Ktl-icon-tai-lieu

Cân bằng phản ứng oxi hóa khử

Được đăng lên bởi Hoai Thu Nguyen
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 409 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Caân baèng phöông trình phaûn öùng

CÂN BẰNG CÁC PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ SAU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

M + HNO3 --> M(NO3)n + NO2 + H2O
M + HNO3 --> M(NO3)n + NO + H2O
M + HNO3 --> M(NO3)n + N2O + H2O
M + HNO3 --> M(NO3)n + N2 + H2O
M + HNO3 --> M(NO3)n + NH4NO3 + H2O
M + HNO3 --> M(NO3)n + NxOy + H2O
M + H2SO4 --> M2(SO4)n + SO2 + H2O
M + H2SO4 --> M2(SO4)n + S + H2O
M + H2SO4 --> M2(SO4)n + H2S + H2O
M2Ox + HNO3 --> M(NO3)3 + NO + H2O
FeO + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
FeO + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NO + H2O
Fe3O4 + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
Fe3O4 + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NO + H2O
Fe + O2 + H2O --> Fe(OH)3
KNO2 + HClO3 --> KNO3 + HCl
H2SO3 + H2O2 --> H2SO4 + H2O
H2SO3 + H2S --> S + H2O
O3 + KI + H2O --> O2 + I2 + KOH
KNO2 + HClO3 --> KNO3 + HCl
H2SO3 + H2O2 --> H2SO4 + H2O
Cl2 + KOH --> KCl + KClO3 + H2O
M + HNO3 --> M(NO3)n + NxOy + H2O
S + KOH --> K2S + K2SO3 + H2O
H2SO3 + H2S --> S + H2O
Cl2 + KOH --> KClO + KCl + H2O
Cl2 + KOH --> KClO3 + KCl + H2O
S + KOH --> K2S + K2SO3 + H2O
Fe + KNO3 --> Fe2O3 + N2 + K2O
Fe(OH)2 O2 + H2O --> Fe(OH)3
KI + H2O + O3 --> KOH + I2 + O2
CxHyOz + O2 --> CO2 + H2O
KOH + Cl2 --> KClO + KCl + H2O
KClO3 --> KCl + KClO4
NO2 + H2O --> HNO3 + NO
Al + FexOy --> Al2O3 + Fe
CxHyOz + O2 --> CO2 + H2O
HNO2 --> HNO3 + NO + H2O
Fe + KNO3 --> Fe2O3 + N2 + K2O
Al + Fe3O4 --> Al2O3 + Fe
S + NaOH --> Na2SO4 + Na2S + H2O
Br2 + NaOH --> NaBr + NaBrO3 + H2O
Fe2S + O2 --> SO2 + Fe2O3
FexOy + H2SO4 --> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

FexOy + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NO + H2O
FeCu2S2 + O2 --> Fe2SO3 + CuO + SO2
Ca3(PO4)2 + Cl2 + C --> POCl + CO + CaCl2
Ca3(PO4)2 + SiO2 + C --> P4 + CaSiO3 + CO
MnO2 + HCl --> MnCl2 + Cl2 + H2O
FeCu2S2 + O2 --> Fe2O3 + CuO + SO2
KClO3 + NH3 --> KNO3 + KCl + Cl2 + H2O
K2Cr2O7 + HCl --> CrCl3 + KCl + Cl2 + H2O
NO2 + NaOH --> NaNO3 + NaNO2 + H2O
K2MnO4 + H2O --> MnO2 + KMnO4 + KOH
FeCl2 + H2O2 + HCl  FeCl3 + H2O
I2 + Na2S2O3  Na2S4O6 + NaI
R2On + NH3  R + N2 + H2O (R là Pb,Cu,Ag)
KI + HNO3  I2 + KNO3 + NO + H2O
H2S + HNO3  H2SO4 + NO + H2O
MnO2 + O2 + KOH  K2MnO4 + H2O
K2MnO4 + H2O --> KMnO4 + MnO2 + KOH
KMnO4 + HCl --> MnCl2 + KCl + Cl2 + H2O
KMnO4 + HCl --> KCl...
