Ktl-icon-tai-lieu

Cận sai số cho bất đẳng thức lồi

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1522 lần   |   Lượt tải: 0 lần
 
 

ĐẠI  HỌC THÁI NGUYÊN  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  
 
 

 
 

NGUYỄN ĐÌNH LONG

CẬN SAI SỐ
CHO BẤT ĐẲNG THỨC LỒI

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

 
 
 
 
 
 
Thái Nguyên, năm 2012

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 
ĐẠI  HỌC THÁI NGUYÊN  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  
 
 

 
 

NGUYỄN ĐÌNH LONG

CẬN SAI SỐ
CHO BẤT ĐẲNG THỨC LỒI
Chuyên ngành: Toán giải tích
Mã số: 60.46.01.02

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRƯƠNG XUÂN ĐỨC HÀ
 
 
 
 
 
 
Thái Nguyên, năm 2012

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyêni  

MỤC LỤC
Trang 

MỤC LỤC .............................................................................................. i 
BẢNG KÝ HIỆU ........................................................................................... ii
LỜI NÓI ĐẦU .............................................................................................iii
Chương 1: MỘT SỐ KIẾN THỨC CHUẨN BỊ ......................................... 1
1.1. Tập lồi ................................................................................................. 1 
1.2. Hàm lồi................................................................................................ 4 
1.3. Dưới vi phân........................................................................................ 7 
Chương 2: CẬN SAI SỐ ĐỐI VỚI BẤT ĐẲNG THỨC LỒI CÓ RÀNG
BUỘC VÀ KHÔNG CÓ RÀNG BUỘC.................................................... 11
2.1. Khái niệm cận sai số.......................................................................... 11 
2.2. Cận sai số đối với bất đẳng thức lồi không có ràng buộc ................... 14 
2.3. Cận sai số đối với bất đẳng thức lồi có ràng buộc .............................. 21 
Chương 3: CẬN SAI SỐ VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT .... 33
3.1. Tập thử compact (Compact test sets) ................................................. 33 
3.2. Nón hình kem (The ice-cream cone).................................................. 34 
3.3. Bất đẳng thức khả vi lồi (Convex differentiable inequalities) ............ 36 
KẾT LUẬN................................................................................................. 40
TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................... 41
    

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênii  

 BẢNG KÝ HIỆU
x  S                  phần tử  x  thuộc tập  S  

y  S         ...
ĐẠIHỌCTHÁINGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
NGUYỄN ĐÌNH LONG
CẬN SAI SỐ
CHO BẤT ĐẲNG THỨC LỒI
LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC
Thái Nguyên, năm 2012
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn1
Cận sai số cho bất đẳng thức lồi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cận sai số cho bất đẳng thức lồi - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Cận sai số cho bất đẳng thức lồi 9 10 779