Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập công cụ và mô hình hoá

Được đăng lên bởi Quang Vo
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1393 lần   |   Lượt tải: 6 lần
CAÂU HOÛI OÂN TAÄP MOÂN HOÏC “MOÂ HÌNH HOÙA BAÈNG SOÁ”
Höôùng daãn: Xem theo taøi lieäu MATLAB6 Programming. Veà yù nghóa vaø coâng duïng moät soá caùc leänh coù theå
xem tröïc tieáp baèng help ngay trong chöông trình MATLAB. Chuù yù: Chæ caàn bieát yù nghóa söû duïng, khoâng
caàn nhôù cuù phaùp (syntax).
Nhóm thực hiện: Đạt,Hưng,Nguyên,Phước,Vũ.
1) Soá thöïc söû duïng trong MATLAB ñöôïc löu tröõ theo ñònh daïng (format) naøo?
Trả lời:

Số thực trong MATLAB được lưu trữ dưới dạng Double, 16 chữ số có nghĩa và có khoảng (range)
từ
đến
.
2) Daáu “;” ôû cuoái moãi haøng leänh trong MATLAB coù yù nghóa gì ?
Trả lời:

Dấu ; ở cuối mỗi hàng lệnh không cho hiển thị kết quả của hàng lệnh đó (lên command window).
Dấu ; và dấu , đều dùng để ngăn cách các lệnh. Dấu , cho hiển thị kết quả lên màn hình.
3) Coù maáy caùch söû duïng trôï giuùp tröïc tuyeán (on-line help) cuûa MATLAB6?
Trả lời:

Có hai cách sử dụng trợ giúp trực tuyến (on-line help) : dùng lệnh help từ dòng lệnh hoặc dùng
help window trình bày dưới dạng văn bản siêu liên kết (HTML).

4) Maûng (array) hoaëc ma traän (matrix) trong MATLAB ñöôïc taïo nhö theá naøo baèng doøng leänh?

Trả lời: Mảng (array) hoặc ma trận trong matlab được tạo như thế nào bằng dòng lệnh?
-

Nhập các giá trị cách nhau bởi khoảng trống, các hàng cách nhau bởi dấu chấm phẩy ‘;’ , vào
giữa cặp ngoặc vuông ‘[ ]’
Nhập các giá trị cách nhau bởi khoảng trống, các hàng cách nhau bởi dấu xuống hang (shift –
enter) , vào giữa cặp ngoặc vuông ‘[ ]’

5) Cho ma traän A = [1 2 3; 4 5 6]. B = A’ coù keát quaû nhö theá naøo?

Trả lời:
A = [1 2 3; 4 5 6]
B = A’ = [1 4; 2 5; 3 6] (chuyển vị của A)
6) Vôùi A vaø B nhö treân. C=[A B] coù keát quaû nhö theá naøo?

C=[A B] không biểu diễn được. Cùng số dòng là được
Câu 6.1
Phép tính A/B nghĩa là A*B-1.
7) Caùc leänh ñieàu khieån chöông trình (Program control) trong MATLAB bao goàm nhöõng leänh gì?

Các lệnh điều khiển chương trình (program control) bao gồm : if-else-elseif, switch, break,
continue, for, while, try-catch, return.
Theo giáo trình liệt kê thì gồm có if, switch, for, while, break.
Trắc nghiệm: Các lệnh điều khiển chương trình (program control) trong MATLAB bao gồm những
lệnh gì ?

a. If, switch case, for, while, break
b. If, switch case, for, while, repeat until
c. If, switch case, for, while, exit
Resp : a.
8) Script m-file laø gì? Function m-file laø gì? Söï khaùc nhau giöõa chuùng ?
Trả lời:
-Script m-file là một file văn bản chứa 1 loạt chuỗi các câu lệnh.Nó không có tham số đầu vào ...
CAÂU HOÛI OÂN TAÄP MOÂN HOÏC “MOÂ HÌNH HOÙA BAÈNG SOÁ”
Höôùng daãn: Xem theo taøi lieäu MATLAB6 Programming. Veà yù nghóa vaø coâng duïng moät soá caùc leänh coù theå
xem tröïc tieáp baèng help ngay trong chöông trình MATLAB. Chuù yù: Chæ caàn bieát yù nghóa söû duïng, khoâng
caàn nhôù cuù phaùp (syntax).
Nhóm thực hiện: Đạt,Hưng,Nguyên,Phước,Vũ.
1) Soá thöïc söû duïng trong MATLAB ñöôïc löu tröõ theo ñònh daïng (format) naøo?
Trả lời:
Số thực trong MATLAB được lưu trữ dưới dạng Double, 16 chữ số có nghĩa và có khoảng (range)
từ đến .
2) Daáu “;” ôû cuoái moãi haøng leänh trong MATLAB coù yù nghóa gì ?
Trả lời:
Dấu ; ở cuối mỗi hàng lệnh không cho hiển thị kết quả của hàng lệnh đó (lên command window).
Dấu ; và dấu , đều dùng để ngăn cách các lệnh. Dấu , cho hiển thị kết quả lên màn hình.
3) Coù maáy caùch söû duïng trôï giuùp tröïc tuyeán (on-line help) cuûa MATLAB6?
Trả lời:
Có hai cách sử dụng trợ giúp trực tuyến (on-line help) : dùng lệnh help từ dòng lệnh hoặc dùng
help window trình bày dưới dạng văn bản siêu liên kết (HTML).
4) Maûng (array) hoaëc ma traän (matrix) trong MATLAB ñöôïc taïo nhö theá naøo baèng doøng leänh?
Trả lời: Mảng (array) hoặc ma trận trong matlab được tạo như thế nào bằng dòng lệnh?
- Nhp các giá tr cách nhau bi khong trng, các hàng cách nhau bi du chm phy ‘;’ , vào
gia cp ngoc vuông ‘[ ]’
- Nhp các giá tr cách nhau bi khong trng, các hàng cách nhau bi du xung hang (shift
enter) , vào gia cp ngoc vuông ‘[ ]’
5) Cho ma traän A = [1 2 3; 4 5 6]. B = A’ coù keát quaû nhö theá naøo?
Trả lời:
A = [1 2 3; 4 5 6]
B = A’ = [1 4; 2 5; 3 6] (chuyển vị của A)
6) Vôùi A vaø B nhö treân. C=[A B] coù keát quaû nhö theá naøo?
C=[A B] không biểu diễn được. Cùng số dòng là được
Câu 6.1
Phép tính A/B nghĩa là A*B
-1
.
7) Caùc leänh ñieàu khieån chöông trình (Program control) trong MATLAB bao goàm nhöõng leänh gì?
Các lệnh điều khiển chương trình (program control) bao gồm : if-else-elseif, switch, break,
continue, for, while, try-catch, return.
Theo giáo trình liệt kê thì gồm có if, switch, for, while, break.
Trắc nghiệm: Các lệnh điều khiển chương trình (program control) trong MATLAB bao gồm những
lệnh gì ?
Câu hỏi ôn tập công cụ và mô hình hoá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn tập công cụ và mô hình hoá - Người đăng: Quang Vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập công cụ và mô hình hoá 9 10 254