Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập ADN

Được đăng lên bởi Huyen Nguyen Thu
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1490 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Câu hỏi ôn tập phần AND
1. Trình bày cấu tạo hóa học của AND?
2. Mô tả cấu trúc không gian của phân tử ADN? Hệ quả của nguyên tắc bổ sung
trong AND được thể hiển ở những điểm nào?
3. Trình bày quá trình tự nhân đôi của ADN?
4. Tại sao ADN con được tạo ra lại giống nhau và giống hệt mẹ?
5. Nêu bản chất hóa học và chức năng của gen?
6. Giải thích vì sao AND được coi là cơ sở vật chất di truyền chủ yếu của hiện
tượng di truyền ở cấp độ phân tử?
7. Cấu tạo hóa học và cấu trúc của ARN?
8. Trình bày quá trình tổng hợp ARN?
9. Vì sao quá trình nhân đôi ARN gọi là quá trình tự sao?
10.Các điểm giống nhau về nguồn gốc, cấu tạo và chức năng giữa các ARN?
11.Trình bày cấu tạo hóa học và cấu trúc không gian của Protein
12.So sánh quá trình tổng hợp ARN với quá trình nhân đôi ADN?
13.Trình bày cơ chế tổng hợp chuỗi axitamin?
BÀI TẬP AND
Bài 1: Một phân tử ADN có khối lượng 5.400.000đvC trong đó hiệu số giữa xitozin
với một loại nuclêôtit khác bằng 20% số nu của phân tử ADN. Trên một mạch đơn
của gen có 20% adenine và xitôzin bằng 3600 nu.
a. Tính tỉ lệ phần trăm và số lượng từng loại nuclêôtit của phân tử ADN và của từng
mạch đơn của phân tử ADN.
b. Tính chiều dài của phân tử ADN.
c. Trong cấu trúc của ADN trên có bao nhiêu chu kì xoắn?
Bài 2: Một phân tử ADN có 360 chu kì xoắn, trên một mạch đơn của phân tử này có
các nucleotit loại A, T, G, X lần lượt tỉ lệ với 1, 2, 3, 4.
a. Chiều dài của phân tử ADN bằng bao nhiêu micrômet?
b. Tính số nuclêôtit mỗi loại trên mạch đơn và của phân tử ADN?
Bài 3: Một tế bào sinh dưỡng nguyên phân một số đợt liên tiếp đã sử dụng của môi
trường nội bào tương đương với phân tử ADN. Phân tử ADN có khối lượng phân tử
là 1.500.000.000đvC, có số A=2/3 số G.
a. Tế bào nói trên đã nguyên phân bao nhiêu đợt?
b. Có bao nhiêu liên kết hiđrô bị phá hủy trong các đợt nguyên phân nói trên?
Bài 4: Một gen mã hóa cho một phân tử Prôtêin có tổng số liên kết hiđrô giữa các cặp
A-T là 1068 và bằng 2/3 tổng số liên kết hidro giữa các cặp G-X; gen này tự nhân đôi
3 lần liên tiếp để tạo ra các gen con.
a. Tính số nu mỗi loại của gen?
b. Tính chiều dài của gen bằng micrômet?
c. Môi trường đã cung cấp bao nhiêu nuclêôtit (nu) và bao nhiêu nu mỗi loại cho quá
trình sao chép đó?

I/ Tãm t¾t kiÕn thøc c¬ b¶n:
− Ph©n tö ADN (acid ®ª«xiribonucleic) cã kÝch thíc vµ khèi lîng lín; cã cÊu t¹o
®a ph©n do nhiÒu ®¬n ph©n hîp l¹i.
− Mçi ®¬n ph©n lµ 1 nuclª«tit cã chiÒu dµi 3,4 A0 vµ cã khèi lîng trung b×nh lµ
300 ®vc. Cã 4 lo¹i nuclª«tit lµ A, T, G, X (C)
− C¸c nuclª«ti...
Câu hỏi ôn tập phần AND
1. Trình bày cấu tạo hóa học của AND?
2. Mô tả cấu trúc không gian của phân tử ADN? Hệ quả của nguyên tắc bổ sung
trong AND được thể hiển ở những điểm nào?
3. Trình bày quá trình tự nhân đôi của ADN?
4. Tại sao ADN con được tạo ra lại giống nhau và giống hệt mẹ?
5. Nêu bản chất hóa học và chức năng của gen?
6. Giải thích vì sao AND được coi là cơ sở vật chất di truyền chủ yếu của hiện
tượng di truyền ở cấp độ phân tử?
7. Cấu tạo hóa học và cấu trúc của ARN?
8. Trình bày quá trình tổng hợp ARN?
9. Vì sao quá trình nhân đôi ARN gọi là quá trình tự sao?
10.Các điểm giống nhau về nguồn gốc, cấu tạo và chức năng giữa các ARN?
11.Trình bày cấu tạo hóa học và cấu trúc không gian của Protein
12.So sánh quá trình tổng hợp ARN với quá trình nhân đôi ADN?
13.Trình bày cơ chế tổng hợp chuỗi axitamin?
BÀI TẬP AND
Bài 1: Một phân tử ADN khối lượng 5.400.000đvC trong đó hiệu số giữa xitozin
với một loại nuclêôtit khác bằng 20% số nu của phân tử ADN. Trên một mạch đơn
của gen có 20% adenine và xitôzin bằng 3600 nu.
a. Tính tỉ lệ phần trăm số lượng từng loại nuclêôtit của phân tử ADN của từng
mạch đơn của phân tử ADN.
b. Tính chiều dài của phân tử ADN.
c. Trong cấu trúc của ADN trên có bao nhiêu chu kì xoắn?
Bài 2: Một phân tử ADN 360 chu xoắn, trên một mạch đơn của phân tử này
các nucleotit loại A, T, G, X lần lượt tỉ lệ với 1, 2, 3, 4.
a. Chiều dài của phân tử ADN bằng bao nhiêu micrômet?
b. Tính số nuclêôtit mỗi loại trên mạch đơn và của phân tử ADN?
Bài 3: Một tế bào sinh dưỡng nguyên phân một số đợt liên tiếp đã s dụng của i
trường nội bào ơng đương với phân t ADN. Phân tử ADN khối lượng phân tử
là 1.500.000.000đvC, có số A=2/3 số G.
a. Tế bào nói trên đã nguyên phân bao nhiêu đợt?
b. Có bao nhiêu liên kết hiđrô bị phá hủy trong các đợt nguyên phân nói trên?
Bài 4: Một gen mã hóa cho một phân tử Prôtêin tổng số liên kết hiđrô giữa các cặp
A-T 1068 bằng 2/3 tổng số liên kết hidro giữa các cặp G-X; gen này tự nhân đôi
3 lần liên tiếp để tạo ra các gen con.
a. Tính số nu mỗi loại của gen?
b. Tính chiều dài của gen bằng micrômet?
c. Môi trường đã cung cấp bao nhiêu nuclêôtit (nu) bao nhiêu nu mỗi loại cho quá
trình sao chép đó?
Câu hỏi ôn tập ADN - Trang 2
Câu hỏi ôn tập ADN - Người đăng: Huyen Nguyen Thu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập ADN 9 10 143