Ktl-icon-tai-lieu

cấp độ bền và mác bê tông

Được đăng lên bởi nguyenduonggha
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1217 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG THEO CẤP ĐỘ BỀN VÀ MÁC BÊ TÔNG
TS. NGUYỄN ĐẠI MINH
Viện KHCN Xây dựng
Tóm tắt: Khái niệm cấp độ bền bê tông (B) đưa ra trong tiêu chuẩn bê tông cốt thép hiện hành TCXDVN
356 : 2005 là bước đệm thay thế cho mác bê tông (M). Quan hệ giữa B và M được quy định trong tiêu chuẩn
này thông qua hệ số biến động cường độ , lấy mặc định bằng 0,135. Sự chênh lệch giữa B và M vào khoảng
10 MPa tùy thuộc vào cấp độ bền, và việc đánh giá cấp độ bền B hiện nay còn thông qua mác bê tông M. Nhiều
ý kiến xem điều này có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, một số ít cho rằng đánh giá như vậy có thể chưa kinh tế
vì áp dụng cho rất nhiều dự án trong phạm vi cả nước, hạn chế sự đổi mới/cải tiến công nghệ sản xuất bê tông.
Vì vậy, bài báo này làm rõ rằng việc đánh giá cường độ bê tông khi kết cấu được thiết kế theo tiêu chuẩn
TCXDVN 356 : 2005, hiện nay vẫn còn phải dựa vào mác bê tông trừ khi người thiết kế có quy định khác. Bài
báo cũng trình bày sự khác nhau giữa đánh giá cường độ bê tông theo tiêu chuẩn Việt Nam với tiêu chuẩn Anh
và tiêu chuẩn châu Âu là những tiêu chuẩn có chung khái niệm xác suất đảm bảo cường độ đạt trên 95% như
TCXDVN 356:2005.
1. Mở đầu
Bê tông cốt thép (BTCT) có một số ưu việt hơn so với các loại vật liệu xây dựng khác như: (a) có thể tạo
thành những kết cấu có các hình dạng khác nhau theo yêu cầu kiến trúc, (b) có đặc tính bền lâu (durability) rất
tốt, với bề dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép thích hợp kết cấu BTCT sẽ có tuổi thọ cao, thậm chí ở các điều kiện
khí hậu và môi trường khắc nghiệt, ăn mòn mạnh, (c) có khả năng chống cháy tốt, với lớp bê tông bảo vệ dày
hợp lý thì kết cấu BTCT được xem là kết cấu chịu lực chống cháy tốt nhất và (d) có giá thành rẻ, đặc biệt là giá
bảo trì ít hơn so với kết cấu thép [1]. Vì vậy, sử dụng bê tông trong xây dựng ở nước ta hiện nay rất phổ biến và
đạt trình độ tương đối cao so với khu vực.
Bê tông có nhiều đặc trưng cơ lý cần lưu ý, trong đó cường độ bê tông là đặc trưng quan trọng mà các kỹ
sư xây dựng quan tâm khi đánh giá khả năng chịu lực của công trình làm bằng kết cấu BTCT. Xác định cường
độ của bê tông là một trong những giai đoạn kiểm tra nghiệm thu chất lượng của kết cấu đã thi công xong. Tuy
nhiên, cường độ bê tông có nhiều khái niệm/định nghĩa khác nhau như: mác bê tông (ví dụ: theo TCVN 5574 :
1991 [2], bê tông M 300), cấp độ bền bê tông (ví dụ: theo tiêu chuẩn TCXDVN 356 : 2005 [3], bê tông B 25),
cường độ chịu nén đặc trưng mẫu lập phương 28 ngày fcu (ví dụ: theo tiêu chuẩn Anh ...
ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG THEO CẤP ĐỘ BN MÁC BÊ TÔNG
TS. NGUYỄN ĐẠI MINH
Vin KHCN Xây dng
Tóm tt: Khái nim cp độ bn bê ng (B) đưa ra trong tiêu chun bê tông ct thép hin hành TCXDVN
356 : 2005 bước đệm thay thế cho mác tông (M). Quan h giữa B M được quy đnh trong tiêu chun
này thông qua h s biến động ng độ
, ly mặc định bng 0,135. S chênh lch gia B M vào khong
10 MPa tùy thuc vào cấp độ bn, và việc đánh giá cấp độ bn B hin nay còn thông qua mác bê tông M. Nhiu
ý kiến xem điều này có th chp nhn được. Tuy nhiên, mt s ít cho rng đánh giá như vy có th chưa kinh tế
áp dng cho rt nhiu d án trong phm vi c nước, hn chế sđổi mi/ci tiến công ngh sn xut bê tông.
