Ktl-icon-tai-lieu

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC

Được đăng lên bởi Thợ Điện
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 463 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI HỘI THI AN TOÀN VỆ SINH VIÊN GIỎI THÀNH PHỐ
LẦN THỨ VI, NĂM 2012
I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN VỆ SINH
LAO ĐỘNG
Câu 1:
“Mọi tổ chức và cá nhân có liên quan đến lao động, sản xuất phải tuân theo
pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động và về bảo vệ môi trường” được quy
định tại:
a). Điều 95 Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung
b). Điều 12 Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995.
c). Điều 13 Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995
Câu 2:
Chương IX quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Bộ Luật Lao
động sửa đổi, bổ sung gồm:
a). Từ Điều 90 đến Điều 105.
b). Từ Điều 95 đến Điều 110.
c). Từ Điều 95 đến Điều 108.
Câu 3:
“Người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thường ít nhất bằng 30 tháng
lương và phụ cấp lương (nếu có) cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động
từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
mà không do lỗi của người lao động. Trường hợp do lỗi của người lao động thì cũng
được trợ cấp 1 khoản tiền ít nhất bằng 12 tháng lương và phụ cấp lương (nếu có)”
được quy định tại:
a). Điều 105 Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung.
b). Điều 106 Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung.
c). Điều 107 Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung.
Câu 4:
“Người lao động bị tai nạn lao động phải được cấp cứu kịp thời và điều trị chu
đáo. Người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm về việc để xảy ra tai nạn lao động
theo quy định của pháp luật” được quy định tại:
a). Điều 103 Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung.
b). Điều 104 Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung.
c). Điều 105 Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung
Câu 5:
Điều 102 Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung quy định khi tuyển dụng và sắp
xếp lao động, người sử dụng lao động phải:
a). Tổ chức huấn luyện cho người lao động những biện pháp làm việc an
toàn-vệ sinh.

1

b). Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn, thông báo cho người lao động về
những quy định, biện pháp làm việc an toàn, vệ sinh và những khả năng tai nạn cần đề
phòng trong công việc của từng người lao động.
c). Căn cứ vào tiêu chuẩn sức khỏe quy định cho từng loại công việc, tổ
chức huấn luyện, hướng dẫn, thông báo cho người lao động về những quy định, biện
pháp làm việc an toàn, vệ sinh và những khả năng tai nạn cần đề phòng trong công
việc của từng người lao động.
Câu 6:
“Người làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại được bồi dưỡng
bằng hiện vật, hưởng chế độ ưu đãi về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo quy
định của pháp luật” được quy định tại điều:
a). Điều 100 Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung...
CÂU HỎI HỘI THI AN TOÀN VỆ SINH VIÊN GIỎI THÀNH PHỐ
LẦN THỨ VI, NĂM 2012
I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN VỆ SINH
LAO ĐỘNG
Câu 1:
“Mọi tổ chức và cá nhân liên quan đến lao động, sản xuất phải tuân theo
pháp luật v an toàn lao động, vệ sinh lao động về bảo vệ môi trường” được quy
định tại:
a). Điều 95 Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung
b). Điều 12 Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995.
c). Điều 13 Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995
Câu 2:
Chương IX quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Bộ Luật Lao
động sửa đổi, bổ sung gồm:
a). Từ Điều 90 đến Điều 105.
b). Từ Điều 95 đến Điều 110.
c). Từ Điều 95 đến Điều 108.
Câu 3:
“Người sử dụng lao động trách nhiệm bồi thường ít nhất bằng 30 tháng
lương và phụ cấp lương (nếu có) cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động
từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
không do lỗi của người lao động. Trường hợp do lỗi của người lao động thì cũng
được trợ cấp 1 khoản tiền ít nhất bằng 12 tháng lương phụ cấp lương (nếu có)”
được quy định tại:
a). Điều 105 Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung.
b). Điều 106 Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung.
c). Điều 107 Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung.
Câu 4:
“Người lao động bị tai nạn lao động phải được cấp cứu kịp thời điều trị chu
đáo. Người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm về việc để xảy ra tai nạn lao động
theo quy định của pháp luật” được quy định tại:
a). Điều 103 Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung.
b). Điều 104 Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung.
c). Điều 105 Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung
Câu 5:
Điều 102 Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung quy định khi tuyển dụng sắp
xếp lao động, người sử dụng lao động phải:
a). Tổ chức huấn luyện cho người lao động những biện pháp làm việc an
toàn-vệ sinh.
1
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC - Người đăng: Thợ Điện
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC 9 10 774