Ktl-icon-tai-lieu

Cân bẳng phản ứng oxh khử

Được đăng lên bởi trancaoductinh
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 927 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ
CÁC PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ
Nguyên tắc chung để cân bằng phản ứng oxi hóa khử là số điện tử cho của chất khử phải bằng số
điện tử nhận của chất oxi hóa hay số oxi hóa tăng của chất khử phải bằng số oxi hóa giảm của
chất oxi hóa.
III.1. PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG ĐIỆN TỬ (THĂNG BẰNG ELECTRON)
Thực hiện các giai đoạn:
+ Viết phương trình phản ứng xảy ra với đầy đủ tác chất, sản phẩm (nếu đầu bài yêu cầu bổ
sung phản ứng, rồi mới cân bằng).
+ Tính số oxi hóa của nguyên tố có số oxi hóa thay đổi. Nhận diện chất oxi hóa, chất khử.
+ Viết phản ứng cho, phản ứng nhận điện tử (Phản ứng oxi hóa, phản ứng khử). Chỉ cần viết
nguyên tử của nguyên tố có số oxi hóa thay đổi, với số oxi hóa được để bên trên. Thêm hệ số
thích hợp để số nguyên tử của nguyên tố có số oxi hóa thay đổi hai bên bằng nhau.
+ Cân bằng số điện tử cho, nhận. Số điện tử cho của chất khử bằng số điện tử nhận của chất oxi
hóa (Hay số oxi hóa tăng của chất khử bằng số oxi hóa giảm của chất oxi hóa) bằng cách thêm hệ
số thích hợp.
+ Phối hợp các phản ứng cho, nhận điện tử; các hệ số cân bằng tìm được; và phản ứng lúc đầu
để bổ sung hệ số thích hợp vào phản ứng lúc đầu.
+ Cuối cùng cân bằng các nguyên tố còn lại (nếu có) như phản ứng trao đổi.
Các thí dụ: Cân bằng các phản ứng sau đây theo phương pháp cân bằng điện tử.
Thí dụ 1
+7 +2 +2 +3

KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 MnSO4 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 + H2O
Chất oxi hóa Chất khử
+7 +2

2 Mn +5e- Mn (phản ứng khử)
+2 +3

5 2Fe -2e- 2Fe (Phản ứng oxi hóa)
(+4) (+6)

2KMnO4 + 10FeSO4 + H2SO4 2MnSO4 + 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + H2O
22
2KMnO4 + 10FeSO4 + 8H2SO4 2MnSO4 + 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 8H2O
Thí dụ 2:
+8/3 +5 +3 +2

Fe3O4 + HNO3 Fe(NO3)3 + NO + H2O
Chất khử Chất oxi hóa
+8/3 +3

3 3Fe - e- 3Fe (Phản ứng oxi hóa)
(+8) (+9)
+5 +2

N + 3e- N (Phản ứng khử)
3Fe3O4 + HNO3 9Fe(NO3)3 + NO + H2O
3Fe3O4 + 28HNO3 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O
[ Trong 28 phân tử HNO3 của tác chất, chỉ có 1 phân tử là chất oxi hóa thật sự, còn 27 phân tử
tham gia trao đổi (tạo môi trường axit, tạo muối nitrat) ]
Thí dụ 3:
+2 -1 0 +3 -2 +4 -2

FeS2 + O2 Fe2O3 + SO2
Chất khử Chất oxi hóa
Pirit sắt, Sắt (II) pesunfua
+2 +3

2Fe -2e- 2Fe (Phản ứng oxi hóa)
(+4) (+6)

2 -22e-1 +4

CÁC PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ
4S - 20e- 4S (Phản ứng oxi hóa)
(-4) (+16)
0 -2

