Ktl-icon-tai-lieu

Cách giải bất phương trình

Được đăng lên bởi supercat99
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 363 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khóa học Toán Cơ bản và Nâng cao 10 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: LyHung95

12. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ – P1
Thầy Đặng Việt Hùng [ĐVH]
x −5
≤0
x−2 x +7

Ví dụ 1. Giải bất phương trình

( x ∈ ℝ) .
Lời giải.

Điều kiện x ≥ 0 .
Nhận xét x − 2 x + 7 =

(

)

2

x − 1 + 6 > 0, ∀x ≥ 0 nên bất phương trình ban đầu trở thành

x − 5 ≤ 0 ⇔ x ≤ 5 ⇔ x ≤ 25 .
Kết hợp điều kiện thu được nghiệm 0 ≤ x ≤ 25 .
2 x −1
≤0
3x − 2 x + 4

Ví dụ 2. Giải bất phương trình

( x ∈ ℝ) .
Lời giải.

Điều kiện x ≥ 0 .
Để ý rằng 3 x − 2 x + 4 = 2 x +

(

)

2

x − 1 + 3 > 0, ∀x ≥ 0 . Bất phương trình đã cho trở thành

2 x −1 ≤ 0 ⇔ 2 x ≤ 1 ⇔ x ≤

1
1
⇔ x≤ .
2
4

 1
So sánh điều kiện ta được tập nghiệm S =  0;  .
 4
2 x −3
>0
x−4 x +5

Ví dụ 3. Giải bất phương trình

( x ∈ ℝ) .
Lời giải.

Điều kiện x ≥ 0 .
Dễ thấy x − 4 x + 5 =

(

)

2

x − 2 + 1 > 0, ∀x ∈ ℝ . Bất phương trình đã cho trở thành
2 x −3 > 0 ⇔ 2 x > 3⇔ x >

Kết luận nghiệm x >

3
9
⇔x> .
2
4

9
.
4

3 x
x
4x −1
+
>
( x ∈ ℝ) .
x −2
x +2 x−4
Lời giải.
Điều kiện 0 ≤ x ≠ 4 . Bất phương trình đã cho tương đương với

Ví dụ 4. Giải bất phương trình

3 x

(

x +2

)+ x(

x −2

) − 4 x − 1 > 0 ⇔ 3x + 6

x−4
x−4
x−4
4 x +1
⇔
> 0 ⇔ x−4 > 0 ⇔ x > 4
x−4
Vậy bất phương trình đã cho có tập nghiệm S = ( 4; +∞ ) .
Ví dụ 5. Giải bất phương trình x − − x 2 + 4 x − 3 > 2

x + x − 2 x − 4x +1
>0
x−4

( x ∈ ℝ) .

Lời giải.
Điều kiện − x + 4 x − 3 ≥ 0 ⇔ x − 4 x + 3 ≤ 0 ⇔ 1 ≤ x ≤ 3 .
Bất phương trình đã cho tương đương với
2

2

Tham gia khóa Toán Cơ bản và Nâng cao 10 tại MOON.VN để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi THPT quốc gia!

Khóa học Toán Cơ bản và Nâng cao 10 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: LyHung95

x − 2 ≥ 0
x ≥ 2
2
x − 2 > −x2 + 4x − 3 ⇔  2
⇔
⇔ x > 2+
.
 2
2
2
 x − 4 x + 4 > − x + 4 x − 3 2 x − 8 x + 7 > 0

2 
Kết hợp điều kiện ta thu được nghiệm S =  2 +
;3 .
2


Ví dụ 6. Giải bất phương trình

x3 + x 2 + 4 x < x + 2

( x ∈ ℝ) .

