Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập “ Những nguyên lý cơ bản nhủ nghĩa MacLênin F1”

Được đăng lên bởi Hồng Vân Trần
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 298 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu hỏi ôn tập
“ Những nguyên lý cơ bản nhủ nghĩa MacLênin F1”

1.Những vấn đề cơ bản của triết học, phân
biệt các lập trường triết học
Những vấn đề cơ bản của triết học
-Theo Ăngghen (1820-1895)một trong những
người sang lập triết học Mac “vấn đề cơ bản
của mọi triết học, đặc biệt là triết học hiện đại,
là vấn đề quan hệ giữa tư duy và tồn tại”, ý
thức và vật chất.
-Vấn đề cơ bản của triết học gồm 2 mặt trả lời
cho 2 câu hỏi sau :
+ Mặt thứ nhất : trả lời cho câu hỏi “ giữa vật
chất và ý thức cái nào có trước cái nào có sau,
cái nào quyết định cái nào?”
+ Mặt thứ hai trả :lời cho câu hỏi: “con người
có khả năng nhận thức được thế giới hay
không?”
-Trả lời cho câu hỏi trên liên quan mật thiết
đến việc hình thành các trường phái triết học và
các học thuyết về nhận thức của triết học
-Trả lời câu hỏi thứ nhất
+ Vật chất có trước ý thức có sau,vật chất
quyết định ý thức , ý thức là tính thứ hai đây là
chủ nghĩa duy vật
+ Ý thức có trước , vật chất có sau, ý thức
quyết định vật chất. Ý thức là tính thứ nhất ,
vật chất là tính thứ hai => chủ nghĩa duy tâm
+ Vật chất và ý thức tồn tại độc lập , chúng
không nằm trong quan hệ sản sinh, cũng như
không nằm trong quan hệ quyết định nhau =>
thừa nhận vật chất và ý thức tồn tại hoàn toàn
độc lập với nhau => Nhị nguyên luận
*Chủ nghĩa duy tâm : xuất hiện ngay trong
thời kỳ cổ đại và tồn tại dưới hai dạng chủ yếu:
-Chủ nghĩa duy tâm khách quan:
+ Thừa nhận ý thức có trước vật chất và quyết
định vật chất. Nhưng theo họ đấy là thứ “tinh
thần khách quan” có trước tồn tại bên ngoài,
độc lập với con người và thế giới vật chất. Hơn
nữa còn sản sinh và quyết định tất cả các quá
trình của thế giới vật chất.
+ Thực tế “tinh thần khách quan” này thường
mang những tên gọi khác nhau như : ý niệm,
tinh thần tuyết đối , lý tính thế giới…
-Chủ nghĩa duy tâm chủ quan
+ Thừa nhận ý thức có trước quyết định vật
chất , nhưng đó là ý thức có trước tồn tại sẵn
trong con người. Trong khi phủ nhận sự tồn tại
khách quan của hiện thực, chủ nghĩa duy tâm
khẳng định mọi sự vật, hiện tượng chỉ là phức
hợp những cảm giác cá nhân con người .
+ Quá trình nhận thức của con người chỉ là sự
hồi tưởng lại quá khứ mà thôi
*Chủ nghĩa duy vật:
-Chủ nghĩa duy vật chất phác thời cổ đại:
+ Là kết quả nhận thức của các nhà triết học
duy vật thời cổ đại, trong khi thừa nhận tính
thứ nhất cuả vật chất đã đồng nhất vật chất với
một hay một số chất cụ thể và những kết luận
mang tính trực quan nên ngây thơ.
+ Về cơ bản CNDVngây thơ chất phác là đúng
vì nó lấy giới tự...
Câu hỏi ôn tập
“ Những nguyên lý cơ bản nhủ nghĩa Mac-
Lênin F1”
1.Những vấn đề bản của triết học, phân
biệt các lập trường triết học
Những vấn đề cơ bản của triết học
-Theo Ăngghen (1820-1895)một trong những
người sang lập triết học Mac “vấn đề bản
của mọi triết học, đặc biệt triết học hiện đại,
vấn đề quan hệ giữa duy tồn tại”, ý
thức và vật chất.
-Vấn đề bản của triết học gồm 2 mặt trả lời
cho 2 câu hỏi sau :
+ Mặt thứ nhất : trả lời cho câu hỏi giữa vật
chất ý thức cái nào trước cái nào sau,
cái nào quyết định cái nào?”