Caân baèng phöông trình phaûn öùng
CÂN BẰNG CÁC PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ SAU
1.
M + HNO
3
--> M(NO
3
)
n
+ NO
2
+ H
2
O
2.
M + HNO
3
--> M(NO
3
)
n
+ NO + H
2
O
3.
M + HNO
3
--> M(NO
3
)
n
+ N
2
O + H
2
O
4.
M + HNO
3
--> M(NO
3
)
n
+ N
2
+ H
2
O
5.
M + HNO
3
--> M(NO
3
)
n
+ NH
4
NO
3
+ H
2
O
6.
M + HNO
3
--> M(NO
3
)
n
+ N
x
O
y
+ H
2
O
7.
M + H
2
SO
4
--> M
2
(SO
4
)
n
+ SO
2
+ H
2
O
8.
M + H
2
SO
4
--> M
2
(SO
4
)
n
+ S + H
2
O
9.
M + H
2
SO
4
--> M
2
(SO
4
)
n
+ H
2
S + H
2
O
10.
M
2
O
x
+ HNO
3
--> M(NO
3
)
3
+ NO + H
2
O
11.
FeO + HNO
3
--> Fe(NO
3
)
3
+ NO
2
+ H
2
O
12.
FeO + HNO
3
--> Fe(NO
3
)
3
+ NO + H
2
O
13.
Fe
3
O
4
+ HNO
3
--> Fe(NO
3
)
3
+ NO
2
+ H
2
O
14.
Fe
3
O
4
+ HNO
3
--> Fe(NO
3
)
3
+ NO + H
2
O
15.
Fe + O
2
+ H
2
O --> Fe(OH)
3
16.
KNO
2
+ HClO
3
--> KNO
3
+ HCl
17.
H
2
SO
3
+ H
2
O
2
--> H
2
SO
4
+ H
2
O
18.
H
2
SO
3
+ H
2
S --> S + H
2
O
19.
O
3
+ KI + H
2
O --> O
2
+ I
2
+ KOH
20.
KNO
2
+ HClO
3
--> KNO
3
+ HCl
21.
H
2
SO
3
+ H
2
O
2
--> H
2
SO
4
+ H
2
O
22.
Cl
2
+ KOH --> KCl + KClO
3
+ H
2
O
23.
M + HNO
3
--> M(NO
3
)
n
+ N
x
O
y
+ H
2
O
24.
S + KOH --> K
2
S + K
2
SO
3
+ H
2
O
25.
H
2
SO
3
+ H
2
S --> S + H
2
O
26.
Cl
2
+ KOH --> KClO + KCl + H
2
O
27.
Cl
2
+ KOH --> KClO
3
+ KCl + H
2
O
28.
S + KOH --> K
2
S + K
2
SO
3
+ H
2
O
29.
Fe + KNO
3
--> Fe
2
O
3
+ N
2
+ K
2
O
30.
Fe(OH)
2
O
2
+ H
2
O --> Fe(OH)
3
31.
KI + H
2
O + O
3
--> KOH + I
2
+ O
2
32.
C
x
H
y
O
z
+ O
2
--> CO
2
+ H
2
O
33.
KOH + Cl
2
--> KClO + KCl + H
2
O
34.
KClO
3
--> KCl + KClO
4
35.
NO
2
+ H
2
O --> HNO
3
+ NO
36.
Al + Fe
x
O
y
--> Al
2
O
3
+ Fe
37.
C
x
H
y
O
z
+ O
2
--> CO
2
+ H
2
O
38.
HNO
2
--> HNO
3
+ NO + H
2
O
39.
Fe + KNO
3
--> Fe
2
O
3
+ N
2
+ K
2
O
40.
Al + Fe
3
O
4
--> Al
2
O
3
+ Fe
41.