vy, i báo này làm rng vic đánh giá ng độ bê tông khi kết cấu được thiết kế theo tiêu chun
TCXDVN 356 : 2005, hin nay vn còn phi da vào mác tông trkhi người thiết kế quy định khác. Bài
báo cũng trình bày s khác nhau gia đánh giá cường độ bê tông theo tiêu chun Vit Nam vi tiêu chun Anh
tiêu chun châu Âu nhng tiêu chun chung khái nim xác sut đm bảo cường độ đạt trên 95% như
TCXDVN 356:2005.
1. M đầu
tông ct thép (BTCT) có mt s ưu việt hơn so với c loi vt liu xây dựng khác như: (a) th to
thành nhng kết cu các hình dng khác nhau theo u cu kiến trúc, (b) có đặc tính bn lâu (durability) rt
tt, vi b dày lp bê tông bo v ct thép thích hp kết cu BTCT s tui th cao, thm chí các điều kin
khí hu và môi trường khc nghiệt, ăn mòn mnh, (c) khnăng chống cháy tt, vi lp bê tông bo v dày
hp lý thì kết cấu BTCT được xem là kết cu chu lc chng cháy tt nht và (d) có giá thành r, đặc bit là giá
bo trì ít hơn so với kết cu thép [1]. Vì vy, s dng bê tông trong xây dng ở nước ta hin nay rt ph biến
đạt trình độ tương đối cao so vi khu vc.
tông có nhiều đặc trưng cơ lý cần lưu ý, trong đó cường đtông đặc trưng quan trng các k
xây dng quan tâm khi đánh gkhả năng chịu lc ca công trình làm bng kết cu BTCT. Xác định cường
độ ca bê tông là mt trong những giai đoạn kim tra nghim thu chất lượng ca kết cấu đã thi công xong. Tuy
nhiên, cường độ tông có nhiu khái nim/định nghĩa khác nhau như: mác tông (ví d: theo TCVN 5574 :
1991 [2], tông M 300), cấp độ bn tông (ví d: theo tiêu chun TCXDVN 356 : 2005 [3], tông B 25),
cường độ chu nén đặc trưng mu lập phương 28 ngày f
cu
(ví d: theo tiêu chun Anh BS 8110 [4], tông C
30 f
cu
= 30 MPa), bê ng cp C30/37 (theo Eurocode 2 [5], tông cấp C30/37, ơng ng với cường độ
đặc trưng mẫu tr là 30 MPa và mu lập phương là 37 MPa), bê tông có cường độ chịu nén quy định mu tr f’
c
(ví d: theo tiêu chun M ACI 318 [6], f
c
= 25 MPa),... Hin nay, vic thiết kế kết cu BTCT nưc ta được
thc hin theo TCXDVN 356 : 2005 nhưng thiết kế cp phi cung cp bê tông phn ln thông qua mác
tông. Do đó, việc đánh giá cường độ tông cũng thường được hiu thông qua mác tông. Vic này làm
xut hin các ý kiến khác nhau. ý kiến cho rng khi đánh giá cường độ bê tông căn c theo mác bê tông
tương ứng vi cấp độ bn bê tông quy định trong TCXDVN 356 : 2005 (Ph lc A) là chp nhận được. Mt s ít
ý kiến xem làm như vy th chưa kinh tế áp dng cho rt nhiu d án trong phm vi cnước, hn chế s
đổi mi/ci tiến công ngh sn xut tông (nhm gim h s biến động cường độ các mu th (chú thích:
trong TCXDVN 356:2005, Ph lc A, ly mặc đnh bng 0,135 - hơn v h s th xem trong [7])).
Trong khi đó, khi đánh giá cường độ bê tông theo tiêu chun Anh BS 8110 hay Eurocode 2 (c 2 tiêu chun này
đều có cùng mt khái nim v xác suất đảm bo vcường độ ln hơn 95% như tiêu chuẩn TCXDVN 356 :
2005), sự chênh cường độ ch là 3 hay 4 MPa [8, 9].
cấp độ bền và mác bê tông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cấp độ bền và mác bê tông - Người đăng: nguyenduonggha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
cấp độ bền và mác bê tông 9 10 542