Ktl-icon-tai-lieu

cách xác định hệ số kiên cố của đất đá mỏ

Được đăng lên bởi ducbg91
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 7620 lần   |   Lượt tải: 42 lần
XÁC ĐỊNH HỆ SỐ KIÊN CỐ ĐÁ MỎ
THEO PHƯƠNG PHÁP BARON PHỤC VỤ
CÔNG TÁC KHOAN NỔ MÌN Ở CÁC MỎ
THAN VIỆT NAM
KS. Ph¹m §¹i H¶i, KS.TrÇn V¨n YÕt, KS. §ç Kiªn Cêng –
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ (TKV)

Cho tới thời điểm hiện nay, đã có rất nhiều phương pháp phân loại khối đá phục
vụ công tác khai thác mỏ. Trong điều kiện của Việt Nam (đặc biệt là ngành than),
phương pháp xác định hệ số kiên cố đá mỏ của GS. Protodiakonov đã được sử dụng
rộng rãi và ăn sâu vào tiềm thức tất cả những người làm công tác khai thác mỏ. Hệ số
kiên cố (f) đã được sử dụng làm chỉ tiêu để định mức vật tư trong hoạt động khai thác
các mỏ than qua nhiều năm và đã thể hiện tính ưu việt và đúng đắn của nó.
1. Khái niệm cơ bản về hệ số kiên cố (f) của đá mỏ theo Protodiakonov
Trong lĩnh vực công nghiệp mỏ, theo các nhà nghiên cứu và công nghệ thì đá mỏ chia thành
các loại khác nhau: đá cứng, đá nửa cứng, đá chặt xít, đá mềm, đá rời rạc, đá đã được phá huỷ.
Chúng được đặc trưng bởi tính chất cơ học và vật lý như: độ bền chịu nén (δn), độ bền chịu kéo
(δk), độ bền chịu uốn (δu), dung trọng (γ )… và các tính chất công nghệ như: độ kiên cố, độ mài
mòn, độ cứng, độ bền tiếp xúc, độ cản cắt… Tất cả các tính chất cơ học, vật lý và tính chất công
nghệ của đá mỏ phục vụ cho các quá trình khai thác khoáng sản được gọi chung là tính chất
công nghệ của đá mỏ.

Mục tiêu quan trọng nhất khi phân loại đá mỏ là phải đánh giá được mức độ kiên
cố của các loại đá khác nhau, kể cả trong cùng một loại đá. Protodiakonov cho rằng để
đạt được điều đó, phương pháp tốt nhất là so sánh các loại đá theo mức độ kiên cố của
đá mỏ từ điều kiện thực tế trong quá trình khai thác với kết quả thí nghiệm mẫu đá. Đá
mỏ nằm trong một tổ hợp ứng suất phức tạp bất kỳ nào đó, song có thể đưa về một
dạng đơn giản cho người sản xuất dễ sử dụng. Do vậy, từ độ kiên cố có thứ nguyên,
Protodiakonov đã đưa ra hệ số f khi so sánh độ kiên cố của một loại đá nào đó với một
đơn vị kiên cố (đơn vị được lấy là 100 KG/cm 2). Như vậy, hệ số f đã trở thành cơ sở
quan trong để phân loại đá mỏ, cho phép so sánh các loại đá mỏ với nhau trong khi
chưa biết được những loại ứng suất nào và chúng tác động ra sao trong đá mỏ, thí dụ
như: đá bột kết f = 6, đá cát kết f = 9… Theo phương pháp phân loại đơn giản này, hệ
số f đã được sử dụng rộng rãi, có hiệu quả trong công nghiệp khai khoáng ở một số
nước trong khối XHCN trước đây và ở Việt Nam hiện nay (đặc biệt là trong công
nghiệp khai thác than).

Protodiakonov đã đưa ra bảy phương pháp kinh điển để xác địn...
XÁC ĐỊNH HỆ SỐ KIÊN CỐ ĐÁ MỎ
THEO PHƯƠNG PHÁP BARON PHỤC VỤ
CÔNG TÁC KHOAN NỔ MÌN CÁC MỎ
THAN VIỆT NAM
KS. Ph¹m §¹i H¶i, KS.TrÇn V¨n YÕt, KS. §ç Kiªn êng –
Vin Khoa học Công nghệ Mỏ (TKV)
Cho tới thời điểm hiện nay, đã rất nhiều phương pháp phân loại khối đá phục
vụ công tác khai thác mỏ. Trong điều kiện của Việt Nam (đặc biệt ngành than),
phương pháp xác định hệ số kiên cố đá m của GS. Protodiakonov đã được sử dụng
rộng rãi ăn sâu vào tiềm thức tất cả những người làm công tác khai thác mỏ. Hệ số
kiên cố (f) đã được sử dụng làm chỉ tiêu để định mức vật trong hoạt động khai thác
các mỏ than qua nhiều năm và đã thể hiện tính ưu việt và đúng đắn của nó.
1. Khái niệm cơ bản về hệ số kiên cố (f) của đá mỏ theo Protodiakonov
Trong lĩnh vực công nghiệp mỏ, theo các nhà nghiên cứu và công nghệ thì đá mỏ chia thành
các loại khác nhau: đá cứng, đá nửa cứng, đá chặt xít, đá mềm, đá rời rạc, đá đã được phá huỷ.
Chúng được đặc trưng bởi tính chất cơ học và vật lý như: độ bền chịu nén (δ
n
), độ bền chịu kéo
(δ
k)
, độ bền chịu uốn (δ
u
), dung trọng (γ)… và các tính chất công nghệ như: độ kiên cố, độ mài
mòn, độ cứng, độ bền tiếp xúc, độ cản cắt… Tất cả các tính chất cơ học, vật lý và tính chất công
nghệ của đá mỏ phục vụ cho các quá trình khai thác khoáng sản được gọi chung là tính chất
công nghệ của đá mỏ.
Mục tiêu quan trọng nhất khi phân loại đá mỏ là phải đánh giá được mức đkiên
cố của các loại đá khác nhau, kể cả trong cùng một loại đá. Protodiakonov cho rằng để
đạt được điều đó, phương pháp tốt nhất là so sánh các loại đá theo mức độ kiên cố của
đá mỏ từ điều kiện thực tế trong quá trình khai thác với kết quả thí nghiệm mẫu đá. Đá
mỏ nằm trong một tổ hợp ứng suất phức tạp bất k nào đó, song có thể đưa v một
dạng đơn giản cho người sản xuất dễ sử dụng. Do vậy, từ đkiên cố thứ nguyên,
Protodiakonov đã đưa ra hệ số f khi so sánh độ kiên cố của một loại đá nào đó với một
đơn vị kiên cố ơn vị được lấy là 100 KG/cm
2
). Như vậy, hệ sf đã trở thành sở
quan trong đ phân loại đá mỏ, cho phép so sánh các loại đá m với nhau trong khi
chưa biết được những loại ứng suất nào và chúng tác động ra sao trong đá mỏ, tdụ
như: đá bột kết f = 6, đá cát kết f = 9… Theo phương pháp phân loại đơn giản này, h
số f đã được sử dụng rộng rãi, có hiệu quả trong công nghiệp khai khoáng một số
nước trong khối XHCN trước đây Việt Nam hiện nay (đặc biệt trong công
nghiệp khai thác than).
cách xác định hệ số kiên cố của đất đá mỏ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cách xác định hệ số kiên cố của đất đá mỏ - Người đăng: ducbg91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
cách xác định hệ số kiên cố của đất đá mỏ 9 10 290