Ktl-icon-tai-lieu

CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

Được đăng lên bởi Dao Vinh Quoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 514 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 12
12.1 Các định luật về hiện tượng cảm ứng điện từ
12.1.1 Thí nghiệm Faraday
Thí nghiệm gồm nam châm vĩnh cửu, ống dây điện được nối với điện kế G thành một
mạch điện kín. Thí nghiệm được bố trí như hình 12-1.
S

S

N

N

G

G

B’

IC

IC
B

B
a. Khi đưa nam châm vào
trong lòng ống dây

B’

b. Khi đưa nam châm ra
khỏi ống dây
Hình 12-1

Thí nghiệm chứng tỏ:
- Nếu đưa thanh nam châm vào trong lòng ống dây thì kim điện kế sẽ lệch: trong
ống dây xuất hiện dòng điện. Đó là dòng điện cảm ứng.
- Nếu đưa thanh nam châm ra dòng điện cảm ứng Ic sẽ có chiều ngược lại.
- Di chuyển thanh nam châm càng nhanh thì Ic càng lớn.
Qua thí nghiệm Faraday đã rút ra những kết luận tổng quát sau:
a. Sự biến đổi φm qua mạch kín là nguyên nhân sinh ra dòng điện cảm ứng trong
mạch.
b. Dòng điện cảm ứng chỉ tồn tại trong thời gian φm gửi qua mạch thay đổi.
c. Dòng điện cảm ứng tỉ lệ với tốc độ biến thiên của φm.
d. Chiều của dòng điện cảm ứng phụ thuộc vào φm gửi qua mạch tăng hay giảm.

137

12.1.2 Định luật Lenx
Nghiên cứu hiện tượng cảm ứng điện từ, Lenx đã tìm ra định luật tổng quát về
chiều của dòng điện cảm ứng, gọi là định luật Lenx:
Dòng điện cảm ứng phải có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra có tác dụng
chống lại nguyên nhân đã sinh ra nó.
Ta vận dụng định luật này để xác định chiều của dòng điện cảm ứng trong hai
trường hợp ở hình 12-1.
- Trường hợp hình 12-1a, nguyên nhân gây ra dòng điện cảm ứng là do dịch
chuyển cực bắc của thanh nam châm vào trong lòng ống dây, làm cho từ thông gửi qua
ống dây theo chiều từ trên xuống tăng. Theo định luật Lenx, dòng điện cảm ứng Ic phải
G

G

có chiều sao cho từ trường B' do nó sinh ra chống lại sự tăng đó: tức là B' phải ngược
G

G

chiều với từ trường B của nam châm. Biết B' , dùng quy tắc vặn đinh ốc ta có thể xác
định được chiều của dòng điện cảm ứng Ic như trên hình 12-1a.
- Trường hợp hình 12-1b, nguyên nhân gây ra dòng điện cảm ứng là do dịch
chuyển cực bắc của thanh nam châm ra xa ống dây, làm cho từ thông gửi qua ống dây
theo chiều từ trên xuống giảm. Theo định luật Lenx, dòng điện cảm ứng Ic phải có
G

G

chiều sao cho từ trường B' do nó sinh ra chống lại sự giảm đó: tức là B' phải cùng
G

G

chiều với từ trường B của nam châm. Biết B' , dùng quy tắc vặn đinh ốc ta có thể xác
định được chiều của dòng điện cảm ứng Ic như trên hình 12-1b.
12.1.3 Định luật cơ bản của hiện tượng cảm ứng điện từ:
Sự xuất hiện của dòng điện cảm ứng trong mạch chứng tỏ trong mạch có một suất
điện động. Suất điện động ấy g...
Chương 12
CM NG ĐIN T
12.1 Các định lut v hin tượng cm ng đin t
12.1.1 Thí nghim Faraday
Thí nghim gm nam châm vĩnh cu, ng dây đin được ni vi đin kế G thành mt
mch đin kín. Thí nghim được b trí như hình 12-1.
G
S
N
B’
B
I
C
G
B
S
N
B’
I
C
a. Khi đưa nam châm vào b. Khi đưa nam châm ra
trong lòng ng dây khi ng dây
Hình 12-1
Thí nghim chng t:
- Nếu đưa thanh nam châm vào trong lòng ng dây thì kim đin kế s lch: trong
ng dây xut hin dòng đin. Đó là dòng đin cm ng.
- Nếu đưa thanh nam châm ra dòng đin cm ng I
c
s có chiu ngược li.
- Di chuyn thanh nam châm càng nhanh thì I
c
càng ln.
Qua thí nghim Faraday đã rút ra nhng kết lun tng quát sau:
a. S biến đổi φ
m
qua mch kín là nguyên nhân sinh ra dòng đin cm ng trong
mch.
b. Dòng đin cm ng ch tn ti trong thi gian φ
m
gi qua mch thay đổi.
c. Dòng đin cm ng t l vi tc độ biến thiên ca φ
m
.
d. Chiu ca dòng đin cm ng ph thuc vào φ
m
gi qua mch tăng hay gim.
137
CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ - Người đăng: Dao Vinh Quoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ 9 10 479