+ Mặt thứ hai tr :lời cho câu hỏi: “con người
khả năng nhận thức được thế giới hay
không?”
-Trả lời cho câu hi trên liên quan mật thiết
đến việc hình thành các trường phái triết học và
các học thuyết về nhận thức của triết học
-Trả lời câu hỏi thứ nhất
+ Vật chất trước ý thức sau,vật chất
quyết định ý thức , ý thức là tính thứ hai đây là
chủ nghĩa duy vật
+ Ý thc có trước , vật chất sau, ý thức
quyết định vật chất. Ý thức là tính thứ nhất ,
vật chất là tính thứ hai => chủ nghĩa duy tâm
+ Vật chất ý thức tồn tại độc lập , chúng
không nằm trong quan hệ sản sinh, cũng như
không nằm trong quan hệ quyết định nhau =>
thừa nhận vật chất ý thức tồn tại hoàn toàn
độc lập với nhau => Nhị nguyên luận
* Chủ nghĩa duy tâm : xuất hiện ngay trong
thời kỳ cổ đại và tồn tại dưới hai dạng chủ yếu:
-Chủ nghĩa duy tâm khách quan:
+ Thừa nhận ý thức trước vật chất quyết
định vật chất. Nhưng theo họ đấy thứ “tinh
thần khách quan” trước tồn tại bên ngoài,
độc lập với con người và thế giới vật chất. Hơn
nữa còn sản sinh quyết định tất cả các quá
trình của thế giới vật chất.
+ Thực tế “tinh thần khách quan” này thường
mang những tên gọi khác nhau như : ý niệm,
tinh thần tuyết đối , lý tính thế giới…
-Chủ nghĩa duy tâm chủ quan
+ Thừa nhận ý thức trước quyết định vt
chất , nhưng đó ý thức trước tồn tại sẵn
trong con người. Trong khi phủ nhận sự tồn tại
khách quan của hiện thực, chủ nghĩa duy tâm
khẳng định mọi sự vật, hiện tượng chỉ là phức
hợp những cảm giác cá nhân con người .
+ Quá trình nhận thức của con người chỉ là sự
hồi tưởng lại quá khứ mà thôi
*Chủ nghĩa duy vật:
-Chủ nghĩa duy vật chất phác thời cổ đại:
+ kết quả nhận thức của các ntriết học
duy vật thi cổ đại, trong khi thừa nhận tính
thứ nhất cuả vật chất đã đồng nhất vật chất với
một hay một số chất cụ thể nhng kết luận
mang tính trực quan nên ngây thơ.
+ Về cơ bản CNDVngây thơ chất phác là đúng
lấy giới t nhiên để giải thích về giới tự
nhiên không viện đến thần linh hay thượng
đế .
+ Nhưng mang tính ngây thơ chất phác chủ
yếu dựa vào quan sát trực tiếp, trực quan
chưa dựa vào những thành tựu của các bộ môn
khoa học chuyên ngành các bộ môn khoa
học chuyên ngành lúc đó chưa phát triển.
-Chủ nghĩa duy vật siêu hình:
+ hình thức bản thứ hai của chủ nghĩa
duy vật, xuất hiện trong giai đoạn từ thế kỉ 15
đến thế kỉ 18 mà đỉnh cao là thế kỉ 17-18 đây là
thời cơ học cổ điển thu được những
thành tựu rực rỡ.
+ Chủ nghĩa duy vật giai đoạn này chịu sự tác
động mạnh mẽ của phương pháp duy siêu
hình phương pháp nhìn thế giới như một bộ
máy khổng lồ mà mỗi bộ phận tạo nên nó luôn
trạng thái biệt lập tĩnh tại, không phản ánh
đúng hiện thực, cơ giới, máy móc, siêu hình.
+ Ưu điểm: tuy không phản ánh đúng hiện thực
nhưng CNDVSH cũng góp phần không nhỏ
vào việc chng lại chủ nghĩa duy tâm tôn
giáo thời trung cổ, khẳng định thế giới vật
chất là khách quan, khẳng định vai trò và vị trí
của con người trong thế giới ấy.
-Chủ nghĩa duy vật biện chứng:
+ hình thức thba chủa chủ nghĩa duy vật
do C.Mac và Ph.Ăngghen xây dựng vào những
năm 40 của thế kỉ 19 sau đó được Lênin phát
triển.
