Ktl-icon-tai-lieu

Cẩm nang ôn luyện theo cấu trức đề thi 2013 môn sinh học

Được đăng lên bởi levanchieu7@gmail.com
Số trang: 422 trang   |   Lượt xem: 7408 lần   |   Lượt tải: 14 lần
NGUYỄN THÁI ĐỊNH

--------o0o--------

CẨM NANG ÔN LUYỆN THEO
CẤU TRÖC ĐỀ THI 2013
MÔN

SINH HỌC

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI – 2013

Lời nói đầu

Bộ sách CẨM NANG ÔN LUYỆN THEO CẤU TRÚC ĐỀ THI
2013, gồm các cuốn: Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh, đƣợc
biên soạn theo chƣơng trình hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
áp dụng chi kỳ thi THPT và tuyển sinh Đại học. Nội dung cuốn
sách không ôm đồm toàn bộ chƣơng trình giáo khoa, mà chỉ tập
trung vào trọng tâm chƣơng trình của Cấu trúc đề thi hiện hành.
Sách biên soạn ngắn gọn, đƣa ra các dạng bài tập và các phƣơng
pháp giải gọn nhất, tập hợp nội dung kiến thức phục vụ việc ôn
luyện trong các kỳ thi sắp tới.

3

PHẦN : DI TRUYỀN
HỌC

5

CHƢƠNG I : CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
BÀI 1: GEN , MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI CỦA ADN
Câu 1: Một trong những đặc điểm của mã di truyền là
A. không có tính thoái hoá.

B. mã bộ ba.

C. không có tính phổ biến.

D. không có tính đặc hiệu.

Câu 2: Một acid amin trong phân tử protein đƣợc mã hóa trên gen dƣới dạng
A . Mã bộ 1

B .Mã bộ 2

C. Mã bộ 3

D. Mã bộ 4

Câu 3: Có bao nhiêu bộ ba mã hóa cho các loại acid amin
A.64

B.61

C.4

D.13

Câu 4: Các mã bộ 3 khác nhau bởi
A. Số lƣợng các nucleotit

B. Thành phần các nucleotit

C. Trật tự các nucleotit

D. Thành phần nu và trật tự các nu

Câu 5: Mã mở đầu trên phân tử mARN là
A. 3’AUG 5’

B. 3’UAA 5’

C. 3’UAG 5’

D. 3’GUA5’

Câu 6: Trong các bộ ba sau đây, bộ ba mang tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã là
A. 3' AGU 5'.

B. 3' UAG 5'.

C. 3' UGA 5'.

D. 3' AUG 5'

Câu 7: Mã di truyền có tính liên tục nghĩa là

6

A.
B.
C.
D.

Sự tổng hợp protein trên mARN diễn ra một cách liên tục
Mã di truyền không gối liền nhau
Cứ 3 RN liên tiếp quy định một acid amin
Cả B và C

Câu 8: Mã di truyền có tính phổ biến nghĩa là:
A.
B.
C.
D.

Tất cả thực vật đều dùng chung 1 bộ mã di truyền.
Tất cả động vật đều dùng chung 1 bộ mã di truyền.
Tất cả vi sinh vật đều dùng chung 1 bộ mã di truyền.
Tất cả sinh vật đều dung chung 1 bộ mã di truyền.

Câu 9: Mã di truyền có tính đặc hiệu nghĩa là:
A.
B.
C.
D.

Một bộ ba mã hóa 1 axit amin.
Một bộ ba có thể mã hóa nhiều axit amin.
Các bộ ba không mã hóa axit amin.
Nhiều bộ ba khác nhau có thể cùng mã hóa 1 axit amin trừ AUG và UGG.

Câu 10: Mã di truyền có tính thoái hóa nghĩa là:
A.
B.
C.
D.

Một bộ ba mã hóa 1 axit amin.
Một bộ ba có thể mã hóa nhiều axit amin.
Các bộ ba không mã hóa axit amin.
Nhiều bộ ba khác nhau có thể cùng mã hóa 1 axit amin trừ AUG và UGG.

Câu 11: Đặc điểm nào s...
NGUYỄN THÁI ĐỊNH
--------o0o--------


MÔN

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 2013
Cẩm nang ôn luyện theo cấu trức đề thi 2013 môn sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cẩm nang ôn luyện theo cấu trức đề thi 2013 môn sinh học - Người đăng: levanchieu7@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
422 Vietnamese
Cẩm nang ôn luyện theo cấu trức đề thi 2013 môn sinh học 9 10 763