Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết khung gầm

Được đăng lên bởi TzaiMink
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1501 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN LT KHUNG GẦM
CHƯƠNG I: BỐ TRÍ CHUNG TRÊN ÔTÔ
Câu1:Xe nào dưới đây thuộc xe chuyên dùng:
a) Xe khách, xe chở rác.
c) Xe con, xe chữa cháy.
Đáp án: Câu d

b) Xe tải, xe cần cẩu.
d) Xe cứu thương, xe đua.

Câu 2: Xe nào dưới đây thuộc xe vận tải:
a) Xe taxi.
c) Xe chữa cháy.
Đáp án: Câu a

b) Xe chở rác.
d) Xe đua.

Câu 3: Xe có 6 bánh chủ động có công thức bánh xe là:
a) 4 x 2.
b) 6 x 4.
c) 6 x 6.
d) 4 x 4.
Đáp án: Câu c
Câu 4: Công thức bánh xe 4 x 4, thể hiện xe có:
a) 4 bánh chủ động.
c) 1 cầu chủ động.
Đáp án: Câu a

b) 2 bánh chủ động.
d) 6 bánh chủ động.

Câu 5: Công thức bánh xe 4x2 thể hiện xe có:
a) 2 cầu chủ động.
c) 2 bánh chủ động.
Đáp án: Câu c

b) 4 bánh chủ động.
d) 3 cầu chủ động.

Câu 6: Cách bố trí động cơ dưới sàn có nhược điểm:
a) Tăng khoảng sáng gầm.
b) Khó chăm sóc bảo dưỡng động cơ.
c) Người lái nhìn thông thoáng.
d) Hệ số sử dụng chiều dài tăng.
Đáp án: Câu b
Câu 7: Vị trí thứ nhất trong mã VIN thể hiện:
a) Nước sản xuất.
c) Loại xe.
Đáp án: Câu a

b) Hãng sản xuất.
d) Năm chế tạo.

Câu 8: Vị trí thứ 2 trong mã VIN thể hiện:
a) Loại xe.
c) Nước sản xuất.
Đáp án: Câu b

b) Hãng sản xuất.
d) Năm chế tạo.

Câu 9: Số VIN chứa bao nhiêu ký tự:
a) 7.
c) 17.
Đáp án: Câu c

b) 13.
d) 15.
1

Câu 10: Xe có 6 bánh và 2 cầu chủ động có công thức bánh xe là:
a) 4x4.
b) 6x4.
c) 6x6.
d) 4x2.
Đáp án: Câu b
11. Bộ phận nào sau đây không thuộc hệ thống truyền động trên ô tô:
a. Bánh xe.
b. Bộ vi sai.
c. Bộ ly hợp.
d. Hộp số.
Đáp án: Câu a.
12. Bộ phận nào sau đây không thuộc hệ thống truyền động trên ô tô:
a. Trục cardan.
b. Bán trục.
c. Động cơ.
d. Hộp phân phối.
Đáp án: Câu c.
13. Bộ phận nào sau đây thuộc hệ thống truyền động trên ô tô:
a. Hệ thống treo.
b. Hệ thống phanh.
c. Bán trục.
d. Dầm cầu.
Đáp án: Câu c.
14. Bộ phận nào sau đây thuộc hệ thống điều khiển trên ô tô:
a. Bộ vi sai.
b. Hệ thống phanh.
c. Hệ thống treo.
d. Bánh xe.
Đáp án: Câu b.
15. Bộ phận nào sau đây thuộc hệ thống điều khiển trên ô tô:
a. Khung xe.
b. Hệ thống treo.
c. Hệ thống lái.
d. Dầm cầu.
Đáp án: Câu c.
16. Bộ phận nào sau đây không thuộc hệ thống chuyển động trên ô tô:
a. Dầm cầu.
b. Hệ thống treo.
c. Hệ thống lái.
d. Bánh xe.
Đáp án: Câu c.
17. Bộ phận nào sau đây thuộc hệ thống ...
CÂU HI TRC NGHIM MÔN LT KHUNG GM


 ! "#$%!
&! '(!
)*
+,-#
! " !
&! !
)*
./0"1/2'"3
4+! "04!
00! 44!
)*
42'"4456/
4"1! "+"1!
$1! 0"1!
)*
72'"4+56/
+$1! "4"1!
+"1! .$1!
)*
0"8 9(:/;5<
=>#:$<!
"?/><:/"#@(!
AB3C2!
D6:8:EFG>!
)*"
HIJ 9'K <LIMA56
A:#K! "DL:#K!
NO! A><PO!
)*
QIJ 9'+ <LIMA56
NO! "DL:#K!
A:#K! A><PO!
)*"
RS8IMA'"TU
H! ".!
H! 7!
)*
Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết khung gầm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết khung gầm - Người đăng: TzaiMink
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết khung gầm 9 10 748