Ktl-icon-tai-lieu

Cam kết bảo vệ môi trường- Công ty TNHH Moritomo Holdings Việt Nam

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1532 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Cam kết bảo vệ môi trường- Công ty TNHH Moritomo Holdings Việt Nam

MỤC LỤC
MỤC LỤC.................................................................................................................... 1
DANH MỤC CÁC BẢNG...........................................................................................4
DANH MỤC CÁC HÌNH............................................................................................5
DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT...........................................................6
I. THÔNG TIN CHUNG.............................................................................................7
1.1. Tên Dự án đầu tư.....................................................................................................7
1.2. Tên doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án..................................................................7
1.3. Địa chỉ liên hệ của doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án.........................................7
1.4. Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án.............................................7
1.5. Phương tiện liên lạc với doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án................................7
1.6. Địa điểm thực hiện dự án........................................................................................8
1.6.1. Vị trí địa lý.............................................................................................................8
1.6. 2. Tình hình tự nhiên, kinh tế xã hội xung quanh khu vực.................................8
1.6.3. Điều kiện thủy văn................................................................................................9
1.6.4. Điều kiện kinh tế, xã hội của khu vực..............................................................10
1.6.5. Nguồn tiếp nhận chất thải..................................................................................11
1.6.6. Hiện trạng sử dụng đất.......................................................................................12
1.7. Quy mô hoạt động của dự án................................................................................12
1.7.1. Các hạng mục công trình xây dựng..................................................................12
1.7.2. Nhu cầu lao động................................................................................................12
1.7.3. Công suất hoạt động...........................................................................................13
1.7.4. Công nghệ sản xuất................................................
Cam kết bảo vệ môi trường- Công ty TNHH Moritomo Holdings Việt Nam
MỤC LỤC
MỤC LỤC....................................................................................................................1
DANH MỤC CÁC BẢNG...........................................................................................4
DANH MỤC CÁC HÌNH............................................................................................5
DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT...........................................................6
I. THÔNG TIN CHUNG.............................................................................................7
1.1. Tên Dự án đầu tư
1.2. Tên doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án
1.3. Địa chỉ liên hệ của doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án
1.4. Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án
1.5. Phương tiện liên lạc với doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án
1.6. Địa điểm thực hiện dự án
1.6.1. Vị trí địa lý
1.6. 2. Tình hình tự nhiên, kinh tế xã hội xung quanh khu vực
1.6.3. Điều kiện thủy văn
1.6.4. Điều kiện kinh tế, xã hội của khu vực
1.6.5. Nguồn tiếp nhận chất thải
1.6.6. Hiện trạng sử dụng đất
1.7. Quy mô hoạt động của dự án
1.7.1. Các hạng mục công trình xây dựng
1.7.2. Nhu cầu lao động
1.7.3. Công suất hoạt động
1.7.4. Công nghệ sản xuất
1.7.5. Danh mục máy móc, thiết bị
1.8. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng
1.8.1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu
Đơn vị tư vấn: Công ty CP-TV-ĐT Thảo Nguyên Xanh
Địa chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ, P. ĐaKao, Q 1, TP.HCM 1
Cam kết bảo vệ môi trường- Công ty TNHH Moritomo Holdings Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cam kết bảo vệ môi trường- Công ty TNHH Moritomo Holdings Việt Nam - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Cam kết bảo vệ môi trường- Công ty TNHH Moritomo Holdings Việt Nam 9 10 810