Ktl-icon-tai-lieu

Cách đo các chỉ tiêu hóa lý

Được đăng lên bởi kimthoa260389-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 127 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thí nghiệm Công nghệ môi trường

BÀI 1
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CẶN
1.

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CẶN LƠ LỬNG (SS)
Cặn lơ lửng bao gồm các chất vô cơ, hữu cơ không tan trong nước.

1.1.

Nguyên tắc thí nghiệm
Tiến hành lọc chính xác một thể tích mẫu nước, rồi đem sấy khô giấy
lọc có cặn đến khối lượng không đổi. Cân giấy lọc có cặn, sẽ cho biết hàm
lượng cặn lơ lững có trong mẫu nước.
1.2.

Dụng cụ, thiết bị cần chuẩn bị
- Dụng cụ : Giấy lọc, phễu thuỷ tinh, đũa thuỷ tinh, cốc thuỷ tinh,
bình cách ẩm
- Thiết bị : Tủ sấy, cân phân tích (độ chính xác ± 0,1 mg).

1.3.

Tiến hành thí nghiệm
Lắp dụng cụ như hình vẽ
1. Giá đỡ
2. Phễu thuỷ tinh
3. Giấy lọc
4. Cốc thủy tinh hứng nước đã lọc
5. Cốc thủy tinh đựng mẫu nước
6. Đũa thuỷ tinh
Giấy lọc được sấy khô, để nguội
trong bình cách ẩm. Cân giấy lọc trên
cân phân tích (có độ chính xác ± 0,1
mg) ta được P1.
Lấy 100ml mẫu nước, lọc qua phễu thuỷ tinh có lót giấy lọc. Lọc xong,
chờ cho ráo nước, gấp giấy lọc có cặn lại, cho vào chén sứ. Tiến hành sấy
trong tủ sấy ở nhiệt độ: 105-1100C trong thời gian 1 giờ.
Lấy ra để nguội trong bình cách ẩm đến nhiệt độ phòng.
Cân giấy lọc có cặn ta được P2.
1.4.

Tính toán kết quả
Hàm lượng cặn lơ lững (X) có trong mẫu nước được tính theo công
thức sau:
68

Thí nghiệm Công nghệ môi trường

P −P
X = 2 1 × 1000
V

Trong đó:

2.

[mg/l]

P1: Khối lượng giấy lọc đã sấy khô trước khi lọc, tính bằng mg
P2: Khối lượng giấy lọc có cặn sau khi sấy khô, tính bằng mg
V: Thể tích mẫu nước đem lọc, tính bằng ml

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CẶN HOÀ TAN (TDS)
Cặn hoà tan bao gồm các chất vô cơ, hữu cơ hoà tan trong nước.

2.1.

Nguyên tắc thí nghiệm
Tiến hành lọc chính xác một thể tích mẫu nước, rồi đem làm bốc hơi
nước và sấy khô thể tích nước đã lọc đến khối lượng không đổi. Cân lượng
cặn còn lại, sẽ cho biết cặn hoà tan có trong mẫu nước.
2.2.

Dụng cụ, thiết bị cần chuẩn bị
- Dụng cụ : Giấy lọc, phễu thuỷ tinh, đũa thuỷ tinh, cốc thuỷ tinh,
bình cách ẩm, bát sứ.
- Thiết bị : Bếp cách thuỷ, tủ sấy, lò nung, cân phân tích (có độ chính
xác ± 0,1mg)

2.3.

Tiến hành thí nghiệm

a. Xác định hàm lượng cặn hoà tan
Bát sứ được rửa sạch và sấy khô, để nguội trong bình cách ẩm. Cân bát
sứ ta được Pb.
Lấy 100 ml mẫu nước, lọc qua phiễu thuỷ tinh có giấy lọc. Lọc xong,
nước lọc cho vào bát sứ (không dùng giấy lọc) đem đun cách thuỷ cho tới lúc
gần khô cạn. Sấy trong tủ sấy ở nhiệt độ 105-110 0C trong thời gian 4 giờ.
Lấy bát sứ ra để nguội trong bình cách ẩm đến nhiệt độ phòng.
Cân bát sứ có cặn ta được P3.
b. ...
Thí nghim Công ngh môi trường
68
BÀI 1
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CN
1. XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CN LƠ LNG (SS)
Cn lơ lng bao gm các cht vô cơ, hu cơ không tan trong nước.
1.1. Nguyên tc thí nghim
Tiến hành lc chính xác mt th tích mu nước, ri đem sy khô giy
lc có cn đến khi lượng không đổi. Cân giy lc có cn, s cho biết hàm
lượng cn lơ lng có trong mu nước.
1.2. Dng c, thiết b
cn chun b
- Dng c : Giy lc, phu thu tinh, đũa thu tinh, cc thu tinh,
bình cách m
- Thiết b : T sy, cân phân tích (độ chính xác ± 0,1 mg).
1.3. Tiến hành thí nghim
Lp dng c như hình v
1. Giá đỡ
2. Phu thu tinh
3. Giy lc
4. Cc thy tinh hng nước đã lc
5. Cc thy tinh đựng mu nước
6. Đũa thu
tinh
Giy lc được sy khô, để ngui
trong bình cách m. Cân giy lc trên
cân phân tích (có độ chính xác ± 0,1
mg) ta được P
1
.
Ly 100ml mu nước, lc qua phu thu tinh có lót giy lc. Lc xong,
ch cho ráo nước, gp giy lc có cn li, cho vào chén s. Tiến hành sy
trong t sy nhit độ: 105-110
0
C trong thi gian 1 gi.
Ly ra để ngui trong bình cách m đến nhit độ phòng.
Cân giy lc có cn ta được P
2
.
1.4. Tính toán kết qu
Hàm lượng cn lơ lng (X) có trong mu nước được tính theo công
thc sau:
Cách đo các chỉ tiêu hóa lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cách đo các chỉ tiêu hóa lý - Người đăng: kimthoa260389-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Cách đo các chỉ tiêu hóa lý 9 10 646