Ktl-icon-tai-lieu

Cam kết bảo vệ môi trường UBND Q Phú Nhuận

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 1590 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Cam kết bảo vệ môi trường

MỤC LỤC
I.THÔNG TIN CHUNG..............................................................................................8
1.1.
1.2.

Tên Dự án đầu tư
8
Tên doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án
8
1.3.
Địa chỉ liên hệ của doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án
8
1.4.
Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án
8
1.5.
Phương tiện liên lạc với doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án
8
1.6.
Địa điểm thực hiện dự án
8
1.6.1. Vị trí địa lý.....................................................................................................
1.6.2. Tình hình tự nhiên, kinh tế, xã hội xung quanh khu vực..............................
1.6.3. Nguồn tiếp nhận chất thải............................................................................
1.6.4. Hiện trạng sử đất..........................................................................................
1.7.
Quy mô hoạt động của dự án
13
1.7.1.
Mục tiêu của dự án......................................................................................
1.7.2.
Đối tượng và quy mô phục vụ.....................................................................
1.8.
Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng
14
1.8.1.
Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu....................................................
1.8.1.1. Nhu cầu nguyên nhiên vật liệu sử dụng cho thi công xây dựng dự án
14
1.8.1.2. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng cho hoạt động của dự án.....
1.8.2.
Nhu cầu sử dụng điện và nguồn cung cấp điện cho dự án.........................
1.8.2.1. Nhu cầu sử dụng điện trong giai đoạn thi công...................................
1.8.2.2. Nhu cầu sử dụng điện trong giai đoạn hoạt động................................
1.8.3.
Nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp nước.................................................
1.8.3.1. Nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn giải phóng mặt bằng..............
1.8.3.2. Nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn xây dựng................................
II.CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG......................................................................26
2.1.
Các loại chất thải phát sinh
27
2.1.1.
Chất thải phát sinh trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng..............................
2.1.1.1. Tác động đến môi trường không khí....................................................
2.1.1.2. Tác động đến môi trường nước............................................................
2.1.1.3. Tác động do chất thải rắn....................................................................
2.1.1.4. Tác động do tiếng ồn và n...
Cam kết bảo vệ môi trường
MỤC LỤC
I.THÔNG TIN CHUNG..............................................................................................8
1.1. Tên Dự án đầu tư 8
1.2. Tên doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án
8
1.3. Địa chỉ liên hệ của doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án 8
1.4. Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án
8
1.5. Phương tiện liên lạc với doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án
8
1.6. Địa điểm thực hiện dự án 8
 
  
! "#$% &'
( )*+,-&
1.7. Quy mô hoạt động của dự án 13
. /0  123
. 456789:;$0 0
1.8. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng 14
< " =,-209**
1.8.1.1. Nhu cầu nguyên nhiên vật liệu sử dụng cho thi công xây dựng dự án
14
1.8.1.2. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng cho hoạt động của dự án.....
< " =,-20*8#  &$* >23
1.8.2.1. Nhu cầu sử dụng điện trong giai đoạn thi công...................................
1.8.2.2. Nhu cầu sử dụng điện trong giai đoạn hoạt động................................
<! " =,-208#  &$6? 
1.8.3.1. Nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn giải phóng mặt bằng..............
1.8.3.2. Nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn xây dựng................................
II.CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG......................................................................26
2.1. Các loại chất thải phát sinh 27
 @&'$3,>>+ AB:CBD
2.1.1.1. Tác động đến môi trường không khí....................................................
2.1.1.2. Tác động đến môi trường nước............................................................
2.1.1.3. Tác động do chất thải rắn....................................................................
2.1.1.4. Tác động do tiếng ồn và nhiệt..............................................................
 @&'$3,>>+E92
2.1.2.1. Tác động đến môi trường không khí....................................................
Đơn vị tư vấn: Công ty CP-TV-ĐT Thảo Nguyên Xanh
Địa chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ, P. ĐaKao, Q 1, TP.HCM 1
Cam kết bảo vệ môi trường UBND Q Phú Nhuận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cam kết bảo vệ môi trường UBND Q Phú Nhuận - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Cam kết bảo vệ môi trường UBND Q Phú Nhuận 9 10 351