Ktl-icon-tai-lieu

cách xác đinh chiều hướng phản ứng

Được đăng lên bởi kieushoa12
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 1830 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 3. CHIỀU HƯỚNG DIỄN BIẾN
VÀ TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG TRONG HOÁ
HỌC VÔ CƠ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

3.1. Khái niệm chung
Các phản ứng hoá học cũng như mọi quá trình
đều tuân theo định luật bảo toàn khối lượng, định
luật bảo toàn năng lượng,… Năng lượng và khối
lượng là hai thuộc tính quan trọng của vật chất. Vật
chất tồn tại trong vô số dạng khác nhau, dạng này
luôn luôn biến đổi sang dạng kia. Sự biến đổi không
ngừng đó và sự chuyển động là tính chất không th ể
tách ly được của vật chất.
Năng lượng đặc trưng cho chuyển động, nó là
thước đo của chuyển động. Mỗi dạng năng lượng
đặc trưng cho mỗ hình thái chuyển động.

 Các dạng năng lượng trên có thể là động
năng, có thể là thế năng, có thể gồm cả
thế năng và động năng.
 Động năng là năng lượng gắn liền với sự
chuyển động của một vật hoặc một tiểu
phân so với một vật nào đó đã chọn làm
chuẩn.
 Thế năng là năng lượng mà hệ có do vị trí
của nó trong trường lực.

1. Định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng
Để hiểu được một quá trình hoá học, nghĩa là quá trình này
xảy ra trong những điều kiện như thế nào và diễn biến ra sao
thì chúng ta phải xây dựng các cơ sở lý thuyết liên quan. Đó
là nhiệt động lực hoá học.
1.1. Hệ và môi trường
 Hệ nhiệt động thường được gọi là hệ. Đó là
một vật hay một nhóm vật được lấy ra để nghiên
cứu. Thế giới xung quanh được gọi là môi
trường.
Hoặc phát biểu cách khác: Hệ là tập hợp các
vật thể xác định trong không gian nào đó và
phần còn lại xung quanh gọi là môi trường
 Hệ cô lập là hệ không trao đổi chất và năng
lượng với môi trường

 Hệ mở là hệ trao đổi chất và năng
lượng với môi trường.
 Hệ kín là hệ chỉ trao đổi năng lượng
với môi trường.
 Hệ không trao đổi nhiệt với môi
trường được gọi là hệ đoạn nhiệt.

3.2. Định luật bảo toàn năng lượng
Sự truyền năng lượng giữa hệ và môi trường có thể
được thực hiện dưới dạng nhiệt hay công (công cơ học,
công điện, công hoá học,…), nhưng năng lượng của hệ
cộng với năng lượng của môi trường xung quanh bao giờ
cũng không đổi: năng lượng được bảo toàn. Đó là nội
dung của định luật bào toàn năng lượng hay gọi là nguyên
lí thứ nhất của nhiệt động học và được biểu thị bằng biểu
thức:

∆Evũ trụ = ∆Hhệ + ∆Emôi trường = 0
Định luật bào toàn năng lượng còn được phát biểu
cách khác: “không thể tạo ra năng lượng cũng như không
thể huỷ diện được năng lượng mà chỉ có thể truyền năng
lượng hay biến đổi năng lượng”.
* Đơn vị năng lượng
Thế năng, động năng và công PV đều là tổ hợp
của cùng những đại lượng vật lí và đều biểu thị bằng jun
(j).
1 ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
Chương 3. CHIỀU HƯỚNG DIỄN BIẾN
VÀ TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG TRONG HOÁ
HỌC VÔ CƠ
cách xác đinh chiều hướng phản ứng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cách xác đinh chiều hướng phản ứng - Người đăng: kieushoa12
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
cách xác đinh chiều hướng phản ứng 9 10 719