Ktl-icon-tai-lieu

Campbell chương 16. Di truyền học phân tử

Được đăng lên bởi nphuonghien
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 997 lần   |   Lượt tải: 3 lần
305
16.1. ADN lµ vËt chÊt di truyÒn
16.2. NhiÒu protein phèi hîp víi nhau trong qtr×nh
sao chÐp vµ söa ch÷a ADN
16.3. Mçi nhiÔm s¾c thÓ gåm mét ph©n ADN ®−îc
®ãng gãi cïng víi c¸c protein
µo n¨m 1953, James Watson Francis Crick ®· g©y
chÊn ®éng céng ®ång khoa häc b»ng viÖc c«ng bè
h×nh chuçi xo¾n kÐp cÊu tróc ph©n cña axit
deoxyribonucleic, ®−îc gäi t¾t ADN. H×nh 16.1 cho thÊy
Watson (tr¸i) Crick ®ang say s−a ng¾m nh×n h×nh ADN
®−îc dùng b»ng hép d©y thÐp cña hä. Tr¶i qua n 50
n¨m, h×nh nµy xuÊt th©n chØ mét ®Ò xuÊt i ®· dÇn trë
thµnh biÓu t−îng cña sinh häc hiÖn ®¹i. ADN, hîp chÊt di
truyÒn, chÝnh ph©n ®¸ng ng−ìng nhÊt trong thêi ®¹i
cña chóng ta. Trong thùc tÕ, c yÕu di truyÒn cña Mendel
còng nh− c¸c gen n»m trªn nhiÔm s¾c thÓ cña Morgan ®Òu chøa
ADN. Trªn quan ®iÓm hãa häc, thÓ nãi tµi s¶n di truyÒn
mçi ng−êi chóng ta ®Ó l¹i cho thÕ sau chÝnh c¸c ph©n
ADN trªn 46 nhiÔm s¾c thÓ chóng ta ®−îc thõa h−ëng
c¸c th©n sinh (bè, mÑ) ADN trong c ti thÓ ®−îc truyÒn
l¹i theo dßng mÑ.
Trong tÊt c¸c ph©n trong nhiªn, c axit nucleic
“®éc nhÊt, nhÞ” kn¨ng sao chÐp (t¸i b¶n) c¸c ®¬n
ph©n thµnh phÇn. Trong thùc tÕ, ®Æc ®iÓm con c¸i gièng bè,
kÕt qu¶ cña q tr×nh sao chÐp chÝnh x¸c ADN di
truyÒn cña qua c¸c thÕ hÖ. Th«ng tin di truyÒn ®−îc m· a
b»ng ng«n ng÷ hãa häc cña ADN ®−îc t¸i b¶n ë mäi bµo
trong thÓ cña i ng−êi chóng ta. ChÝnh ng«n ng÷ lËp tr×nh
cña ADN ®· ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c tÝnh tr¹ng vÒ
hãa sinh, gi¶i phÉu, sinh ë mét møc ®é nhÊt ®Þnh tËp
tÝnh ë mçi thÓ sinh vËt. Ch−¬ng nµy ®Ò cËp ®Õn viÖc b»ng
c¸ch nµo c¸c nhµ khoa häc chøng minh ®−îc ADN vËt chÊt
di truyÒn b»ng ch nµo Watson Crick ph¸t hiÖn ra cÊu
tróc ph©n tö cña nã. §ång thêi, chóng ta còng thÊy b»ng
c¸ch nµo ADN thÓ sao chÐp (c¬ ph©n cña di truyÒn)
®−îc söa ch÷a. Cuèi cïng, chóng ta sÏ kh¶o s¸t xem ADN cïng
víi protein ®· ®ãng gãi nh− thÕ nµo trong nhiÔm s¾c thÓ.
Ngµy nay, ngay häc sinh tiÓu häc còng ®· ®−îc nghe nãi
ADN, trong khi c¸c nhµ khoa häc th−êng xuyªn thao t¸c víi
ADN trong phßng thÝ nghiÖm nh»m lµm thay ®æi tÝnh tr¹ng di
truyÒn a c¸c bµo thÓ. Tuy vËy, ®Õn ®Çu thÕ XX,
ph©n nµo lµm nhiÖm vô di truyÒn vÉn cßn ch−a lóc ®ã
c©u hái nµy mét trong nh÷ng th¸ch thøc lín nhÊt víi c n
sinh häc.
T×m kiÕm vËt chÊt di truyÒn:
Qu¸ tr×nh t×m hiÓu khoa häc
Khi nhãm nghiªn cøu cña T. H. Morgan cho thÊy c gen n»m
däc theo c¸c nhiÔm s¾c thÓ (xem m« t¶ ë Ch−¬ng 15), hai thµnh
phÇn hãa häc cña nhiÔm s¾c thÓ - ADN vµ protein - ®−îc coi
hai hîp chÊt øng viªn cho vai trß vËt chÊt di truyÒn. Cho ®Õn
nh÷ng n¨m 1940, c¸c b»ng chøng ng hé" protein d−êng nh−
−u thÕ h¬n; ®Æc biÖt, t n hãa sinh ®· xÕp protein vµo
nhãm c¸c ®¹i ph©n võa tÝnh ®Æc hiÖu chøc n¨ng cao võa
tÝnh ®a d¹ng vèn nh÷ng yªu cÇu thiÕt yÕu cña vËt chÊt di
truyÒn. Ngoµi ra, c ®ã hiÓu biÕt c¸c axit nucleic cßn h¹n
chÕ; d−êng nh− c¸c thuéc tÝnh vËt lý hãa häc cña chóng
kh«ng t−¬ng ®ång víi ®a d¹ng phong phó cña c¸c tÝnh tr¹ng
di truyÒn biÓu hiÖn ®Æc thï ë mçi thÓ sinh vËt kh¸c nhau.
Quan ®iÓm nµy sau ®ã ®· ®−îc thay ®æi dÇn kÕt qucña mét
nghiªn cøu ë vi sinh vËt. Gièng nh− c¸c nghiªn cøu cña
Mendel Morgan, mét trong nh÷ng yÕu quan träng nhÊt ®Ó
x¸c ®Þnh ®−îc tÝnh nhÊt qu¸n cña vËt chÊt di truyÒn chÝnh
viÖc lùa chän ®−îc loµi sinh vËt thÝ nghiÖm phï hîp. Vai trß di
truyÒn a ADN ®−îc ph¸t hiÖn ®Çu tiªn ë vi khuÈn virut;
chóng ®Æc ®iÓm ®¬n gi¶n h¬n so víi ®Ëu lan, ruåi giÊm
vµ ng−êi. ë phÇn tiÕp theo cña ch−¬ng nµy, chóng ta sÏ lÇn theo
qu¸ tr×nh t×m hiÓu khoa häc ®Ó tõ ®ã c¸c nhµ khoa häc ®· t×m ra
vµ x¸c ®Þnh ®−îc vai trß lµ vËt chÊt di truyÒn cña ADN.
V
C¸c kh¸i niÖm chÝnh
H×nh 16.1
CÊu tróc ADN ®−îc x¸c ®Þnh nh− thÕ nµo?
ph©n
cña di truyÒn
Tæng quan
Bn chØ dÉn vËn hµnh sù sèng
Kh¸i niÖm
ADN lµ vËt chÊt di truyÒn
Campbell chương 16. Di truyền học phân tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Campbell chương 16. Di truyền học phân tử - Người đăng: nphuonghien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Campbell chương 16. Di truyền học phân tử 9 10 944