Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm Đại cương kim loại

Được đăng lên bởi tu-le1
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 10492 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Chương V. ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI
A. Cấu hình electron, mạng tinh thể và tính đặc trưng của kim loại
B. Các phương pháp điều chế kim loại
1. Phương pháp điện phân
2. Phương pháp nhiệt luyện
3. Phương pháp thủy luyện
C. Tính chất hóa học của kim loại
1. Tác dụng với phi kim (S, O2, Cl2…)
2. Tác dụng với dung dịch axit (HCl, H2SO4 loãng…)
3. Tác dụng với axit có tính oxi hóa mạnh (HNO3, H2SO4 đặc…)
4. Tác dụng với nước
5. Tác dụng với dung dịch kiềm (NaOH, KOH, Ca(OH)2…)
6. Tác dụng với dung dịch muối
D. Pin điện hóa
A. Cấu hình electron và tính đặc trưng của kim loại
Câu 1: Những tính chất vật lí chung quan trọng của kim loại là: tính dẻo, dẫn nhiệt, dẫn điện và ánh kim.
Nguyên nhân những tính chất vật lí chung đó là:
A. Trong kim loại có nhiều electron độc thân
B. Trong kim loại có các ion dương chuyển động tự do
C. Trong kim loại có các electron chuyển động tự do
D. Trong kim loại có nhiều ion dương kim loại
Câu 2: Mạng tinh thể kim loại gồm có:
A. In dương và các electron độc thân
B. Ion dương và các electron tự do
C. In dương và các ion âm.
D. Các ion dương.
Câu 3: Dãy gồm các kim loại đều có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối là:
A. Na, K, Ca, Ba.
B. Li, Na, K, Mg.
C. Li, Na, K, Rb.
D. Na, K, Ca, Be.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm thổ (từ beri đến bari) có nhiệt độ
nóng chảy giảm dần.
B. Kim loại xesi được dùng để chế tạo tế bào quang điện.
C. Kim loại magie có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện.
D. Các kim loại: natri, bari, beri đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Trong hợp chất, tất cả các kim loại kiềm đều có số oxi hóa +1.
B. Tất cả các kim loại nhóm IIA đều có mạng tinh thể lập phương tâm khối.
C. Tất cả các hiđroxit của kim loại nhóm IIA đều dễ tan trong nước.
D. Trong nhóm IA, tính khử của các kim loại giảm dần từ Li đến Cs.
Câu 6: Dãy gồm các kim loại có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối là:
A. Be, Mg, Ca.
B. Li, Na, K.
C. Na, K, Mg.
D. Li, Na, Ca.
Câu 7: Dãy gồm các kim loại có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối là:
A. Na, K, Ba.
B. Mg, Ca, Ba.
C. Na, K, Ca.
D. Li, Na, Mg.
Câu 8: Nhóm các kim loại có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện là:
A. Na, K, Ba.
B. Li, Be, Na.
C. Ca, Sr.
D. Be, Mg.
Câu 9: Các ion Ca2+, Cl-, K+, P3-, S2- đều có chung cấu hình electron là:
A. 1s22s22p63s23p64s2
B. 1s22s22p63s23p5
2
2
6
2
C. 1s 2s 2p 3s
D. 1s22s22p63s23p6
2+
3+
2+
3+
Câu 10: Có 4 ion Ca , Al , Fe , Fe . Ion có ...
Chương V. ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI
A. Cấu hình electron, mạng tinh thể và tính đặc trưng của kim loại
B. Các phương pháp điều chế kim loại
1. Phương pháp điện phân
2. Phương pháp nhiệt luyện
3. Phương pháp thủy luyện
C. Tính chất hóa học của kim loại
1. Tác dụng với phi kim (S, O
2
, Cl
2
…)
2. Tác dụng với dung dịch axit (HCl, H
2
SO
4
loãng…)
3. Tác dụng với axit có tính oxi hóa mạnh (HNO
3
, H
2
SO
4
đặc…)
4. Tác dụng với nước
5. Tác dụng với dung dịch kiềm (NaOH, KOH, Ca(OH)
2
…)
6. Tác dụng với dung dịch muối
D. Pin điện hóa
A. Cấu hình electron và tính đặc trưng của kim loại
Câu 1: Những tính chất vật lí chung quan trọng của kim loại là: tính dẻo, dẫn nhiệt, dẫn điện và ánh kim.
Nguyên nhân những tính chất vật lí chung đó là:
A. Trong kim loại có nhiều electron độc thân
B. Trong kim loại có các ion dương chuyển động tự do
C. Trong kim loại có các electron chuyển động tự do
D. Trong kim loại có nhiều ion dương kim loại
Câu 2: Mạng tinh thể kim loại gồm có:
A. In dương và các electron độc thân
B. Ion dương và các electron tự do
C. In dương và các ion âm.
D. Các ion dương.
Câu 3: Dãy gồm các kim loại đều có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối là:
A. Na, K, Ca, Ba. B. Li, Na, K, Mg. C. Li, Na, K, Rb. D. Na, K, Ca, Be.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm thổ (từ beri đến bari) nhiệt độ
nóng chảy giảm dần.
B. Kim loại xesi được dùng để chế tạo tế bào quang điện.
C. Kim loại magie có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện.
D. Các kim loại: natri, bari, beri đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Trong hợp chất, tất cả các kim loại kiềm đều có số oxi hóa +1.
B. Tất cả các kim loại nhóm IIA đều có mạng tinh thể lập phương tâm khối.
C. Tất cả các hiđroxit của kim loại nhóm IIA đều dễ tan trong nước.
D. Trong nhóm IA, tính khử của các kim loại giảm dần từ Li đến Cs.
Câu 6: Dãy gồm các kim loại có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối là:
A. Be, Mg, Ca. B. Li, Na, K. C. Na, K, Mg. D. Li, Na, Ca.
Câu 7: Dãy gồm các kim loại có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối là:
A. Na, K, Ba. B. Mg, Ca, Ba. C. Na, K, Ca. D. Li, Na, Mg.
Câu 8: Nhóm các kim loại có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện là:
A. Na, K, Ba. B. Li, Be, Na. C. Ca, Sr. D. Be, Mg.
Câu 9: Các ion Ca
2+
, Cl
-
, K
+
, P
3-
, S
2-
đều có chung cấu hình electron là:
A. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
2
B. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
5
C. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
D. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
Câu 10: Có 4 ion Ca
2+
, Al
3+
, Fe
2+
, Fe
3+
. Ion có số electron ở lớp ngoài cùng nhiều nhất là:
A. Fe
2+
B. Fe
3+
C. Al
3+
D. Ca
2+
.
Câu 11: Trong số các ion Cu
2+
, Fe
3+
và Au
3+
, ion dễ nhận electron nhất là:
Trần Quốc Đoàn – ĐHSP HN 1
0979 654 736
doanquocdoan@gmail.com
Looking My Love.
Câu hỏi trắc nghiệm Đại cương kim loại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi trắc nghiệm Đại cương kim loại - Người đăng: tu-le1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm Đại cương kim loại 9 10 708