Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm sinh lớp 10

Được đăng lên bởi Tâm Tâm
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2470 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH 10
Bài : Tế bào nhân sơ và nhân thực
1. Màng sinh chất của vi khuẩn được cấu tạo từ 2 lớp:
A.Phôtpholipit và ribôxôm.
B.Ribôxôm và peptiđôglican.
C.Peptiđôglican và prôtein.
D. Phôtpholipit và prôtein.
2. Đặc điểm của tế bào nhân sơ là :
A.Có màng nhân.
B.Có nhiều loại bào quan phân hoá.
C. Bào quan chỉ mới có Riboxom.
D. Có ty thể và bộ máy Gongi.
3. Cấu trúc nào sau đây không có ở cấu tạo của tế bào vi khuẩn ?
A. Lưới nội chất.
B. Màng sinh chất
C. Vỏ nhầy.
D. Lông, roi.
4. Cấu trúc nào sau đây không có trong nhân tế bào ?
A. Dịch nhân
B. Nhân con
C. Bộ máy gongi
D. Chất nhiễm sắc.
Câu 5. Colesteron có ở màng sinh chất của tế bào
A. vi khuẩn.
B. nấm .
C. động vật.
D. thực vật.
Câu 6. Tế bào của cùng một cơ thể có thể nhận biết nhau và nhận biết các tế bào " lạ " là nhờ
A- màng sinh chất có " dấu chuẩn ".
B- màng sinh chất có prôtêin thụ thể.
C- màng sinh chất có khả năng trao đổi chất với môi trường.
D- cả A, B và C.
Câu 7. Những thành phần không có ở tế bào động vật là
A. không bào, diệp lục.
B. màng xellulôzơ, không bào.
C. màng xellulôzơ, diệp lục.
D. diệp lục, không bào.
Câu 8. Đặc điểm nào sau đây của nhân tế bào giúp nó giữ vai trò điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào?
A. Có cấu trúc màng kép.
B. Có nhân con.
C. chứa vật chất di truyền.
D. có khả năng trao đổi chất với môi trường tế bào chất.
Câu 9. Không bào trong đó chứa nhiều sắc tố thuộc tế bào
A. lông hút của rễ cây.
B. cánh hoa.
C. đỉnh sinh trưởng.
D. lá cây của một số loài cây mà động vật không dám ăn.
Câu 10. Không bào trong đó tích các chất độc, chất phế thải thuộc tế bào
A.lông hút của rễ cây.
B. cánh hoa.
C. đỉnh sinh trưởng.
D. lá cây của một số loài cây mà động vật không dám ăn.
Câu 11. Không bào trong đó chứa các muối khoáng.
A. lông hút của rễ cây.
B. cánh hoa.
C.đỉnh sinh trưởng.
D. lá cây của một số loài cây mà động vật không dám ăn.
Câu 12. Các tế bào sau trong cơ thể người, tế bào có nhiều ti thể nhất là tế bào
A. hồng cầu.
B. cơ tim.
C. biểu bì.
D. xương.
Câu 13. Các ribôxôm được quan sát thấy trong các tế bào chuyên hoá trong việc tổng hợp
A. lipit.
B. pôlisáccarit.
C. prôtêin.
D. glucô.
Câu 14. Trong tế bào , bào quan có kích thước nhỏ nhất là
A. ribôxôm.
B. ty thể.
C. lạp thể.D. trung thể.
Câu 15. Trong tế bào, protein được tổng hợp ở
A. nhân tế bào.
B. riboxom.
C. bộ máy gôngi.
D. ti thể.
Câu 16. Loại bào quan chỉ có ở tế bào thực vật không có ở tế bào động vật là
A. ti thể.
B. trung thể.
C. lục lạp.
D. lưới nội chất hạt.
Câu 17. Lưới nội chất t...
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH 10
Bài : Tế bào nhân sơ và nhân thực
1. Màng sinh chất của vi khuẩn được cấu tạo từ 2 lớp:
A.Phôtpholipit và ribôxôm. B.Ribôxôm và peptiđôglican.
C.Peptiđôglican và prôtein. D. Phôtpholipit và prôtein.
2. Đặc điểm của tế bào nhân sơ là :
A.Có màng nhân. B.Có nhiều loại bào quan phân hoá.
