Ktl-icon-tai-lieu

Cân kĩ thuật

Được đăng lên bởi whymetb
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 277 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
ThÝ nghiÖm vËt lý BKM - 010B
Lµm quen sö dông c¸c dông cô ®o chiÒu dµi vµ khèi l−îng
C©n khèi l−îng cña mét vËt trªn c©n kü thuËt
I. môc ®Ých thÝ nghiÖm
Lµm quen dông c©n kü thuËt ®Ó c©n
khèi l−îng cña mét vËt trong giíi h¹n 0 ÷200g
víi ®é chÝnh x¸c
mg
10
.
II. dông cô thÝ nghiÖm
1 c©n kü thuËt 0 ÷ 200g, chÝnh x¸c 0,02g ;
1 hép qu¶ c©n 0 ÷ 200g ;
1 mÉu vËt cÇn c©n khèi l−îng .
III. Tr×nh tù thÝ nghiÖm
A. Nguyªn t¾c chung :
C©n khèi l−îng cña mét vËt lµ so s¸nh khèi
l−îng cña vËt ®ã víi khèi l−îng cña nh÷ng qu¶
c©n (tøc nh÷ng vËt mÉu ®−îc qui −íc chän
lµm ®¬n vÞ ®o ®Ó so s¸nh).
Gi¶ sö cã mét ®ßn c©n O
1
O
2
, tøc lµ mét thanh
th¼ng nhÑ vµ cøng, ®Æt tùa trªn mét ®iÓm O.
Treo vËt träng l−îng
P
vµo ®Çu O
1
treo
c¸c qu¶ c©n cã tæng träng l−îng
0
P
vµo ®Çu O
2
sao cho ®ßn c©n O
1
O
2
n»m th¼ng ngang (H×nh 1).
Khi ®ã m«men cña c¸c träng lùc
P
vµ
0
P
®èi víi ®iÓm tùa O b»ng nhau :
201
L.PL.P
=
(1)
víi
11
OOL =
vµ
22
OOL =
lµc c¸nh taya
®ßn c©n. NÕu
21
LL =
, th× ta cã :
0
PP
=
(2)
hay
0
mm
=
(3)
Nh− vËy, ®èi víi c¸c lo¹i c©n c¸nh tay ®ßn
b»ng nhau, träng l−îng
P
hoÆc khèi l−îng
m
cña vËt treo ë mét ®Çu ®ßn c©n ®óng b»ng
tæng träng l−îng
0
P
hoÆc khèi l−îng
0
m
cña
c¸c qu¶ c©n treo ë ®Çu kia cña ®ßn c©n khi ®ßn
c©n c©n b»ng (bá qua lùc ®Èy AcsimÐt cña
kh«ng khÝ).
B. C©n kü thuËt
C©n htuËt (H×nh 2) dông dïng ®o
khèi l−îng cña c¸c vËt trong giíi h¹n 0 ÷ 200g,
chÝnh x¸c tíi 0,02g . CÊu t¹o cña gåm phÇn
chÝnh lµ mét ®ßn c©n lµm b»ng hîp kim nhÑ, trªn
®ßn c©n cã c ®é chia 0 ®Õn 50 . ë chÝnh
gi÷a th©n a ®ßn c©n g¾n mét con dao O
h×nh l¨ng trô tam gi¸c b»ng thÐp cøng, c¹nh cña
dao O quay xuèng phÝa d−íi tùa trªn mét gèi
®ì ph¼ng ngang (b»ng ®¸ m· n·o) ®Æt ë ®Ønh
cña trô c©n. ë hai ®Çu ®ßn c©n hai con dao O
1
O
2
gièng nh− con dao O. C¸c c¹nh cña hai
con dao nµy quay lªn phÝa trªn, ®Æt song song
c¸ch ®Òu c¹nh cña con dao O, nªn c¸c c¸nh
tay cña ®ßn c©n OO
1
= L
1
OO
2
= L
2
cã ®é dµi
ng nhau. Hai chiÕc mãc mang hai ®Üan gng
nhau ®−îc ®Æt tùa trªn c¹nh cña hai dao O
1
vµ O
2
.
MÆt díi cña ®Õ c©n hai vÝt xoay V dïng ®iÒu
chØnh cho trô c©n th¼ng ®øng.
V
1
C V
2
O
1
O O
2
K
T
V N
H×nh 2
§ßn c©n ®îc n©ng lªn hoÆc h¹ xuèng nhê mét
nóm xoay N ë phÝa ch©n a trô n. Khi h¹ ®ßn
c©n xuång, c¹nh cña con dao O kh«ng tùa vµo
mÆt gèi ®ì trªn trô c©n : c©n ë tr¹ng th¸i "nghØ ".
Khi n©ng ®ßn n lªn, c¹nh cña dao Oa trªn mÆt
gèi ®ì, ®ßn c©n cã thÓ dao ®éng nhÑ quanh c¹nh
H×nh 1
O
2
O
O
1
P
P
0
P
Cân kĩ thuật - Trang 2
Cân kĩ thuật - Người đăng: whymetb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Cân kĩ thuật 9 10 680