Ktl-icon-tai-lieu

Cách tính sai số thí nghiệm Vật Lý THPT

Được đăng lên bởi Linh Nguyen
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1087 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn tính sai số trong thực hành thí nghiệm – admin Câu Lạc Bộ Yêu Vật Lý
-----------------------------------

CÁCH TÍNH SAI SỐ VÀ XỬ LÍ SỐ LIỆU
I. Cơ sở lí thuyết
1. Định nghĩa phép tính về sai số
Các khái niệm
a. Phép đo trực tiếp: Đo một đại lượng vật lí có nghĩa là so sánh nó với một đại lượng
cùng loại mà ta chọn làm đơn vị
b. Phép đo gián tiếp: Trường hợp giá trị của đại lượng cần đo được tính từ giá trị của các
phép đo trực tiếp khác thông qua biểu thức toán học, thì phép đo đó là phép đo gián tiếp
Phân loại sai số
Khi đo một đại lượng vật lí, dù đo trực tiếp hay gián tiếp, bao giờ ta cũng mắc phải sai số.
Người ta chia thành hai loại sai số như sau:
a. Sai số hệ thống:
Sai số hệ thống xuất hiện do sai sót của dụng cụ đo hoặc do phương pháp lí thuyết chưa
hoàn chỉnh, chưa tính đến các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả đo. Sai số hệ thống thường làm cho
kết quả đo lệch về một phía so với giá trị thực của đại lượng cần đo. Sai số hệ thống có thể loại
trừ được bằng cách kiểm tra, điều chỉnh lại các dụng cụ đo, hoàn chỉnh phương pháp lí thuyết đo,
hoặc đưa vào các số hiệu chỉnh.
b. Sai số ngẫu nhiên:
Sai số ngẫu nhiên sinh ra do nhiều nguyên nhân, ví dụ do hạn chế của giác quan người
làm thí nghiệm, do sự thay đổi ngẫu nhiên không lường trước được của các yếu tố gây ảnh
hưởng đến kết quả đo. Sai số ngẫu nhiên làm cho kết quả đo lệch về cả hai phía so với giá trị
thực của đại lượng cần đo. Sai số ngẫu nhiên không thể loại trừ được. Trong phép đo cần phải
đánh giá sai số ngẫu nhiên.
2. Phương pháp xác định sai số của phép đo trực tiếp
a) Phương pháp chung xác định giá trị trung bình và sai số ngẫu nhiên
Giả sử đại lượng cần đo A được đo n lần. Kết quả đo lần lượt là A1 , A2 ,...An . Đại lượng
n

A

i
A1  A2  ....  An
i 1
A

(1)
n
n
được gọi là giá trị trung bình của đại lượng A trong n lần đo. Số lần đo càng lớn, giá trị trung

bình A càng gần với giá trị thực A. Các đại lượng:

Tài lieu ôn thi ĐH năm 2015

Trang 1

Hướng dẫn tính sai số trong thực hành thí nghiệm – admin Câu Lạc Bộ Yêu Vật Lý
-----------------------------------

A1  A  A1
A2  A  A2
.....................
An  A  A

n

được gọi là sai số tuyệt đối trong mỗi lần đo riêng lẻ. Để đánh giá sai số của phép đo đại lượng
A, người ta dùng sai số toàn phương trung bình. Theo lí thuyết xác suất, sai số toàn phương trung
n

bình là:  

 A 
i 1

2

i

nn  1

(2)

và kết quả đo đại lượng A được viết: A  A   (3)
Như vậy, giá trị thực của đại lượng A với một xác suất nhất địn...
Hướng dẫn tính sai số trong thực hành thí nghiệm admin Câu Lạc Bộ Yêu Vật Lý
-----------------------------------
Tài lieu ôn thi ĐH năm 2015 Trang 1
CÁCH TÍNH SAI SỐ VÀ XỬ LÍ SỐ LIỆU
I. Cơ sở lí thuyết
1. Định nghĩa phép tính về sai số
Các khái niệm
a. Phép đo trực tiếp: Đo một đại lượng vật nghĩa so sánh với một đại lượng
cùng loại mà ta chọn làm đơn vị
b. Phép đo gián tiếp: Trường hợp giá trị của đại lượng cần đo được tính từ giá trị của các
phép đo trực tiếp khác thông qua biểu thức toán học, thì phép đo đó là phép đo gián tiếp
Phân loại sai số
Khi đo một đại lượng vật lí, dù đo trực tiếp hay gián tiếp, bao giờ ta cũng mắc phải sai số.
Người ta chia thành hai loại sai số như sau:
a. Sai số hệ thống:
Sai số hệ thống xuất hiện do sai sót của dụng cụ đo hoặc do phương pháp thuyết chưa
hoàn chỉnh, chưa tính đến các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả đo. Sai số hệ thống thường làm cho
kết quả đo lệch vmột phía so với gtrị thực của đại lượng cn đo. Sai số hệ thống thể loại
trừ được bằng cách kiểm tra, điều chỉnh lại các dụng cụ đo, hoàn chỉnh phương pháp lí thuyết đo,
hoặc đưa vào các số hiệu chỉnh.
b. Sai số ngẫu nhiên:
Sai số ngẫu nhiên sinh ra do nhiều nguyên nhân, dụ do hạn chế của giác quan người
làm thí nghiệm, do sự thay đổi ngẫu nhiên không lường trước được của các yếu tố y ảnh
hưởng đến kết quả đo. Sai số ngẫu nhiên làm cho kết quả đo lệch về cả hai phía so với giá trị
thực của đại lượng cần đo. Sai số ngẫu nhiên không thể loại trừ được. Trong phép đo cần phải
đánh giá sai số ngẫu nhiên.
2. Phương pháp xác định sai số của phép đo trực tiếp
a) Phương pháp chung xác định giá trị trung bình và sai số ngẫu nhiên
Giả sử đại lượng cần đo A được đo n lần. Kết quả đo lần lượt
.,...,
21 n
AAA
Đại lượng
n
A
n
AAA
A
n
i
i
n
1
21
....
(1)
được gọi gtrị trung bình của đại lượng A trong n lần đo. Số lần đo càng lớn, giá trị trung
bình
A
càng gần với giá trị thực A. Các đại lượng:
Cách tính sai số thí nghiệm Vật Lý THPT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cách tính sai số thí nghiệm Vật Lý THPT - Người đăng: Linh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Cách tính sai số thí nghiệm Vật Lý THPT 9 10 203