Ktl-icon-tai-lieu

Cách chứng minh bất đẳng thức schur

Được đăng lên bởi Phát Nguyễn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 310 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cao Văn Dũng
SV: Lớp K50A1s-Sp Toán – Khoa Sư Phạm – ĐHQGHN

Nhiều Cách Để Chứng Minh Cho Bất Đẳng Thức Schur

Bất đẳng thức Schur là một bất đẳng thức chặt và đẹp mắt có nhiều ứng
dụng để giải toán, nhưng khi áp dụng nó thì phải chứng minh nó xong rồi
mới được áp dụng. Bài viết này xin nêu ra một số cách để chứng minh,
mong bạn đọc có them nhiều cách hay khác nữa đóng góp để cho bài viết
trở nên phong phú hơn.
Ta có bài toán bất đẳng thức Schur: Với các số thực không âm a,b,c ta
luôn có bất đẳng thức sau: a ( a − b )( a − c ) + b( b − c )( b − a ) + c( c − a )( c − b ) ≥ 0 .
CM:
Cách 1: (Đặt ẩn phụ)
Do vai trò của a,b,c là như nhau nên ta có thể giả sử a ≥ b ≥ c .
Đặt x = a − b ≥ 0; y = b − c ≥ 0 nên bất đẳng thức được viết lại thành:
c( x + y ) y − ( c + y ) xy + ( c + x + y ) x( x + y ) ≥ 0.
⇔ c x 2 + xy + y 2 + x 2 ( x + 2 y ) ≥ 0 luôn đúng do x,y,c là các số không âm.
Dấu “=” xảy ra khi a = b = c hoặc a = b; c = 0 hoặc các hoán vị của nó.

(

)

Cách 2:
Do vai trò của a,b,c là như nhau nên ta có thể giả sử a ≥ b ≥ c .
TH: 2 trong 3 số a,b,c bằng nhau thì bất đẳng thức hiển nhiên đúng.
TH: a > b > c ta chia vế trái bất đẳng thức cho ( a − b )( b − c )( a − c ) > 0 nên bất
a
b
c
−
+
> 0 bất đẳng thức trên luôn đúng do
đẳng thức tương đương:
b−c a−c a−b
 a>b>0
a
b
⇒
>
.

0 < b − c < a − c b − c a − c
Cách 3: (Khảo sát hàm)
Do vai trò của a,b,c là như nhau nên ta có thể giả sử a ≥ b ≥ c .
Bấ t
đẳng
thức
trên
được
viết
3
3
3
a + b + c + 3abc − ab( a + b ) − bc( b + c ) − ca( c + a ) ≥ 0. .
Ta xét hàm số sau: f ( a) = a 3 + b 3 + c 3 + 3abc − ab( a + b ) − bc( b + c ) − ca( c + a )

1

lại:

Ta
có
'
2
2
2
2
2
2
2
f ( x) = 3a + 3bc − 2ab − b − 2ac − c = a − b + 2a − 2ab + ( 2bc − 2ac ) + bc − c
= ( a − b )( a + b ) + 2a ( a − b ) − 2c( a − b ) + c( b − c ) = ( a − b )( a + b + 2a − 2c ) + c( b − c ) ≥ 0
Nên f (x) đồng biến
2
Nên f ( a ) ≥ f ( b ) = c 3 + 3a 2 c − 2ac( a + c ) = c( a − c ) ≥ 0.
Vậy bất đẳng thức được chứng minh xong.

(

) (

)

(

)

Cách 4: (Đánh giá)
Do vai trò a,b,c là như nhau nên ta giả sử a ≥ b ≥ c .
Khi đó ta có: c( c − a )( c − b ) ≥ 0 .
Ta xét: a ( a − c ) − b( b − c ) = a 2 − ac − b 2 + bc = ( a − b )( a + b − c ) ≥ 0 .
⇒ a ( a − b )( a − c ) − b( b − c )( a − b ) ≥ 0 ⇔ a( a − b )( a − c ) + b( b − c )( b − a ) ≥ 0 .
Vậy cộng 2 bất đẳng thức trên ta được điều phải chứng minh .
Cách 5: (Dồn biến)
Do vai trò a,b,c là như nhau nên ta giả sử a ≤ b ≤ c.
Ta xét hàm số : f ( a, b, c ) = a 3 + b 3 + c 3 + 3abc − ab( a + b ) − bc( b + c...
Cao Văn Dũng
SV: L p K50A1s-Sp Toán – Khoa S Ph m – ĐHQGHN ư
Nhi u Cách Đ Ch ng Minh Cho B t Đ ng Th c Schur
B t đ ng th c Schurm t b t đ ng th c ch t đ p m t nhi u ng
d ng đ gi i toán, nh ng khi áp d ng thì ph i ch ng minh xong r i ư
m i đ c áp d ng. Bài vi t này xin nêu ra m t s cách đ ch ng minh, ượ ế
mong b n đ c có them nhi u cách hay khác n a đóng góp đ cho bài vi t ế
tr nên phong phú h n. ơ
Ta bài toán b t đ ng th c Schur: V i các s th c không âm a,b,c ta
luôn có b t đ ng th c sau:
( )( ) ( )( ) ( )( )
0++ bcaccabcbbcabaa
.
CM:
Cách 1: (Đ t n ph )
Do vai trò c a a,b,c là nh nhau nên ta có th gi s ư
cba
.
Đ t
0;0 == cbybax
nên b t đ ng th c đ c vi t l i thành: ượ ế
( ) ( ) ( ) ( )
.0++++++ yxxyxcxyycyyxc
( )
( )
02
222
++++ yxxyxyxc
luôn đúng do x,y,c là các s không âm.
D u “=” x y ra khi
cba ==
ho c
0; == cba
ho c các hoán v c a nó.
Cách 2:
Do vai trò c a a,b,c là nh nhau nên ta có th gi s ư
cba
.
TH: 2 trong 3 s a,b,c b ng nhau thì b t đ ng th c hi n nhiên đúng.
TH:
cba
>>
ta chia v trái b t đ ng th c cho ế
( )( )( )
0> cacbba
nên b t
đ ng th c t ng đ ng: ươ ươ
b t đ ng th c trên luôn đúng do
.
0
0
ca
b
cb
a
cacb
ba
>
<<
>>
Cách 3: (Kh o sát hàm)
Do vai trò c a a,b,c là nh nhau nên ta có th gi s ư
cba
.
B t đ ng th c trên đ c vi t l i: ượ ế
( ) ( ) ( )
.03
333
++++++ accacbbcbaababccba
.
Ta xét hàm s sau:
( ) ( ) ( )
accacbbcbaababccbaaf ++++++= 3)(
333
1
Cách chứng minh bất đẳng thức schur - Trang 2
Cách chứng minh bất đẳng thức schur - Người đăng: Phát Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Cách chứng minh bất đẳng thức schur 9 10 543