Ktl-icon-tai-lieu

Cách lựa chọn bộ lưu điện UPS

Được đăng lên bởi nguyenvantan-26094
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 143 lần   |   Lượt tải: 0 lần
5/12/2014

Cách lựa chọn bộ lưu điện UPS

Trang chủ

 

Giới thiệu

 

Tin tức

 

Hoạt động Kinh doanh

 

Hỗ trợ kỹ thuật

 

Hồ sơ VINACDS

 

Sơ đồ WEB

 

Liên

hệ
 Thứ Sáu, ngày 05/12/2014
Danh mục thông tin

 Vietnamese 
» Hỗ trợ kỹ thuật » Hệ thống thông tin liên lạc

 •  Giới thiệu  
 •  Tin tức  

trang trước  ♦ trang chủ  ♦ bản in

Cách lựa chọn bộ lưu điện UPS

 •  Hoạt động Kinh doanh  
 •  Hỗ trợ kỹ thuật  
 •  Hồ sơ VINACDS  

Danh mục sản phẩm
 •  Điều hòa cục bộ treo tường  
 •  Điều hòa âm trần cassette   
 •  Điều hòa âm trần nối ống gió  
 •  Điều hòa tủ đứng  
 •  Điều hòa áp trần  
 •  Điều hòa trung tâm PANASONIC  
 •  Điều hòa trung tâm DAIKIN  
 •  Điều hòa trung tâm FUJITSU  
 •  Điều hòa trung tâm SAM SUNG  
 •  Điều hòa trung tâm TOSHIBA  
 •  Điều hòa trung tâm MIDEA  

 English 

  

 

Xem giỏ
hàng

 

UPS  được  viết  tắt  của  cụm  từ  tiếng  Anh:  Uninterruptible
Hỗ trợ trực tuyến
Power  System  được  hiểu  như  là  hệ  thống  nguồn  cung
cấp  liên  tục  hay  đơn  giản  hơn  là  bộ  lưu  trữ  điện  dự
phòng  nhằm  làm  tăng  độ  tin  cậy  cung  cấp  điện  cho  hệ     Tư vấn thiết kế & Thi công
Điều  hòa  trung  tâm  Mr.  Bình
thống.

Vào  cuối  thế  kỷ  20,  độ  tin  cậy  cung  cấp  điện  của  các
nước công nghiệp phát triển vào khoảng 99.9%, tương
ứng khoảng thời gian mất điện trong một năm là 8 giờ
mà  phổ  biến  dưới  dạng  mất  điện  trong  một  vài  phút.
Điều  này  không  thành  vấn  đề  đối  với  hệ  thống  chiếu  sáng  hoặc  hệ  thống  điện  cơ,  tức
với kỹ thuật tương tự (analog), chất lượng điện chỉ bao gồm hai chỉ tiêu quan trọng nhất
là điện áp và tần số.
Nhưng  đối  với  hệ  thống  kỹ  thuật  số  (Digital)  vấn  đề  không  đơn  giản  như  vậy.  Đặc  biệt
với các thiết bị trong lĩnh vực công nghệ thông tin được ứng dụng từ công nghệ kỹ thuật
số luôn được xem là bước đệm quan trọng trong việc làm gia tăng sản phẩm, giảm thiểu
chi phí sản xuất và tạo sự ổn định bền vững cho xã hội.
 Độ  tin  cậy  cung  cấp  điện  của  các  hệ  thống  có  máy  tính  cần  phải  tăng  lên  rất  nhiều,  vì
mất điện dù chỉ trong một vài mili giây sẽ có nguy cơ mất hết thông tin hoặc làm rối loạn
quá  trình  trao  đổi  dữ  liệu  máy  tính  và  các  yêu  cầu  hệ  thống  kỹ  thuật  số  phải  khởi  động
lại.
 

