Ktl-icon-tai-lieu

Cân bằng hệ số trong BĐT Cô - Si

Được đăng lên bởi huukhangvn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 221 lần   |   Lượt tải: 0 lần
www.hsmath.net
www.hsmath.net
Còng ph−¬ng ph¸p nµy,
nhÊt (Max) cña biÓu thøc
+ + +
®−îc nh÷ng bµi to¸n míi.
qu¸t vµ t¹o ra
S
ö dông bÊt ®¼ng thøc (B§T) ® biÕt
®Æc biÖt B§T C«-si ph−¬ng ph¸p
th−êng ®−îc ¸p dông ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n
B§T nãi chung. Nh÷ng bµi to¸n cùc trÞ, nhÊt
lµ tr−êng hîp cã thªm c¸c ®iÒu kiÖn phô
th−êng g©y khã kh¨n cho ng−êi gi¶i trong
viÖc −íc l−îng xÐt ®iÒu kiÖn ®Ó dÊu
®¶ng thøc xÈy ra. Bµi viÕt nµy tr×nh bµy mét
ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ th«ng qua B§T C«-si
®Ó ®ã, chuyÓn bµi to¸n cùc trÞ viÖc gi¶i
mét ph−¬ng tr×nh (PT) hoÆc hÖ ph−¬ng tr×nh
(HPT) viÖc gi¶i quyÕt dµng hoÆc
®−êng lèi rµng h¬n, ®ã ph−¬ng ph¸p
c©n b»ng
víi mét chót s¸ng t¹o, chóng ta cã thÓ tæng
Tr−íc hÕt xin nªu l¹i kh«ng chøng
minh hai B§T quen thuéc sau:
i) B§T C«-si tæng qu¸t:
1 2 1 2
... ...
n
n n
a a a n a a a+ + +
ii) B§T C«-si suy réng:
1 1 2 2
...
n n
a a a
α α α
( )
( )
1 2
1 2
1
...
1 2 1 2
... ...
n
n
a a a
n n
a a a a
α
α α
α α
+ + +
+ + +
Trong hai B§T trªn th×
1 2
, ,...,
n
a a a kh«ng ©m,
1 2
, ,...,
n
α α α
d−¬ng dÊu ®¼ng thøc xÈy
ra khi vµ chØ khi
1 2
...
n
a a a= = = .
Chóng ta b¾t ®Çu tï bµi to¸n sau:
dô 1. Cho c¸c sè thùc d−¬ng
,
x y
tháa
mn ®iÒu kiÖn
3 3
1
x y
+ = (1). T×m gi¸ trÞ lín
( ; )
P x y x y
= +
Ph−¬ng ph¸p suy luËn:
chªnh lÖch mò cña c¸c biÓu
thøc
3 3
x y
+ ( ; )
P x y x y
= + gîi cho ta
dông B§T C«-si ®Ó bËc cña
3 3
x y
+ .
Nh−ng ta cÇn ¸p dông cho bao nhiªu sè vµ lµ
nh÷ng nµo? C¨n vµo bËc cña c¸c biÕn
xy trong c¸c biÓu thøc trªn, ta thÊy cÇn
ph¶i ¸p dông B§T C«-si lÇn l−ît cho
3
x
3
y
cïng víi 5 h»ng sè d−¬ng t−¬ng øng
kh¸c ®Ó lµm xuÊt hiÖn
x
y . MÆt kh¸c
do x, y d−¬ng vai tcña chóng nh− nhau
nªn ta ®o¸n
( ; )
P x y
®¹t Max khi
x y
= .
Tõ (1) suy ra
3
1
2
x y
= = vµ ta ®i ®Õn lêi gi¶i
nh− sau.
Lêi gi¶i. ¸p dông B§T C«-si cho 6
d−¬ng: 1 sè
3
x
vµ 5 sè
1
, ta cã:
5
5
3 3
6
6
1 1
5. 6 . 6.2
2 2
x x x
+ =
DÊu “=” xÈy ra
3
1
2
x
=
T−¬ng tù nh− vËy:
5
5
3 3
6
6
1 1
5. 6 . 6.2
2 2
y y y
+ =
DÊu “=” xÈy ra
3
1
2
y
=
Céng theo vÕ c¸c B§T trªn ta ®−îc:
( )
5
3 3
6
( ) 5 6.2
+ + + (2)
DÊu “=” xÈy ra
3
1
2
x y
= = .
CAÂN BAÈNG HEÄ SOÁ TRONG
BAÁT ÑAÚNG THÖÙC COÂ-SI
2
Cân bằng hệ số trong BĐT Cô - Si - Trang 2
Cân bằng hệ số trong BĐT Cô - Si - Người đăng: huukhangvn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Cân bằng hệ số trong BĐT Cô - Si 9 10 441