Ktl-icon-tai-lieu

CÁCH GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ LOGARIT 2015 - 2016

Được đăng lên bởi Lamphong Windy
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1169 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Toán Học [3K]- Kiến Thức - Kỹ Năng - Kinh Nghiệm

Thầy Lâm Phong

CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2015 – 2016:

GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ & LOGARIT - PHẦN 2
Giải phương trình (PT), bất phương trình (BPT), hệ phương trình (HPT) Mũ và Logarit là một trong
những phần trọng tâm của mảng toán về Mũ và Logarit. Chuyên đề sẽ cung cấp cho chúng ta những kiến
thức nền tảng cơ bản để nhập môn này và nâng cao dần khả năng giải quyết các bài toán khó. Xin mời
bạn đọc bắt đầu !
NHẮC LẠI CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MŨ & LOGARIT
1.HÀM SỐ MŨ: y = ax với a > 0 và a ≠ 1. (trong đó a gọi là cơ số, x gọi lại mũ )
_ Tập xác định R
_ Tập giá trị R+
_ Hàm số luôn đồng biến trên R khi a > 1, luôn nghịch biến trên R khi 0 < a < 1.
2.HÀM SỐ LOGARIT: y = loga x với a > 0, a ≠ 1. ( trong đó a gọi cơ số )
_ Tập xác định R+
_ Tập giá trị R
_ Hàm số luôn đồng biến trên R khi a > 1, luôn nghịch biến trên R khi 0 < a < 1.
_ Logarit cũng có những dạng thông dụng như logarit thập phân và logarit tự nhiên
 logarit thập phân: là logarit cơ số 10, thường được viết tắt là logb hoặc lgb
 logarit tự nhiên: là logarit cơ số e (e  2,718 > 1), viết tắt là lna ( đọc là log nepe a )
3. Các công thức về MŨ ( với a > 0 và a ≠ 1
am
♥ am. an = am + n
♥ am.bm = (a.b)m
♥ n = am - n
♥ (am)n = am.n
a
m
 n m
n m
n
n
n
n m
1
n
-m
♥ a =a
♥ ab = a . b
♥ m=a
♥ a =  a
a
 
m

a khi n lẻ
an = |a| khi n chẵn

4. Các công thức về LOGARIT ( với a,b,c > 0 và a ≠ 1 )

♥

n

a =

m.n

♥ a0 = 1

a

♫ loga ax = x (x  R)
♫ loga b + loga c = loga (bc)
♫ loga b =  loga b

♥

n

♫ loga1 = 0

♫ loga a = 1
b
♫ loga b - loga c = loga
c
1
♫ loga b = loga b (b > 0,   R)


♥

m

a=
loga b

♫a

logbx

♫a
♫

m.n

an

= b
logba

=x

1
= logb a
loga b

1

n
1
1
= loga b-1 = - loga b ♫ loga b = loga bn = logab (b > 0,   R*)
b
n
loga b
♫ logc b =
♫ loga c. logc b = loga b (b > 0, 0 < c ≠ 1)
loga c
5. Hệ quả từ định nghĩa hàm mũ và hàm logarit ( với a > 0 và a ≠ 1 )
☼ Nếu a > 1 thì a < a   < 
☼ Nếu 0 < a < 1 thì a < a   > 
m
 a < bm khi m > 0
☼ Cho 0 < a < b và m là số nguyên ta có:am > bm khi m < 0

☼ Nếu a > 1 thì loga b > loga c  b > c
☼ Nếu 0 < a < 1 thì loga b < loga c  b < c
☼ Nếu a > 1 thì loga b > 0  b > 1
☼ Nếu 0 < a < 1 thì loga b > 0  b < 1
m
n
☼ Nếu a = a  m = n
☼ Nếu loga m = loga n  m = n

♫ loga

PHƯƠNG TRÌNH MŨ - LOGARIT
Với a > 0, a ≠ 1, ta có:
+ phương trình af(x) = ag(x)  f(x) = g(x)
Thành công là làm việc chăm chỉ và luôn nghĩ đến những gì tốt đẹp nhất !