0915.441.409

     Kỹ  thuật,  Dự  án,  Thi  công
điều  hòa,  CNTT  các  loại  ­
0915.441.409
    Hỗ trợ thiết kế & Thi công
điều  hòa  trung  tâm  VRV,  VRF,
Chiller ­ 0945.868.768
  Đường dây nóng : 0915.441.409

Tìm kiếm nâng ca...
5/12/2014 CáchlựachnblưuđiệnUPS
http://vinacds.vn/?module=detailnews&newscatID=13&artID=155 1/2

Xemgiỏ
hàng
Trangchủ Giớithiệu Tintức HoạtđộngKinhdoanh Hỗtrợkỹthuật HồsơVINACDS SơđồWEB Liên
hệ
ThứSáu,ngày05/12/2014
Vietnamese English
Danhmụcthôngtin
•Giớithiệu
•Tintức
•HoạtđộngKinhdoanh
•Hỗtrợkỹthuật
•HồsơVINACDS
Danhmụcsảnphẩm
•Điềuhòacụcbộtreotường
•Điềuhòaâmtrầncassette
•Điềuhòaâmtrầnnốinggió
•Điềuhòatủđứng
•Điềuhòaáptrần
•ĐiềuhòatrungtâmPANASONIC
•ĐiềuhòatrungtâmDAIKIN
•ĐiềuhòatrungtâmFUJITSU
•ĐiềuhòatrungtâmSAMSUNG
•ĐiềuhòatrungtâmTOSHIBA
•ĐiềuhòatrungtâmMIDEA
•ĐiềuhòatrungtâmMITSUBISHI
•Quạtthônggiócácloại
•Vậttư,phụkiệnĐH,TG
•Vậttư,thiếtbịđiện
Tỷgiángoạitệ
TỷgiáVietcombank
Thămdòýkiến
Bạn cần thông tin gì khi vào trang
WEBcủacôngty?
Sảnphẩmđiềuhòacụcb
Sảnphẩmđiềuhòatrungtâm
Sảnphẩmthôngg
Đọctintức
Dowloadtàiliệu,báog
Gửi
Kếtqu
Thôngtincầnbiết
Tỷg
Giávàng
Chứngkhoán
Lịchphátsóng
Kếtquảxổsố
Thờitiết
Quảngo
»Hỗtrợkỹthuật»Hệthốngthôngtinliênlạc
trangtrước♦trangch♦bảnin
CáchlựachọnblưuđiệnUPS
UPSđượcviếttắtcủacụmtừtiếngAnh:Uninterruptible
Power System được hiểu như là hệ thống nguồn cung
cấp liên tục hay đơn giản hơn là bộ lưu trữ điện dự
phòng nhằm làm tăng độ tin cậy cung cấpđiện chohệ
thống.
Vàocuốithếkỷ20, độ tin cậy cungcấpđiệncủacác
nướccôngnghiệppháttriểnvàokhoảng99.9%,tương
ứngkhoảngthờigianmấtđiệntrongmộtnămlà8giờ
mà phổ biến dưới dạng mất điện trong một i phút.
Điềunàykhông thành vấn đềđốivới hệ thống chiếusánghoặc hệthốngđiệncơ, tức
vớikỹthuậttươngtự(analog),chấtlượngđiệnchỉbaogồmhaichỉtiêuquantrọngnhất
làđiệnápvàtầnsố.
Nhưngđốivớihệthốngkỹthuậtsố(Digital)vấnđềkhôngđơngiảnnhưvậy.Đặcbiệt
vớicthiếtbịtronglĩnhvựccôngnghệthôngtinđượcứngdụngtừcôngnghệkỹthuật
sốluônđượcxemlàbướcđệmquantrọngtrongviệclàmgiatăngsảnphẩm,giảmthiểu
chiphísảnxuấtvàtạosổnđịnhbềnvữngchoxãhội.
Độtincậycungcấpđiệncủacáchệthống cómáytínhcầnphảitănglênrất nhiều,
mấtđiệndùchỉtrongmộtimiligiâysẽcónguycơmấthếtthôngtinhoặclàmrốiloạn
quátrìnhtraođổidữliệuytínhvàcácyêucầuhệthốngkỹthuậtsốphảikhởiđộng
lại.
Phânloại
Từ yêu cầu của các thiết bị vềmức độnguồnđiệnliêntụcvàchấtlượng,UPS được
phân thành các dòng sản phẩm chính về công nghệ như sau:UPS Offline đơn thuần,