+ Kế thừa tinh hoa của học thuyết triết học
trước đó sử dụng khá triệt để của thành tựu
khoa học đương thời, CNDVBC khi mới ra đời
đã khắc phục được hạn chế của CNDV chất
phác thời cổ đại, CNDVSH đỉnh cao
trong sự phát triển của chủ nghĩa duy vật.
+ CNDVBC không chỉ phản ánh hiện thực
đúng như bản thân tồn tại còn một
công cụ hữu hiệu giúp những lực lượng tiến bộ
trong xã hội cải tạo hiện thực ấy.
2. Định nghĩa vật chất của Lênin
* Quan niệm của Mac-Ăngghen về vật chất
-Ăngghen : vật chất với tính cách là vật chất
một sáng tạo thuần túy của duy một
trừu tượng Do đó khác với nhng vật chất
nhất định đang tồn tại vật chất với tính cách
vật chất không có sự tồn tại cảm tính.
- Theo Ăngghen thì không được đồng nhất
phạm trù vật chất nói chung với một dạng cụ
thể của vật chất ; phạm trù vật chất phải bao
quát được thuộc nh chung của tất cả sự vật,
vật chất tồn tại trong thế giới, thuộc tính chung
này là tồn tại độc lập với ý thức con người bên
ngoài ý thức con người, vật chất với tư cách
phạm trù triết học không tồn tại như một sự vật
cảm nh nhưng cũng không phải cái trừu
tượng tồn tại bên ngoài sự vật cảm tính, nhận
thức những sự vật cảm tính nhn thức một
bộ phận vật chất nói chung .
- Vật chất với vận động không thể tách rời
nhau, vận động phương thức tồn tại của vật
chất, không có vận động phi vật chất
* Định nghĩa của Lênin về vật chất
Hoàn cảnh ra đời
-Cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20 trong vật lý đã có
nhiều phát minh quan trọng . Các phát minh ấy
một mặt đem lại cho con người tri thức mới ,
hiểu biết mới căn bản hơn, sâu sắc hơn về
nguyên tử; mặt khác cũng cho thấy sự hạn
chế trong quan niệm của các nhà triết học duy
vật trước Mac về vật chất:
+ Năm 1895 Rơnghen phát hiện tia X một loại
sóng điện từ
+ Năm 1896 Becơren phát hiện ra hiện ợng
phóng xạ đã bác bỏ quan niệm vsự bất biến
của nguyên tử
+Năm 1897 Tômxơ phát hiện ra điện tử
chứng minh điện tử một trong những thành
phần cấu tạo lên nguyên tử
+ 1901 Kaufmal phát hiện ra khối lượng điện
tử thay đổi theo tốc độ vận động của điện tử
Những phát hiện đó bước tiến mới của loài
người trong việc nhận thức và làm chủ giới tự
nhiên , bác bỏ quan niệm siêu hình về vật
chất.
Định nghĩa : kế thừa tưởng ca Mac
Ănghgen , tổng kết những thành tựu khoa học
tự nhiên cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20 và từ nhu
cầu cuộc đấu tranh chống CNDT Lênin đã định
nghĩa : “vật chất là một phạm trù triết học dung
đẻ chỉ thực tại khách quan được đem lại cho
con người trong cảm giác được cảm giác của
chúng ta chép lại , chụp li, phản ánh và tồn tại
không lệ thuộc vào cảm giác”
Phân tích định nghĩa vật chất của Lênin
-Vật chất là một phạm trù triết học:
+ Phạm trù triết học một khái niệm rộng
lớn , bao quát nhất trong một số ngành khoa
học cụ thể
+ nin chỉ ra : không được đồng nhất vật chất
với tính cách một phạm trù triết học với các
dạng tồn tại cụ thể của mà các khoa học
chuyên nghành nghiên cứu. Các dạng vật chất
cụ thể giới hạn, sinh ra mất đi để
chuyển hóa thành cái khác, còn vật chất nói
chung là vô hạn vô tận.
-Với tư cách là một phạm trù triết họccó những
đặc trưng sau:
Câu hỏi ôn tập “ Những nguyên lý cơ bản nhủ nghĩa MacLênin F1” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn tập “ Những nguyên lý cơ bản nhủ nghĩa MacLênin F1” - Người đăng: Hồng Vân Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập “ Những nguyên lý cơ bản nhủ nghĩa MacLênin F1” 9 10 258