1

Toán Học [3K]- Kiến Thức - Kỹ N...
Toán Học [3K]- Kiến Thức - Kỹ Năng - Kinh Nghiệm Thầy Lâm Phong
Thành công là làm việc chăm chỉ và luôn nghĩ đến những gì tốt đẹp nhất !
1
CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2015 2016:
GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ & LOGARIT - PHẦN 2
Giải phương trình (PT), bất phương trình (BPT), hệ phương trình (HPT) Mũ Logarit một trong
những phần trọng tâm của mảng toán về Mũ và Logarit. Chuyên đề sẽ cung cấp cho chúng ta những kiến
thức nền tảng bản để nhập môn này nâng cao dần khả năng giải quyết các bài toán khó. Xin mời
bạn đọc bắt đầu !
NHẮC LẠI CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MŨ & LOGARIT
1.HÀM SỐ MŨ: y = a
x
với a > 0 và a ≠ 1. (trong đó a gọi là cơ số, x gọi lại mũ )
_ Tập xác định R
_ Tập giá trị R
+
_ Hàm số luôn đồng biến trên R khi a > 1, luôn nghịch biến trên R khi 0 < a < 1.
2.HÀM SỐ LOGARIT: y = log
a
x với a > 0, a ≠ 1. ( trong đó a gọi cơ số )
_ Tập xác định R
+
_ Tập giá trị R
_ Hàm số luôn đồng biến trên R khi a > 1, luôn nghịch biến trên R khi 0 < a < 1.
_ Logarit cũng có những dạng thông dụng như logarit thập phân và logarit tự nhiên
logarit thập phân: là logarit cơ số 10, thường được viết tắt là logb hoặc lgb
logarit tự nhiên: là logarit cơ số e (e 2,718 > 1), viết tắt là lna ( đọc là log nepe a )
3. Các công thức về MŨ ( với a > 0 và a ≠ 1
♥ a
m
. a
n
= a
m + n
♥ a
m
.b
m
= (a.b)
m
a
m
a
n
= a
m - n
(a
m
)
n
= a
m.n
n
a
m
= a
m
n
n
ab =
n
a .
n
b
1
a
m
= a
-m
n
a
m
=
n
a
m
m
n
a =
m.n
a ♥ a
0
= 1
n
a
n
=
a khi n lẻ
|a| khi n chẵn
m
a =
m.n
a
n
4. Các công thức về LOGARIT ( với a,b,c > 0 và a ≠ 1 )
log
a
a
x
= x (x R) log
a
1 = 0 log
a
a = 1 ♫ a
log
a
b
= b
log
a
b + log
a
c = log
a
(bc) log
a
b - log
a
c = log
a
b
c
♫ a
log
b
x
= x
log
b
a
log
a
b
= log
a
b log
a
b =
1
log
a
b (b > 0, R)
1
log
a
b
= log
b
a
log
a
1
b
= log
a
b
-1
= - log
a
b log
a
n
b = log
a
b
1
n
=
1
n
log
a
b (b > 0, R*)
log
c
b =
log
a
b
log
a
c
log
a
c. log
c
b = log
a
b (b > 0, 0 < c ≠ 1)
5. Hệ quả từ định nghĩa hàm mũ và hàm logarit ( với a > 0 và a ≠ 1 )
Nếu a > 1 thì a
< a
< Nếu 0 < a < 1 thì a
< a
>
Cho 0 < a < b và m là số nguyên ta có:
a
m
< b
m
khi m > 0
a
m
> b
m
khi m < 0
Nếu a > 1 thì log
a
b > log
a
c b > c ☼ Nếu 0 < a < 1 thì log
a
b < log
a
c b < c
☼ Nếu a > 1 thì log
a
b > 0 b > 1 ☼ Nếu 0 < a < 1 thì log
a
b > 0 b < 1
Nếu a
m
= a
n
m = n Nếu log
a
m = log
a
n m = n
PHƯƠNG TRÌNH MŨ - LOGARIT
Với a > 0, a ≠ 1, ta có:
+ phương trình a
f(x)
= a
g(x)
f(x) = g(x)
CÁCH GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ LOGARIT 2015 - 2016 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁCH GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ LOGARIT 2015 - 2016 - Người đăng: Lamphong Windy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
CÁCH GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ LOGARIT 2015 - 2016 9 10 335