Ktl-icon-tai-lieu

Cách trình bày tiểu luận - luận văn đại học và thạc sĩ chuyên ngành hóa

Được đăng lên bởi dangchihien
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 3233 lần   |   Lượt tải: 4 lần
FORMAT NIÊN LUN – LUN VĂN (size 21)
( Khoa Khoa hc T nhiên)
I. Hình thc (size 17)
a- Trang đầu tiên ca Niên lun cho ta, tên người viết, tháng năm np.
b- [Trang th hai li cam đoan (cho khóa lun, lun văn, lun án) (đánh s trang ii)]
c- Trang th hai li cám ơn (nếu có) (đánh s trang ii)
d- Trang th ba nêu bng tóm tt ca Niên lun (Abstract) (trang iii)
e- Trang th tư là mc lc (table of contents). S các mc được viết tham kho trong
phn Table of Content trang 7 (trang iv)
f- Trang th năm là trang nhng t viết tt (nếu có) (trang v)
g- Ni dung Niên lun s trang t 15 đến 20 trang in mt mt (Khóa lun, Lun
văn 60-100 trang) (không k trang ta, li cm ơn, trang m tt, trang mc lc
các trang tài liu tham kho, ph lc).
h- Tài liu tham kho (s trang ca Tài liu tham kho được đánh tiếp tc theo sau ni
dung niên lun đến hết)
i- Ph lc (nếu có)
II. Format (size 17)
SON THO VĂN BN, KH GIY, ĐỊNH DNG, FONT, KÍCH THƯỚC
CH
1. Trang (size 15), giy A4
Lun văn được son tho trên h son tho văn bn Winword hoc tương đương.
- Lun văn được in trên kh giy A4 (210 × 297 mm). Portrait.
- L: top: 2 cm, Bottom: 2 cm, Inside: 3 cm Outside: 2 cm
- Bng mã: Unicode
- Font ch: Times new Roman
- Kích thước: ch trong ni dung 13
- Chế độ dãn dòng: 1.5 lines
- Độ dy lun văn: ti đa 100 trang (không tính ph lc)
Cách trình bày tiểu luận - luận văn đại học và thạc sĩ chuyên ngành hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cách trình bày tiểu luận - luận văn đại học và thạc sĩ chuyên ngành hóa - Người đăng: dangchihien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Cách trình bày tiểu luận - luận văn đại học và thạc sĩ chuyên ngành hóa 9 10 996