)/ 297n= 9,45(kg) ế
Vì H= 90%:
=> a= m(th c t c a HNO3)= (9,45.100)/90= 10,5 (kg) ế
4) Cho m gam tinh b t lên men thành ancol (r u) etylic v i hi u su t 81%. ượ
Toàn b l ng CO2 h p th hoàn toàn vào dung d ch nu c vôi trong, thu ượ
cacbonhidrat - Trang 2
cacbonhidrat - Người đăng: Ba Ngoc Pkan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
cacbonhidrat 9 10 864