Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi trắc nghiệm hóa học với môi trường

Được đăng lên bởi lethithanhtam30041993
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1459 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC


-----------------------------------------------------------Trả lời các câu hỏi 1, 2, 3 dựa vào nội dung:
Trong câu ca dao: “Lúa chiêm lấp ló đầu bờ, hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên” đã đề cập đến một chuỗi
(1)
(2)
(3)
các phản ứng hóa học theo sơ đồ: X 
 XO 
 XO 2 
 HXO3 . Đối với các quá trình trên
người ta đưa ra các nhận định sau:
(I) X chiếm thể tích lớn nhất trong không khí
(II) X tồn tại dạng nhị phân tử ở điều kiện thường và là chất khí
(III) Quá trình (2) cần cung cấp nhiệt độ hoặc cần có chất xúc tác mới xảy ra
(IV) Quá trình (1) xảy ra dưới tác dụng của sấm trong cơn giông
(V) Quá trình (5) là phản ứng oxi hóa khử nội phân tử
Câu 1: Trong các nhận định trên, nhận định không đúng là:
A. I, II, IV
B. III, IV, V
C. III, V
D. II, III, V
Câu 2: Nếu chỉ chấm dứt ở quá trình (3) thì sẽ gây ra hiện tượng:
A. Mưa axit
C. Khói mù quang hóa
B. Mưa nitơ
D. A, C đều đúng
Câu 3: Trong thực tế, tại những vùng núi đá vôi, sự hòa tan của CaCO3, MgCO3… với HXO3 tạo ra
lượng lớn muối XO3 cung cấp nguyên tố X cho sự phát triển của cây trồng. Tuy nhiên nước tại những
vùng núi đá vôi thường là nước cứng vì có chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+. Để làm mềm nước cứng vĩnh cửu
người ta có thể dùng:
A. NH4NO3
B. HCl
C. Na2CO3
D. HNO3
Câu 4: Lớp ozon ở tầng bình lưu của khí quyển là tấm lá chắn tia tử ngoại của Mặt trời, bảo vệ sự sống
trên Trái đất. Hiện tượng suy giảm tầng ozon đang là một vấn đề môi trường toàn cầu. Nguyên nhân của
hiện tượng này là do:
A. Các hợp chất hữu cơ
C. Chất thải CFC do con người gây ra
B. Sự thay đổi của khí hậu
D. Chất thải CO2
Câu 5: Hiện tượng mưa axit là do không khí bị ô nhiễm bởi dãy khí:
A. Cl2 , CH4 , SO2
C. HCl , CO , CH4
B. CO , CO2 , NO
D. SO2 , NO , NO2
Câu 6: Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng trái đất đang ấm dần lên, do các bức xạ có bước sóng dài trong
vùng hồng ngoại bị giữ lại, mà không bức xạ ra ngoài vũ trụ. Trong các khí dưới đây, nguyên nhân
chính gây ra hiệu ứng nhà kính là:
A. N2
B. H2
C. CO2
D. O2
Câu 7: Khi nghiên cứu mẫu đất của một làng nghề tái chế chì, người ta đã xác định được hàm lượng chì
trong bùn và trong đất như sau:
Thứ tự
Mẫu nghiên cứu
Hàm lượng Pb2+ (ppm)
1
Mẫu bùn chứa nước thải ắc quy
1216,045
2
Mẫu đất nơi nấu chì
387,601
3
Mẫu đất giữa cánh đồng
101,436
4
Mẫu đất gần nơi nấu chì
2911,450
Hàm lượng chì lớn hơn 100,000 ppm là đất bị ô nhiễm. Trong các mẫu đất, bùn nghiên cứu trên, mẫu
chưa bị ô nhiễm chì là:
A. Mẫu 1, 4
B. Mẫu 2, 3
C. Cả 4 mẫu
D. Không mẫu nào
Câu 8: Một c...