Lời giải.
Điều kiện x ( x + x + 4 ) ≥ 0 ⇔ x ≥ 0 . Bất phương trình đã cho tương đương với
2

x + 2 ≥ 0
 x ≥ −2
⇔
⇔ −2 ≤ x ≤ 3 4 .
 3
 3
2
2
x + x + 4x < x + 4x + 4
x < 4
Kết hợp điều kiện ta có nghiệm 0 ≤ x ≤ 3 4 .
Ví dụ 7. Giải bất phương trình

5x3 + x2 − 6 x ≤ x − 3

( x ∈ ℝ) .

Lời giải.
x ≥ 1
3
2
Điều kiện 5 x + x − 6 x ≥ 0 ⇔ x ( x − 1)( 5 x + 6 ) ≥ 0 ⇔  6
− ≤ x ≤ 0
 5
x − 3 ≥ 0
x ≥ 3
Bất phương trình đã cho tương đương với  3
⇔
(Hệ vô nghiệm).
 3
2
2
5 x + x − 6 x ≤ x − 6 x + 9
5 x ≤ 9
Vậy bất phương trình đã cho vô nghiệm.
Ví dụ 8. Giải bất phương trình

x3 + 4 x 2 ...
Khóa hc Toán Cơ bn và Nâng cao 10 – Thy ĐẶNG VIT HÙNG Facebook: LyHung95
Tham gia khóa Toán Cơ bn và Nâng cao 10 ti MOON.VN để có s chun b tt nht cho kì thi THPT quc gia!
Ví d 1. Gii bt phương trình
( )
5
0
2 7
x
x
x x
+
.
Li gii.
Điu kin
0
x
.
Nh
n xét
(
)
2
2 7 1 6 0, 0
x x x x
+ = + >
nên b
t ph
ươ
ng trình ban
đầ
u tr
thành
5 0 5 25
x x x
.
K
ế
t h
p
đ
i
u ki
n thu
đượ
c nghi
m
x
.
Ví d 2.
Gi
i b
t ph
ươ
ng trình
( )
2 1
0
3 2 4
x
x
x x
+
.
Li gii.
Đ
i
u ki
n
0
x
.
Để
ý r
ng
(
)
2
3 2 4 2 1 3 0, 0
x x x x x
+ = + + >
. B
t ph
ươ
ng trình
đ
ã cho tr
thành
1 1
2 1 0 2 1
2 4
x x x x
.
So sánh
đ
i
u ki
n ta
đượ
c t
p nghi
m
1
0;
4
S
=
.
Ví d 3.
Gi
i b
t ph
ươ
ng trình
( )
2 3
0
4 5
x
x
x x
>
+
.
Li gii.
Đ
i
u ki
n
0
x
.
D
th
y
(
)
2
4 5 2 1 0,x x x x
+ = + >
. B
t ph
ươ
ng trình
đ
ã cho tr
thành
3 9
2 3 0 2 3
2 4
x x x x
> > > >
.
K
ế
t lu
n nghi
m
9
4
x
>
.
Ví d 4.
Gi
i b
t ph
ươ
ng trình
( )
3 4 1
4
2 2
x x x
x
x
x x
+ >
+
.
Li gii.
Đ
i
u ki
n
0 4
x
. B
t ph
ươ
ng trình
đ
ã cho t
ươ
ng
đươ
ng v
i
(
)
(
)
3 2 2
4 1 3 6 2 4 1
0 0
4 4 4 4
4 1
0 4 0 4
4
x x x x
x x x x x x
x x x x
x
x x
x
+
+ + +
+ > >
+
> > >
V
y b
t ph
ươ
ng trình
đ
ã cho có t
p nghi
m
(
)
4;S
= +∞
.
Ví d 5.
Gi
i b
t ph
ươ
ng trình
( )
2
4 3 2x x x x + >
.
Li gii.
Đ
i
u ki
n
2 2
4 3 0 4 3 0 1 3
x x x x x
+ +
.
Bt phương trình đã cho tương đương vi
12. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ – P1
Thầy Đặng Việt Hùng [ĐVH]
Cách giải bất phương trình - Trang 2
Cách giải bất phương trình - Người đăng: supercat99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Cách giải bất phương trình 9 10 66