Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm môn đường lối chính trị của đảng cộng sản việt nam

Được đăng lên bởi yukinguyen12345678-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 215 lần   |   Lượt tải: 0 lần
˜™˜™
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

MÔN:
ĐƯỜNG LỐI CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CÂU 1:
“Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến, toàn Quốc, đồng bào hãy đứng dậy đem sức
ta mà tự giải phóng cho ta…”
Lời kêu gọi trên được trích từ Văn kiện nào?

A. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ Tịch Hồ Chí Minh.
B. Quân lệnh số 1 của uỷ ban khởi nghĩa kêu gọi toàn quốc nổi dậy của Đảng.
C. Thư gửi tới đồng bào cả nước kêu gọi nổi dậy tổng khởi nghĩa Hồ Chí Minh.
D. Lời “Hịch” của Mặt trận Việt Minh.

CÂU 2:
Tác phẩm “Tự chỉ trích” của đồng chí Nguyễn Văn Cừ được phát hành vào thời gian
nào?

A.20/7/1938.
B. 26/6/1939.
C. 20/7/1939.

D.26/6/1938.

CÂU 3:
Tại sao, trong thời kì 1936 – 1939, chủ trương cách mạng của Đảng ta có sự thay đổi?

A. Chính sách bóc lột, khủng bố, đàn áp của Pháp đã làm cho nhân dân ta ngột ngạt, dẫn tới yêu
cầu cải thiện đời sống và thực hiện các quyền tự do dân chủ.
B. Tình hình thế giới và trong nước có nhiều thay đổi. Chủ nghĩa phát xít trở thành nguy cơ
chiến tranh mới, là kẻ thù nguy hiểm trước mắt.
C. Mâu thuẩn giữa nhân dân Việt Nam và thực dân Pháp ngày càng gay gắt.
D. Chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp lên cầm quyền ở Pháp, áp dụng một số chính sách tự do
dân chủ cho các nước thuộc địa.

CÂU 4:
Nguyễn Ái Quốc lấy tên là Hồ Chí Minh vào:

A. Tháng 6 năm 1941
B. Tháng 9 năm 1942
C. Tháng 9 năm 1941
D. Tháng 8 năm 1942

CÂU 5:

Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng Sản ở Việt Nam đã diễn ra từ ngày :

A. 3/2 đến 7/2/1930
B. 3/1 đến 6/1/1930
C. 4/2 đến 7/2/1930
D. 3/2 đến 8/2/1930

CÂU 6:
Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của cách mạng tháng Tám 1945?

A. Phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp - Nhật và phong kiến, đem lại độc lập tự do cho dân tộc.
B. Mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
C. Buộc Pháp công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
D. Thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới của một dân tộc nhược tiểu đã tự giải phóng khỏi ách đế
quốc thực dân.

CÂU 7:
Nhiệm vụ cách mạng được Đảng ta xác định trong thời kì 1936 - 1939 là gì?

A. Đánh đuổi đế quốc Pháp, Đông dương hoàn toàn độc lập.
B. Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến chia cho dân cày.

C. Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa ,đòi tự do, dân
chủ, cơm áo hòa bình.
D. Tất cả đều đúng.

CÂU 8:
Hội nghị Trung ương lần thứ 6 diễn ra vào ngày tháng năm nào? Tại đâu?

A. Ngày 19/5/1941, tại Bà Điểm - Hoc Môn.
B. Ngày 15/9/1939, tại Pắc Bó - Cao ...

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
MÔN:
ĐƯỜNG LỐI CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CÂU 1:
“Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến, toàn Quốc, đồng bào hãy đứng dậy đem sức
ta mà tự giải phóng cho ta…”
Lời kêu gọi trên được trích từ Văn kiện nào?
A. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ Tịch Hồ Chí Minh.
B. Quân lệnh số 1 của uỷ ban khởi nghĩa kêu gọi toàn quốc nổi dậy của Đảng.
C. Thư gửi tới đồng bào cả nước kêu gọi nổi dậy tổng khởi nghĩa Hồ Chí Minh.
D. Lời “Hịch” của Mặt trận Việt Minh.
CÂU 2:
Tác phẩm “Tự chỉ trích” của đồng chí Nguyễn Văn Cừ được phát hành vào thời gian
nào?
A.20/7/1938.
B. 26/6/1939.
C. 20/7/1939.
Câu hỏi trắc nghiệm môn đường lối chính trị của đảng cộng sản việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi trắc nghiệm môn đường lối chính trị của đảng cộng sản việt nam - Người đăng: yukinguyen12345678-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm môn đường lối chính trị của đảng cộng sản việt nam 9 10 279