Ktl-icon-tai-lieu

câu hình trong Hóa

Được đăng lên bởi Phước Đoàn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 130 lần   |   Lượt tải: 0 lần
May 6, 2015

I) Một số hình ảnh trong SGK:

1) Điều chế khí Cl2 :
o

t
MnO2  4 HCl 
 MnCl2  Cl2  2 H 2O

Đặc điểm:
- 5 bình, bình cuối ngửa.
-Có chất rắn MnO4
-Có nhỏ giọt dung dịch HCl ở trên.
-Có bình NaCl để giữ khí HCl, bình H 2 SO4 để giữ H 2O
-Có bông tẩm NaOH.

2) Điều chế dung dịch HCl:
o

 250 C
NaCl  H 2 SO4 
NaHSO4  HCl
o

 250 C
2 NaCl  H 2 SO4 
Na2 SO4  2 HCl

Đặc điểm:
-Có chất rắn tinh thể (NaCl) + dung dịch ( H 2 SO4 )
-Ống chứa sản phẩm có đựng H 2O

3) Điều chế O2 :
o

t
2 KMnO4 
 K 2 MnO4  MnO2  O2 

Đặc điểm:
-Bình nung ( KMnO4 ) nằm ngang
-Có bông

1

Bạn nào ở thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu gia sư thì liên hê anh nha, sđt của anh
0966194630; email: smart.mst@gmail.com

May 6, 2015
-Ống nghiệm chứa sản phẩm úp vào H 2O

4) Đốt cháy H 2 S trong điều kiện thiếu O2 :

2 H 2 S  O2  2S  2 H 2O
Đặc điểm:
-2 ống nằm thẳng đứng.
-2 ống chứa dung dịch, ống trên chứa HCl và FeS, ống 2

chứa H 2O
-Lửa nằm ở giữa 2 ống nghiệm
-Có bột (S) bám ở bình trên.

5) Điều chế SO2 :

Na2 SO3  H 2 SO4  NaSO4  SO3   H 2O
Đặc điểm:
-Có lưới amiăng
-bình đầu tiên chứa rắn tinh thể ( Na2 SO3 )
-Có bình nhỏ giọt dung dịch H 2 SO4
-Có bông tẩm NaOH

6) Đốt cháy NH 3
o

t
4 NH 3  3O2 
 2 N 2  6 H 2O

Đặc điểm:

2

Bạn nào ở thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu gia sư thì liên hê anh nha, sđt của anh
0966194630; email: smart.mst@gmail.com

May 6, 2015
-Có 2 đèn cồn
-Ngọn lửa màu vàng
-1 ống chứa dung dịch ( NH 3 ), 1 ống chứa hỗn hợp rắn ( KClO3  MnO2 )

7) Điều chế NH 3 :
o

t
2 NH 4Cl  Ca  OH 2 
 CaCl2  2 NH 3  2 H 2O

Đặc điểm:
-Ống nung chứa hỗn hợp NH 4Cl  Ca  OH 2
-Có bông.
-Ống nghiệm chứa sản phẩm nằm úp.

8) Phân hủy NH 4Cl :
o

t
NH 4Cl 
 NH 3  HCl

Đặc điểm:
-Có tấm kính
-Chỉ có 1 ống nghiệm duy nhất

9) Điều chế HNO3 :
o

t
NaNO3  H 2 SO4 
 HNO3  NaHSO4

Đặc điểm:
-Có nước đá

3

Bạn nào ở thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu gia sư thì liên hê anh nha, sđt của anh
0966194630; email: smart.mst@gmail.com

May 6, 2015
-Có cái ống nghiệm rất độc :v

II) Một số thứ quan trọng cần nhớ:
1

Điều chế khí Cl2

2

Điều chế dung
dịch HCl

3

Điều chế O2

o

t
MnO2  4 HCl 
 MnCl2  Cl2  2 H 2O
o

 250 C
NaCl  H 2 SO4 
NaHSO4  HCl
o

 250 C
2 NaCl  H 2 SO4 
Na2 SO4  2 HCl

o

t
2 KMnO4 
 K 2 MnO4  MnO2  O2 

4

Đốt cháy H 2 S
trong điều kiện
khiến O2

5

Điều chế SO2

Na2 SO3  H 2 SO4  NaSO4  SO3   H 2O

6

Đốt cháy NH 3

t
4 NH 3  3O2 
 2 N 2  6 H 2O

7

Điều chế NH 3

t
2...
May 6, 2015
1
Bạn nào ở thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu gia sư thì liên hê anh nha, sđt của anh
0966194630; email: smart.mst@gmail.com
I) Một sốnh ảnh trong SGK:
1) Điều chế khí
2
Cl
:
2 2 2 2
4 2
o
t
MnO HCl MnCl Cl H O

Đặc điểm:
- 5 bình, bình cuối ngửa.
-Có chất rắn
4
MnO
-Có nhỏ giọt dung dịch HCl ở trên.
-Có bình NaCl để giữ khí HCl, bình
2 4
H SO
để giữ
2
H O
-Có bông tẩm NaOH.
2) Điều chế dung dịch HCl:
250
2 4 4
o
C
NaCl H SO NaHSO HCl

250
2 4 2 4
2 2
o
C

Đặc điểm:
-Có chất rắn tinh thể (NaCl) + dung dịch (
2 4
H SO
)
-Ống chứa sản phẩm có đựng
2
H O
3) Điều chế
2
O
:
4 2 4 2 2
2
o
t
KMnO K MnO MnO O

Đặc điểm:
-Bình nung (
4
KMnO
) nằm ngang
-Có bông
câu hình trong Hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hình trong Hóa - Người đăng: Phước Đoàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
câu hình trong Hóa 9 10 848