Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi bài tập điện tử công suất

Được đăng lên bởi chowig300893
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1800 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN BÀI TẬP ( 50 BÀI)
1. Cho sơ đồ chỉnh lưu cầu điốt 1 pha với các thông số:
U2 = 71V; E = 48V; R = 0,8; f = 50Hz; dòng tải id là liên tục.
Biểu thức giải tích:
ud 

2 2U 2


 2

1  cos 2t 
 3


Tính trị trung bình của dòng tải và xác định giá trị điện cảm L sao cho I a =
0,1Id.
2. Cho sơ đồ chỉnh lưu cầu điốt 1 pha với tải là R+E, các thông số:
u2  2U 2 sin t ; U2 = 220V; f = 50Hz; E= 120V.

a. Tính thời gian mở cho dòng chảy qua mỗi điốt trong một chu kỳ.
b. Xác định R sao cho dòng tải có trị trung bình Id = 40A.
3. Cho sơ đồ chỉnh lưu điốt 1 pha hai nửa chu kỳ với tải là thuần trở, các
thông số: U2 = 100V; f = 50Hz; R = 0,5. Tính trị trung bình của điện áp
chỉnh lưu, trị trung bình của dòng điện tải và dòng chảy qua điốt.
4. Cho sơ đồ chỉnh lưu điốt 3 pha tia với các thông số:
U2 = 100V; E= 50V; R = 0,8; f = 50Hz;
Biểu thức giải tích:
ud 

3 6U 2  cos 3t 
1 

2 
4 

Tính trị trung bình của điện áp tải, trị trung bình của dòng tải, dòng chảy qua
điốt và xác định giá trị điện cảm L sao cho Ia = 0,5Id.
5. Cho sơ đồ chỉnh lưu điốt 3 pha cầu với các thông số:
U2 = 220V; E= 220V; R = 6; f = 50Hz;
Biểu thức giải tích:
ud 

3 6U 2 
2

1  cos 6t 
  35


Tính trị trung bình của điện áp tải, trị trung bình của dòng tải, dòng chảy qua
điốt và xác định giá trị điện cảm L sao cho Ia = 0,3Id.
6. Cho sơ đồ chỉnh lưu 1 pha hai nửa chu kỳ với:
kc = U/Um = 0,01; R = 10k; f= 50Hz.
Tính điện dung C.
-1-

7. Cho sơ đồ chỉnh lưu 3 pha tia với các thông số:
kLC= 0,01; f= 50Hz. Tính LC.
8. Cho sơ đồ chỉnh lưu 3 pha cầu với các thông số:
kLC= 0,03; f= 50Hz. Tính LC.
9. Cho sơ đồ chỉnh lưu tiristo cầu 1 pha không đối xứng với các thông số:
U2 = 100V; R = 1; L = ∞;  = 600.
Tính trị trung bình của điện áp tải, dòng tải , dòng chảy qua tiristo, dòng chảy
qua điốt.
10.Cho sơ đồ chỉnh lưu tiristo 3 pha tia với các thông số:
U2 = 220V; f = 50Hz; E = 220V; LC = 1mH; R = 2; L = ∞;
a.

b.

Xác định góc mở  sao cho công suất do động cơ tái sinh P d = E.Id =
5kW.
Tính góc trùng dẫn .

11.Cho sơ đồ chỉnh lưu tiristo cầu 3 pha không đối xứng với các thông số sau:
U2 = 110V; R = 1,285; L = ∞; Pd = 12,85kW
Xác định góc mở , trị trung bình của dòng tải, trị trung bình của dòng chảy
qua tiristo, trị trung bình của dòng chảy qua điốt.
12.Cho sơ đồ chỉnh lưu tiristo cầu 3 pha đối xứng với các thông số:
U2 = 220V; XC = 0,3; R = 5; L = ∞; =0.
Tính trị trung bình của điện áp tải, dòng tải và góc trùng dẫn .
13.Cho sơ đồ chỉnh lưu tiristo 3 pha tia, m...
PHẦN BÀI TẬP ( 50 BÀI)
1. Cho sơ đồ chỉnh lưu cầu điốt 1 pha với các thông số:
U
2
= 71V; E = 48V; R = 0,8; f = 50Hz; dòng tải i
d
là liên tục.
Biểu thức giải tích:
t
U
u
d
2cos
3
2
1
22
2
Tính trị trung bình của dòng tải xác định giá trị điện cảm L sao cho I
a
=
0,1I
d
.
2. Cho sơ đồ chỉnh lưu cầu điốt 1 pha với tải là R+E, các thông số:
tUu
sin2
22
; U
2
= 220V; f = 50Hz; E= 120V.
a. Tính thời gian mở cho dòng chảy qua mỗi điốt trong một chu kỳ.
b. Xác định R sao cho dòng tải có trị trung bình I
d
= 40A.
3. Cho đồ chỉnh lưu điốt 1 pha hai nửa chu kỳ với tải thuần trở, các
thông số: U
2
= 100V; f = 50Hz; R = 0,5. nh trị trung bình của điện áp
chỉnh lưu, trị trung bình của dòng điện tải và dòng chảy qua điốt.
4. Cho sơ đồ chỉnh lưu điốt 3 pha tia với các thông số:
U
2
= 100V; E= 50V; R = 0,8; f = 50Hz;
Biểu thức giải tích:
4
3cos
1
2
63
2
tU
u
d
Tính trị trung bình của điện áp tải, trị trung bình của dòng tải, dòng chảy qua
điốt và xác định giá trị điện cảm L sao cho I
a
= 0,5I
d
.
5. Cho sơ đồ chỉnh lưu điốt 3 pha cầu với các thông số:
U
2
= 220V; E= 220V; R = 6; f = 50Hz;
Biểu thức giải tích:
t
U
u
d
6cos
35
2
1
63
2
Tính trị trung bình của điện áp tải, trị trung bình của dòng tải, dòng chảy qua
điốt và xác định giá trị điện cảm L sao cho I
a
= 0,3I
d
.
6. Cho sơ đồ chỉnh lưu 1 pha hai nửa chu kỳ với:
k
c
= U/U
m
= 0,01; R = 10k; f= 50Hz.
Tính điện dung C.
- 1 -
Câu hỏi bài tập điện tử công suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi bài tập điện tử công suất - Người đăng: chowig300893
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Câu hỏi bài tập điện tử công suất 9 10 759