UPSOfflinecôngnghệLineinteractive,UPSOnline,UPStĩnh,UPSquay.
 UPS online : Hoạt động theo nguyên tắc chuyển đổi kép: từ AC sang DC sau đó
chuyểnngượcDCsangAC.DođónguồnđiệncungcấpchotảihoàntoàndoUPStạo
rađảmbảonđịnhcảvềđiệnápvàtầnsố.Điềunày mchocácthiết bị đượccung
cấp điện bởi UPS hầu như cách ly hoàn toàn với sự thay đổi của lưới điện. Vì vậy,
nguồndoUPSonlinetạoralànguồnđiệnsạch(lọchầuhếtcácsự cốtrênlướiđiện),
chốngnhiễuhoàntoàn.ĐiệnáprahoàntoànhìnhSIN.
UPSoffline:KhicónguồnđiệnlướiUPSsẽchođiệnlướithẳngtớiphụtải.Khimất
điện,tảisẽđượcchuyểnmạchcấpđiệntừắcquyquabộinverter.Dạngđiệnápracủa
bộinvertorloạinàythườnglà(dạngxungchữnhật,khôngSIN).PhạmviápdụngUPS
loạinàythườngchocácthiếtbịđơngiản,côngsuấtnhỏ,ítnhạycảmlướiđiện,đòihỏi
độtincậythấp.ĐasốcácUPSngàynayđềucóSoftwarekèmtheogiaotiếpvớimáy
tính qua cổng COM hoặc USB. Software này cho phép kiểm soát các trạng thái hoạt
độngcủaUPSiệnápvào/ra,tảitiêuthụ...).Ngoàirabạncòncóthểlậpthờikhoábiểu
tựđộng(Mở/shutdownmáytínhtheongày,gi,tuần,tháng)
 UPS tĩnh: Sửdụng bộ biến đổi điện tử công suất m chức năng chỉnhlưu vànạp
acquiđểtíchtrữđiệnnăngkhilàmviệcbìnhthường.Khixảyrasựcố,điệnápmộtchiều
quabộnghịchlưuđượcbiếnthànhđiệnápxoaychiềuvàđượccấpchocáctảiưutiên
.ƯuđiểmcủaUPStĩnhlàkíchthướcnhỏgọn,đápứng nhanh,vậnhànhđơngiản,làm
việcchắcchắn,dòngchophéplớn.
UPSquay:Sửdụngmáyđiệnlàmchcnăngnghịchlưu.
CáchchọnUPS:KhibạnchọnmộtUPS,cầnchúýnhữngyếutốsau:
+ XácđịnhCôngsuấtcủatảivàchọncôngsuấtcủaUPSơngứng(Côngsuấttải<
CôngsuấtUPS).
+CôngnghệUPS:Offline,LineInteractivehayOnline(điềunàyquyếtđịnhrấtnhiềuđến
giácả)
Ngoài2yếutốcơ bảntrênvàgiáthànhthìkhimuacũngcần chúýthêmvềthờigian
bảohành,nơibảohành,cácdịchvụkèmtheo,.....
Cậpnhậtlúc:00:36:26,16/11/2009
»Cácthôngtinmớiđăng:
Hỗtrợtrựctuyến
 Tưvấnthiếtkế&Thing
Điều a trung tâm Mr. Bình
0915.441.409
 Kỹthuật,Dựán,Thing
điều a, CNTT c loại
0915.441.409
 Hỗtrợthiếtkế&Thicông
điều hòa trung tâm VRV, VRF,
Chiller0945.868.768
Đườngdâynóng:0915.441.409
Tìmkiếmnângcao
GO
Thiếtbị Thôngtin
Sảnphẩmnổibật
KCE009
0VNĐ
CallV
chitiết|
HSR010
0VNĐ
9.700.000VNĐ
chitiết|
FTE35FV1
0VNĐ
8.200.000VNĐ
chitiết|
FTE25FV1
0VNĐ
6.300.000VNĐ
chitiết|
38LB009SC/40QD120SC
Cách lựa chọn bộ lưu điện UPS - Trang 2
Cách lựa chọn bộ lưu điện UPS - Người đăng: nguyenvantan-26094
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Cách lựa chọn bộ lưu điện UPS 9 10 20