S + NaOH --> Na
2
SO
4
+ Na
2
S + H
2
O
42.
Br
2
+ NaOH --> NaBr + NaBrO
3
+ H
2
O
43.
Fe
2
S
+ O
2
--> SO
2
+ Fe
2
O
3
44.
Fe
x
O
y
+ H
2
SO
4
--> Fe
2
(SO
4
)
3
+ SO
2
+ H
2
O
45.
Fe
x
O
y
+ HNO
3
--> Fe(NO
3
)
3
+ NO + H
2
O
46.
FeCu
2
S
2
+ O
2
--> Fe
2
SO
3
+ CuO + SO
2
47.
Ca
3
(PO
4
)
2
+ Cl
2
+ C --> POCl + CO + CaCl
2
48.
Ca
3
(PO
4
)
2
+ SiO
2
+ C --> P
4
+ CaSiO
3
+ CO
49.
MnO
2
+ HCl --> MnCl
2
+ Cl
2
+ H
2
O
50.
FeCu
2
S
2
+ O
2
--> Fe
2
O
3
+ CuO + SO
2
51.
KClO
3
+ NH
3
--> KNO
3
+ KCl + Cl
2
+ H
2
O
52.
K
2
Cr
2
O
7
+ HCl --> CrCl
3
+ KCl + Cl
2
+ H
2
O
53.
NO
2
+ NaOH --> NaNO
3
+ NaNO
2
+ H
2
O
54.
K
2
MnO
4
+ H
2
O --> MnO
2
+ KMnO
4
+ KOH
55.
FeCl
2
+ H
2
O
2
+ HCl FeCl
3
+ H
2
O
56.
I
2
+ Na
2
S
2
O
3
Na
2
S
4
O
6
+ NaI
57.
R
2
O
n
+ NH
3
R + N
2
+ H
2
O (R là Pb,Cu,Ag)
58.
KI + HNO
3
I
2
+ KNO
3
+ NO + H
2
O
59.
H
2
S + HNO
3
H
2
SO
4
+ NO + H
2
O
60.
MnO
2
+ O
2
+ KOH K
2
MnO
4
+ H
2
O
61.
K
2
MnO
4
+ H
2
O --> KMnO
4
+ MnO
2
+ KOH
62.
KMnO
4
+ HCl --> MnCl
2
+ KCl + Cl
2
+ H
2
O
63.
KMnO
4
+ HCl --> KCl + MnCl
2
+ Cl
2
+ H
2
O
64.
KClO
3
+ NH
3
--> KNO
3
+ KCl + Cl
2
+ H
2
O
65.
Ca
3
(PO
4
)
2
+ Cl
2
+ C --> POCl
3
+ CO + CaCl
2
66.
As
2
S
3
+ HNO
3
+ H
2
O --> H
3
AsO
4
+ H
2
SO
4
+ NO
67.
Al + NaNO
3
+ NaOH --> Na
3
AlO
3
NH
3
+ H
2
O
68.
K
2
MnO
4
+ H
2
O --> MnO
2
+ KMnO
4
+ KOH
69.
Mn(OH)
2
+ Cl
2
+ KOH MnO
2
+ KCl + H
2
O
70.
As
2
S
3
+ HNO
3
+ H
2
O --> H
3
AsO
4
+ H
2
SO
4
+ NO
71.
NaBr + NaBrO
3
+ H
2
SO
4
--> Br
2
+ Na
2
SO
4
+ H
2
O
72.
Cr
2
O
3
+ KNO
3
+ KOH K
2
CrO
4
+ KNO
2
+ H
2
O.
73.
CrI
3
+ Cl
2
+ KOH --> K
2
CrO
4
+ KIO
4
+ KCl + H
2
O
74.
NaBr + NaBrO
3
+ H
2
SO
4
--> Br
2
+ Na
2
SO
4
+ H
2
O
75.