MT SỐ CHUYÊN ĐỀ HÓA HC
Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tr li các câu hi 1, 2, 3 da vào ni dung:
Trong câu ca dao: “Lúa chiêm lấp ló đầu b, h nghe tiếng sm pht clên” đã đề cp đến mt chui
các phn ng hóa học theo đồ:
(1) (2) (3)
2 3
X XO XO HXO
. Đối vi các quá trình trên
người ta đưa ra các nhận định sau:
(I) X chiếm th tích ln nht trong không khí
(II) X tn ti dng nh phân tử ở điều kiện thường và là cht khí
(III) Quá trình (2) cn cung cp nhiệt độ hoc cn có cht xúc tác mi xy ra
(IV) Quá trình (1) xảy ra dưới tác dng ca sấm trong cơn giông
(V) Quá trình (5) là phn ng oxi hóa kh ni phân t
Câu 1: Trong các nhận đnh trên, nhận định không đúng là:
A. I, II, IV B. III, IV, V C. III, V D. II, III, V
Câu 2: Nếu ch chm dt quá trình (3) thì s gây ra hiện tượng:
A. Mưa axit
B. Mưa nitơ
C. Khói mù quang hóa
D. A, C đều đúng
Câu 3: Trong thc tế, ti những vùng núi đá vôi, sự hòa tan ca CaCO
3
, MgCO
3
với HXO
3
to ra
lượng ln mui
3
XO
cung cp nguyên t X cho s phát trin ca cây trồng. Tuy nhiên c ti nhng
vùng núi đá vôi thường là nước cng vì có cha nhiu ion Ca
2+
, Mg
2+
. Để làm mềm nước cng vĩnh cửu
người ta có th dùng:
A. NH
4
NO
3
B. HCl C. Na
2
CO
3
D. HNO
3
Câu 4: Lp ozon tng bình lưu của khí quyn tm chn tia t ngoi ca Mt tri, bo v s sng
trên Trái đất. Hiện tượng suy gim tầng ozon đang một vấn đề môi trường toàn cu. Nguyên nhân ca
hiện tượng này là do:
A. Các hp cht hữu cơ
B. Sự thay đổi ca khí hu
C. Cht thải CFC do con ngưi gây ra
D. Cht thi CO
2
Câu 5: Hiện tượng mưa axit là do không khí bị ô nhim bi dãy khí:
A. Cl
2
, CH
4
, SO
2
B. CO , CO
2
, NO
C. HCl , CO , CH
4
D. SO
2
, NO , NO
2
Câu 6: Hiu ng nhà kính hiện tượng trái đất đang m dn lên, do các bc xbước sóng dài trong
vùng hng ngoi b gi li, không bc x ra ngoài vũ trụ. Trong các khí ới đây, nguyên nhân
chính gây ra hiu ng nhà kính là:
A. N
2
B. H
2
C. CO
2
D. O
2
Câu 7: Khi nghiên cu mẫu đất ca mt làng ngh tái chế chì, người ta đã xác định được hàm lượng chì
trong bùn và trong đất như sau:
Th t
Mu nghiên cu
Hàm lượng Pb
2+
(ppm)
1
Mu bùn chứa nước thi c quy
1216,045
2
Mẫu đất nơi nấu chì
387,601
3
Mẫu đất giữa cánh đồng
101,436
4
Mẫu đất gần nơi nấu chì
2911,450
Hàm lượng chì lớn hơn 100,000 ppm đt b ô nhim. Trong các mẫu đất, bùn nghiên cu trên, mu
chưa bị ô nhim chì là:
A. Mu 1, 4 B. Mu 2, 3 C. C 4 mu D. Không mu nào
Câu 8: Mt chiếc nhit kế b vỡ, để thu hi thuỷ ngân rơi vãi tránh độc, người ta có th dùng:
A. Bt than B. Bt st C. Bột lưu huỳnh D. Cát
Câu 9: Đ kh một lượng nh khí clo không may thoát ra trong phòng thí nghim, người ta dùng:
A. Dung dch AgNO
3
loãng
B. Dung dch NH
3
loãng
C. Dung dch NaCl
D. Dung dch Ca(OH)
2
Câu 10: Nhóm gm nhng ion gây ô nhim nguồn nước là:
A. NO
3
-
, NO
2
-
, Pb
2+
, As
3+
.
B. NO
3
-
, NO
2
-
, Pb
2+
, Na
+
, Cd
2+
, Hg
2+
.
C. NO
3
-
, NO
2
-
, Pb
2+
, Na
+
, HCO
3
-
.
D. NO
3
-
, NO
2
-
, Pb
2+
, Na
+
, Cl
-
.
câu hỏi trắc nghiệm hóa học với môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi trắc nghiệm hóa học với môi trường - Người đăng: lethithanhtam30041993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
câu hỏi trắc nghiệm hóa học với môi trường 9 10 157