C. Bào quan chỉ mới có Riboxom. D. Có ty thể và bộ máy Gongi.
3. Cấu trúc nào sau đây không có ở cấu tạo của tế bào vi khuẩn ?
A. Lưới nội chất. B. Màng sinh chất C. Vỏ nhầy. D. Lông, roi.
4. Cấu trúc nào sau đây không có trong nhân tế bào ?
A. Dịch nhân B. Nhân con C. Bộ máy gongi D. Chất nhiễm sắc.
Câu 5. Colesteron có ở màng sinh chất của tế bào
A. vi khuẩn. B. nấm . C. động vật. D. thực vật.
Câu 6. Tế bào của cùng một cơ thể có thể nhận biết nhau và nhận biết các tế bào " lạ " là nhờ
A- màng sinh chất có " dấu chuẩn ". B- màng sinh chất có prôtêin thụ thể.
C- màng sinh chất có khả năng trao đổi chất với môi trường. D- cả A, B và C.
Câu 7. Những thành phần không có ở tế bào động vật là
A. không bào, diệp lục. B. màng xellulôzơ, không bào.
C. màng xellulôzơ, diệp lục. D. diệp lục, không bào.
Câu 8. Đặc điểm nào sau đây của nhân tế bào giúp nó giữ vai trò điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào?
A. Có cấu trúc màng kép. B. Có nhân con. C. chứa vật chất di truyền.
D. có khả năng trao đổi chất với môi trường tế bào chất.
Câu 9. Không bào trong đó chứa nhiều sắc tố thuộc tế bào
A. lông hút của rễ cây. B. cánh hoa. C. đỉnh sinh trưởng.
D. lá cây của một số loài cây mà động vật không dám ăn.
Câu 10. Không bào trong đó tích các chất độc, chất phế thải thuộc tế bào
A.lông hút của rễ cây. B. cánh hoa.
C. đỉnh sinh trưởng. D. lá cây của một số loài cây mà động vật không dám ăn.
Câu 11. Không bào trong đó chứa các muối khoáng.
A. lông hút của rễ cây. B. cánh hoa.
C.đỉnh sinh trưởng. D. lá cây của một số loài cây mà động vật không dám ăn.
Câu 12. Các tế bào sau trong cơ thể người, tế bào có nhiều ti thể nhất là tế bào
A. hồng cầu. B. cơ tim. C. biểu bì. D. xương.
Câu 13. Các ribôxôm được quan sát thấy trong các tế bào chuyên hoá trong việc tổng hợp
A. lipit. B. pôlisáccarit. C. prôtêin. D. glucô.
Câu 14. Trong tế bào , bào quan có kích thước nhỏ nhất là
A. ribôxôm. B. ty thể. C. lạp thể.D. trung thể.
Câu 15. Trong tế bào, protein được tổng hợp ở
A. nhân tế bào. B. riboxom. C. bộ máy gôngi. D. ti thể.
Câu 16. Loại bào quan chỉ có ở tế bào thực vật không có ở tế bào động vật là
A. ti thể. B. trung thể. C. lục lạp. D. lưới nội chất hạt.
Câu 17. Lưới nội chất trơn có nhiệm vụ
A. tổng hợp prôtêin. B. chuyển hoá đường và phân huỷ chất độc hại đối với cơ thể.
C. cung cấp năng lượng. D. cả A, B và C.
Câu 18 . Ở người, loại tế bào có lưới nội chất hạt phát triển mạnh nhất là
A. hồng cầu. B. biểu bì da. C. bạch cầu. D. cơ.
Câu 19. Loại bào quan giữ chức năng cung cấp nguồn năng lượng chủ yếu của tế bào là
A. riboxom. B. bộ máy gongi. C. lưới nội chất. D. ti thể.
Câu 20. Lục lạp là loại bào quan chỉ có ở tế bào
A. thực vật. B. động vật. C. vi khuẩn. D. nấm.
Câu 21. Ở người, loại tế bào có nhiều lizoxom nhất là
Câu hỏi trắc nghiệm sinh lớp 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi trắc nghiệm sinh lớp 10 - Người đăng: Tâm Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm sinh lớp 10 9 10 415