Ktl-icon-tai-lieu

Cách giải nhanh bài toán Vật lý 12 bằng Casio

Được đăng lên bởi supercat99
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 786 lần   |   Lượt tải: 1 lần
luyenthidh.tk

GV:Đoàn Văn Lượng -

ĐT: 0915718188 - 0906848238

Trang 1

HÃY THỬ DÙNG MÁY TÍNH CASIO fx–570ES & 570ES Plus
Để GIẢI NHANH một số bài tập TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12!

I.GIẢI TÌM NHANH MỘT ĐẠI LƯỢNG CHƯA BIẾT TRONG BIỂU THỨC VẬT LÝ:
1.Sử dụng SOLVE ( Chỉ dùng trong COMP: MODE 1 )
SHIFT MODE 1 Màn hình: Math
a)Ví dụ 1: Tính khối lượng m của con lắc lò xo dao động, khi biết chu kỳ T =0,1π(s) và độ cứng
k=100N/m. Ta dùng biểu thức

T = 2π

Chú ý: Nhập biến X là phím:

m
k

ALPHA )

: màn hình xuất hiện X

Nhập dấu = là phím : ALPHA CALC :màn hình xuất hiện =
Chức năng SOLVE: SHIFT CALC và sau đó nhấn phím = hiển thị kết quả X= .....
Phương pháp truyền thống

m
Ta có : T = 2π
k
2
k .T
Suy ra: m =
4π 2

Phương pháp dùng SOLVE

m
=> T = 4π
k
2

2

-Bấm: 0.1 SHIFT X10X π ALPHA CALC = 2
SHIFT X10X π

Thế số: nhập máy để tính m :

100.(0,1π ) 2
4π 2

-Với máy FX570ES: Bấm: MODE 1

ALPHA ) X ∇ 100

Màn hình xuất hiện: 0.1π = 2π

= 0,25

X
100

-Bấm tiếp:SHIFT CALC SOLVE = ( chờ 6s )

Vậy :khối lượng m của con lắc 0,25kg

Màn hình hiển thị:

0 . 1π = 2 π

X là đại lượng m

X=

X
100
0.25

L--R =

Vậy : m= 0,25 kg

0

Từ ví dụ này chúng ta có thể suy luận cách dùng các công thức khác!!!
b)Ví dụ 2:Tính độ cứng của con lắc lò xo dao động, khi biết chu kỳ T =0,1π(s) và khối lượng =0,25kg.
.-Ta dùng biểu thức

0.1π = 2π

T = 2π

m
k

làm Tương tự như trên, cuối cùng màn hình xuất hiện:

0.25
X

-Tiếp tục bấm:SHIFT CALC SOLVE =

0 . 1π = 2 π
X=

0 .2 5
X
100

( chờ khoảng 6s ),Màn hình hiển thị như hình bên :
X là đại lượng k cần tìm . Vậy : k =100N/m

L--R =

GV:Đoàn Văn Lượng- Email: doanvluong@yahoo.com ; doanvluong@gmail.com

0

Trang 1

luyenthidh.tk

GV:Đoàn Văn Lượng -

ĐT: 0915718188 - 0906848238

Trang 2

c)Ví dụ 3: Tính chiều dài của con lắc đơn dao động nhỏ , khi biết chu kỳ T = 2(s) và gia tốc trọng trường g=
π (m/s ) . Ta dùng biểu thức : T = 2π
2

2

l
g

Phương pháp truyền thống
Ta có :

Suy ra:

l
T = 2π
g

Phương pháp dùng SOLVE

l
=> T = 4π
g
2

2

Ta có :

T 2 .g
l=
4π 2
2

l=

-Với máy FX570ES: Bấm: MODE 1

T = 2π

l
g

thế số :

2 = 2π

X

π2

-Bấm: 2 ALPHA CALC = 2 SHIFT X10X π

2

π 2
= 1( m )
4 .π 2

Thế số:
Vậy chiều dài của con lắc đơn l= 1(m)

ALPHA ) X

∇

SHIFT X10X π x2

-Tiếp tục bấm:SHIFT CALC SOLVE =
( chờ khoảng 6s )

X

2 = 2π

Màn hình hiển thị:
X là đại lượng l

π

2

X=
L--R =

Vậy : l= 1(m)

1
0

c)Ví dụ 4: Tính gia tốc trọng trường tại nơi có con lắc đơn, khi biết chu kỳ T = 2(s) và chiều dài của con
lắc đơn dao động nhỏ là...
luyenthidh.tk GV:Đoàn Văn Lượng - ĐT: 0915718188 - 0906848238 Trang 1
GV:Đoàn Văn Lượng- Email: doanvluong@yahoo.com ; doanvluong@gmail.com Trang 1
HÃY TH DÙNG MÁY TÍNH CASIO fx–570ES & 570ES Plus
Để GII NHANH mt s bài tp TRC NGHIM VT LÝ 12!
I.GII TÌM NHANH MT ĐẠI LƯỢNG CHƯA BIT TRONG BIU THC VT LÝ:
1.S dng SOLVE ( Ch dùng trong COMP: MODE 1 ) SHIFT
MODE 1
Màn hình: Math
a)Ví d 1: Tính khi lượng m ca con lc lò xo dao động, khi biết chu k T =0,1π(s) và độ cng
k=100N/m. Ta dùng biu thc
2=
m
T
k
π
Chú ý: Nhp biến X là phím: ALPHA ) : màn hình xut hin X
Nhp du
=
là phím : ALPHA CALC :màn hình xut hin =
Chc năng SOLVE: SHIFT CALC và sau đó nhn phím
=
hin th kết qu
X= .....
Phương pháp truyn thng Phương pháp dùng SOLVE
Ta có :
2=
m
T
k
π
=>
2 2
4=
m
T
k
π
Suy ra:
2
2
.
4
=
k T
m
Thế s: nhp máy để tính m :
2
2
100.(0,1 )
4
π
π
= 0,25
Vy :khi lượng m ca con lc 0,25kg
-Vi máy FX570ES:
Bm:
MODE 1
-Bm: 0.1 SHIFT X10
X
π ALPHA CALC = 2
SHIFT X10
X
π
ALPHA ) X
100
Màn hình xut hin:
0.1 2
=
X
π π
-Bm tiếp:SHIFT CALC SOLVE = ( ch 6s )
Màn hình hin th:
Xđại lượng m
Vy : m= 0,25 kg
T ví dy chúng ta có th suy lun cách dùng các công thc khác!!!
b)Ví d 2:Tính độ cng ca con lc lò xo dao động, khi biết chu k T =0,1
π
(s) và khi lượng =0,25kg.
.-Ta dùng biu thc
2=
m
T
k
π
làm Tương t như trên, cui cùng màn hình xut hin:
0.25
0.1 2=
X
π π
-Tiếp tc bm:SHIFT CALC SOLVE =
( ch khong 6s ),Màn hình hin th như hình bên :
Xđại lượng k cn tìm . Vy : k =100N/m
0 .1 2
1 0 0
=
X
π π
X= 0.25
L--R = 0
0 .2 5
0 .1 2=
X
π π
X= 100
L
--
R =
0
Cách giải nhanh bài toán Vật lý 12 bằng Casio - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cách giải nhanh bài toán Vật lý 12 bằng Casio - Người đăng: supercat99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Cách giải nhanh bài toán Vật lý 12 bằng Casio 9 10 605