Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi ôn thi cuối kỳ có đáp án môn vật lý đại cương a2

Được đăng lên bởi Nguyễn Ngọc Tú
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 6529 lần   |   Lượt tải: 28 lần
ÔN THI CUỐI KỲ

Thuyết tương đối hẹp
1/ Một hạt không bền đi vào một máy dò và để lại một vệt dài 1,05 mm trước khi phân rã. Vận tốc hạt đối
với máy dò là 0,992 c. Thời gian sống riêng của hạt là:
a) 10 ps
b) 0,45 ps
c) 20 ps
d) 1,78 ps
2/ Cho 2 phi thuyền A và B chuyển động ngược chiều nhau. Một quan sát viên ở mặt đất sẽ thấy vận tốc
của 2 phi thuyền lần lượt là 0,75c và 0,95c. Vận tốc của B đối với A là:
a) 0,867c
b) 0,925c
c) 0,912c
d) 0,993c
3/ Một phi thuyền chuyển động với vận tốc bằng 0,99 c. Hai người quan sát viên ở mặt đất cách nhau 56,4
m. Đối với những hành khách trên phi thuyền hai người quan sát viên sẽ cách nhau:
a) 98,6 m
b) 60,2 m
c) 7,96 m
d) 49,5 m
4/ Một tam giác để đứng yên có chiều dài mỗi cạnh là l0. Trong hệ qui chiếu K chuyển động với vận tốc
không đổi v=
của tam giác là:
a) P=3l0
b)

c(

<1) đối với tam giác và dọc theo một trong các cạnh của nó thì chu vi

c)

d)
5/ Một hình lập phương đứng yên có thể tích V. Hệ quy chiếu K chuyển động với tốc độ v=0,6c đối với
hình lập phương và theo phương song song với một trong các cạnh của nó, trong đó c là tốc độ ánh sáng
trong chân không. Thể tích của hình lập phương trong hệ K là:
a) V'=V
b) V'=0,8V
c) V'=0,64V
d) V'=0,51V
6/ Chọn kết luận đúng: Trên tàu vũ trụ đang chuyển động tới Hỏa Tinh, cứ sau một phút thì đèn tín hiệu
lại phát sáng. Người quan sát trên mặt đất thấy:
a) Thời gian giữa hai lần phát sáng nhỏ hơn một phút.
b) Thời gian giữa hai lần phát sáng lớn hơn một phút.
c) Thời gian giữa hai lần phát sáng vẫn là một phút.
d) Chưa đủ cơ sở để so sánh.
Quang lượng tử
7/ Moät haït photon coù böôùc soùng λ = 0,0357 Å tôùi taùn xaï Compton treân moät electron töï do, ñang ñöùng
yeân vôùi goùc taùn xaï θ= 90o. Böôùc soùng photon sau taùn xaï baèng:
a) 0,0477 Å
b) 0,0837 Å
c) 0,0123 Å
d) 0,0597 Å
8/ Nhieät ñoä cuûa moät vaät ñen tuyeät ñoái taêng töø 1000oK ñeán 3000oK thì naêng suaát phaùt xaï toaøn phaàn
cuûa vaät taêng leân:
a) 3 lần
b) 9 lần

c) 27 lần
d) 81 lần
9/ Chọn phát biểu sai:
a) Vật đen tuyệt đối là vật có hệ số hấp thụ bằng 1 với mọi nhiệt độ và bước sóng.
b) Khi một vật phát ra bức xạ nhiệt dừng thì nhiệt độ của vật không thay đổi.
c) Hiệu ứng Compton là sự tán xạ của photon lên các electron liên kết mạnh với hạt nhân.
d) Va chạm giữa electron và photon trong hiệu ứng Compton là va chạm đàn hồi.
10/ Trong hiệu ứng Compton gây bởi chùm tia X có bước sóng λ, động năng của electron sau va
chạm có giá trị cực đại khi góc tán xạ của photon là:
a)2pi
b)pi
c)pi/2
d)pi/4
11/ Tr...
ÔN THI CUỐI KỲ
Thuyết tương đối hẹp
1/ Một hạt không bền đi vào một máy dò và để lại một vệt dài 1,05 mm trước khi phân rã. Vận tốc hạt đối
với máy dò là 0,992 c. Thời gian sống riêng của hạt là:
a) 10 ps
b) 0,45 ps
c) 20 ps
d) 1,78 ps
2/ Cho 2 phi thuyền A và B chuyển động ngược chiều nhau. Một quan sát viên ở mặt đất sẽ thấy vận tốc
của 2 phi thuyền lần lượt là 0,75c và 0,95c. Vận tốc của B đối với A là:
a) 0,867c
b) 0,925c
c) 0,912c
d) 0,993c
3/ Một phi thuyền chuyển động với vận tốc bằng 0,99 c. Hai người quan sát viên ở mặt đất cách nhau 56,4
m. Đối với những hành khách trên phi thuyền hai người quan sát viên sẽ cách nhau:
a) 98,6 m
b) 60,2 m
c) 7,96 m
d) 49,5 m
4/ Một tam giác để đứng yên có chiều dài mỗi cạnh là l
0
. Trong hệ qui chiếu K chuyển động với vận tốc
không đổi v= c ( <1) đối với tam giác và dọc theo một trong các cạnh của nó thì chu vi
của tam giác là:
a) P=3l
0
b)
câu hỏi ôn thi cuối kỳ có đáp án môn vật lý đại cương a2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi ôn thi cuối kỳ có đáp án môn vật lý đại cương a2 - Người đăng: Nguyễn Ngọc Tú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
câu hỏi ôn thi cuối kỳ có đáp án môn vật lý đại cương a2 9 10 499