11 O 2 + 4e- 2O (Phản ứng khử)
(0) (-4)

4FeS2 + 11O2 t0 2Fe2O3 + 8SO2
Thí dụ 4:
+2y/x +5 +3 +2

FexOy + HNO3 Fe(NO3)3 + NO + H2O
Chất khử ⇐ Chất oxi hóa
+2y/x +3

3 xFe - (3x-2y)e- xFe...
CÁC PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ
CÁC PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ
Nguyên tắc chung để cân bằng phản ứng oxi hóa khử là số điện tử cho của chất khử phải bằng số
điện tử nhận của chất oxi hóa hay số oxi hóa tăng của chất khử phải bằng số oxi hóa giảm của
chất oxi hóa.
III.1. PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG ĐIỆN TỬ (THĂNG BẰNG ELECTRON)
Thực hiện các giai đoạn:
+ Viết phương trình phản ứng xảy ra với đầy đủ tác chất, sản phẩm (nếu đầu bài yêu cầu bổ
sung phản ứng, rồi mới cân bằng).
+ Tính số oxi hóa của nguyên tố có số oxi hóa thay đổi. Nhận diện chất oxi hóa, chất khử.
+ Viết phản ứng cho, phản ứng nhận điện tử (Phản ứng oxi hóa, phản ứng khử). Chỉ cần viết
nguyên tử của nguyên tố có số oxi hóa thay đổi, với số oxi hóa được để bên trên. Thêm hệ số
thích hợp để số nguyên tử của nguyên tố có số oxi hóa thay đổi hai bên bằng nhau.
+ Cân bằng số điện tử cho, nhận. Số điện tử cho của chất khử bằng số điện tử nhận của chất oxi
hóa (Hay số oxi hóa tăng của chất khử bằng số oxi hóa giảm của chất oxi hóa) bằng cách thêm hệ
số thích hợp.
+ Phối hợp các phản ứng cho, nhận điện tử; các hệ số cân bằng tìm được; và phản ứng lúc đầu
để bổ sung hệ số thích hợp vào phản ứng lúc đầu.
+ Cuối cùng cân bằng các nguyên tố còn lại (nếu có) như phản ứng trao đổi.
Các thí dụ: Cân bằng các phản ứng sau đây theo phương pháp cân bằng điện tử.
Thí dụ 1
+7 +2 +2 +3
KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 MnSO4 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 + H2O
Chất oxi hóa Chất khử
+7 +2
2 Mn +5e- Mn (phản ứng khử)
+2 +3
5 2Fe -2e- 2Fe (Phản ứng oxi hóa)
(+4) (+6)
2KMnO4 + 10FeSO4 + H2SO4 2MnSO4 + 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + H2O
22
2KMnO4 + 10FeSO4 + 8H2SO4 2MnSO4 + 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 8H2O
Thí dụ 2:
+8/3 +5 +3 +2
Fe3O4 + HNO3 Fe(NO3)3 + NO + H2O
Chất khử Chất oxi hóa
+8/3 +3
3 3Fe - e- 3Fe (Phản ứng oxi hóa)
(+8) (+9)
+5 +2
N + 3e- N (Phản ứng khử)
3Fe3O4 + HNO3 9Fe(NO3)3 + NO + H2O
3Fe3O4 + 28HNO3 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O
[ Trong 28 phân tử HNO3 của tác chất, chỉ có 1 phân tử là chất oxi hóa thật sự, còn 27 phân tử
tham gia trao đổi (tạo môi trường axit, tạo muối nitrat)]
Thí dụ 3:
+2 -1 0 +3 -2 +4 -2
FeS2 + O2 Fe2O3 + SO2
Chất khử Chất oxi hóa
Pirit sắt, Sắt (II) pesunfua
+2 +3
2Fe -2e- 2Fe (Phản ứng oxi hóa)
(+4) (+6)
2 -22e-
-1 +4
Cân bẳng phản ứng oxh khử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cân bẳng phản ứng oxh khử - Người đăng: trancaoductinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Cân bẳng phản ứng oxh khử 9 10 398