KMnO
4
+ K
2
SO
3
+ H
2
O --> MnO
2
+ K
2
SO
4
+ KOH
76.
KMnO
4
+ KNO
2
+ H
2
O --> MnO
2
+ KNO
3
+ KOH
77.
KMnO
4
+ SO
2
+ H
2
SO
4
-->MnSO
4
+ K
2
SO
4
+ H
2
O
78.
FeS
2
+ HNO
3
+ HCl FeCl
3
+ H
2
SO
4
+ NO + H
2
O
79.
FeS + HNO
3
--> Fe(NO
3
)
3
+ Fe
2
(SO
4
)
3
+ NO + H
2
O
80.
FeS
2
+ HNO
3
--> Fe(NO
3
)
3
+ H
2
SO
4
+ N
2
O
x
+ H
2
O
81.
Zn + HNO
3
--> Zn(NO
3
)
2
+ NO + NH
4
NO
3
+ H
2
O
82.
FeS
2
+ HNO
3
--> Fe(NO
3
)
3
+ NO + H
2
SO
4
+ H
2
O
83.
CrI
3
+ Cl
2
+ KOH --> K
2
CrO
4
+ KIO
4
+ KCl + H
2
O
84.
CrCl
3
+ Na
2
O
2
+ NaOH --> Na
2
CrO
4
+ NaCl + H
2
O
85.
CrCl
3
+ Na
2
O
2
+ NaOH --> Na
2
CrO
4
+ NaCl + H
2
O
86.
FeS
2
+ HNO
3
+ HCl --> FeCl
3
+ H
2
SO
4
+ NO + H
2
O
87.
FeS + HNO
3
--> Fe
3
(NO
3
)
3
+ Fe
2
(SO
4
)
3
+ NO + H
2
O
88.
MnO
2
+ KBr + H
2
SO
4
Br
2
+ MnSO
4
+ K
2
SO
4
+ H
2
O
89.
H
2
O
2
+ KMnO
4
+ H
2
SO
4
O
2
+ K
2
SO
4
+ MnSO
4
+ H
2
O
90.
FeSO
4
+ K
2
Cr
2
O
7
+ H
2
SO
4
Fe
2
(SO
4
)
3
+ Cr
2
(SO
4
)
3
+ K
2
SO
4
+ H
2
O
91.
KMnO
4
+ SnO
4
+ H
2
SO
4
Sn(SO
4
)
2
+ MnSO
4
+ K
2
SO
4
+ H
2
O
92.
Na
2
SO
3
+ K
2
Cr
2
O
7
+ H
2
SO
4
Na
2
SO
4
+ K
2
SO
4
+ Cr
2
(SO
4
)
3
+ H
2
O
93.
H
2
C
2
O
4
+ KMnO
4
+ H
2
SO
4
MnSO
4
+ H
2
O + K
2
SO
4
+ CO
2
94.
FeSO
4
+ KMnO
4
+ H
2
SO
4
Fe
2
(SO
4
)
3
+ MnSO
4
+ K
2
SO
4
+ H
2
O
95.
Zn + HNO
3
--> Zn(NO
3
)
2
+ N
2
O + NO + NH
4
NO
3
+ H
2
O
96.
CuFeS
2
+ Fe
2
(SO
4
)
3
+ O
2
+ H
2
O --> CuSO
4
+ FeSO
4
+ H
2
SO
4
97.
NaBr + KMnO
4
+ H
2
SO
4
--> Br
2
+ MnSO
4
+ Na
2
SO
4
+ K
2
SO
4
+ H
2
O
98.
K
2
MnO
4
+ MnO
2
+ H
2
SO
4
--> KMnO
4
+ MnSO
4
+ K
2
SO
4
+ H
2
O
Trang 1/2
Cân bằng phản ứng oxi hóa khử - Trang 2
Cân bằng phản ứng oxi hóa khử - Người đăng: Hoai Thu Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Cân bằng phản ứng oxi hóa khử 9 10 79