Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm sinh

Được đăng lên bởi socconvuive2104
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 2166 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nội dung
: Thể đột biến là:
A. Tập hợp các kiểu gen trong tế bào cơ thể bị đột biến.
B. Tập hợp các dạng đột biến của cơ thể.
C. Những cá thể mang đột biến đã biểu hiện trên kiểu hình
D. Tập hợp các nhiễm sắc thể bị đột biến.

Dan
C

Đột biến xuất hiện trong những lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử gọi là....
A. đột biến xôma.
B. đột biến tiền phôi.
C. đột biến giao tử.
D. tiền đột biến.

b

Đột biến gen là:
A. Sự biến đổi vật chất di truyền xảy ra ở cấp độ tế bào hay cấp độ phân tử.
B. Các biến dị tổ hợp xuất hiện qua sinh sản hữu tính.
C. Sự biến đổi đột ngột về cấu trúc di truyền của nhiễm sắc thể.
D. Sự biến đổi đột ngột về cấu trúc của ADN.
Loại đột biến gen không di truyền qua sinh sản hữu tính là đột biến....
A. giao tử.
B. xôma.
C. trong hợp tử.
D. tiền phôi.

A

Đột biến gen gồm các dạng là:

B

A. Mất, thay, đảo và chuyển cặp Nu.
B. Mất, thay, thêm và đảo vị trí 1 hay 1 số cặp Nu.
C. Mất, nhân, thêm và đảo cặp Nu.
D. Mất, thay, thêm và chuyển cặp Nu.
Cơ thể mang đột biến biểu hiện thành kiểu hình đột biến gọi là....
A. tiền đột biến.
B. đột biến xôma.
C. đột biến giao tử.
D. thể đột biến.

d

Đột biến xảy ra ở những lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử, giai đoạn từ 2 đến 8 tế bào được gọi là:
A. Đột biến xôma.
B. Đột biến tiền phôi.
C. Đột biến sinh dưỡng.
D. Đột biến giao tử.
Đột biến là những biến đổi....
A. ở cấp độ phân tử.
B. trong nhiễm sắc thể.
C. trong vật chất di truyền.
D. ở kiểu hình cơ thể.

Giai

b

B

c

1

Loại đột biến giao tử là đột biến
A. Xảy ra trong quá trình giảm phân của tế bào sinh giao tử.
B. Xảy ra trong quá trình nguyên phân của hợp tử.
C. Không di truyền.
D. Xảy ra ở các mô sinh dưỡng.
Đột biến thoạt đầu xảy ra trên một mạch của gen gọi là....
A. tiền đột biến.
B. đột biến xôma.
C. đột biến tiền phôi.
D. thể đột biến.

A

Nguyên nhân của đột biến gen là do:
A. Hiện tượng NST phân ly không đồng đều.
B. Tác nhân vật lý, hoá học của môi trường ngoài hay do biến đổi sinh lí, sinh hoá tế bào.
C. NST bị chấn động cơ học.
D. Sự chuyển đoạn NST.
Dạng đột biến nào sau đây gây hậu qủa lớn nhất về mặt di truyền ?
A. Mất cặp nuclêôtit trước mã kết thúc.
B. Mất cặp nuclêôtit sau bộ 3 mở đầu
C. Thay cặp nuclêôtit ở giữa đoạn gen.
D. Đảo vị trí cặp nuclêôtit ở bộ ba kết thúc.

B

a

b

Đột biến gen trội xảy ra trong qúa trình giảm phân sẽ biểu hiện…
A. ngay trong giao tử của cơ thể.
B. ở một phần cơ thể tạo thể khảm.
C. ngay trong hợp tử được tạo ra.
D. ở kiểu hình cơ thể mang đột biến.

d

: Đột biến gen được xem là nguồn nguyên l...
1
Ni dung Dan Giai
: Th đột biến là:
A. Tp hp các kiu gen trong tế bào cơ th b đột biến.
B. Tp hp các dng đột biến ca cơ th.
C. Nhng cá th mang đột biến đã biu hin trên kiu hình
D. Tp hp các nhim sc th b đột biến.
C
Đột biến xut hin trong nhng ln nguyên phân đầu tiên ca hp t gi là....
A. đột biến xôma.
B. đột biến tin phôi.
C. đột biến giao t.
D. tin đột biến.
b
Đột biến gen là:
A. S biến đổi vt cht di truyn xy ra cp độ tế bào hay cp độ phân t.
B. Các biến d t hp xut hin qua sinh sn hu tính.
C. S biến đổi đột ngt v cu trúc di truyn ca nhim sc th.
D. S biến đổi đột ngt v cu trúc ca ADN.
A
Loi đột biến gen không di truyn qua sinh sn hu tính là đột biến....
A. giao t.
B. xôma.
C. trong hp t.
D. tin phôi.
b
Đột biến gen gm các dng là:
A. Mt, thay, đảo và chuyn cp Nu.
B. Mt, thay, thêm và đảo v trí 1 hay 1 s cp Nu.
C. Mt, nhân, thêm và đảo cp Nu.
D. Mt, thay, thêm và chuyn cp Nu.
B
Cơ th mang đột biến biu hin thành kiu hình đột biến gi là....
A. tin đột biến.
B. đột biến xôma.
C. đột biến giao t.
D. th đột biến.
d
Đột biến xy ra nhng ln nguyên phân đầu tiên ca hp t, giai đon t 2 đến 8 tế bào đưc gi là:
A. Đột biến xôma.
B. Đột biến tin phôi.
C. Đột biến sinh dưỡng.
D. Đột biến giao t.
B
Đột biến là nhng biến đổi....
A. cp độ phân t.
B. trong nhim sc th.
C. trong vt cht di truyn.
D. kiu hình cơ th.
c
Câu hỏi trắc nghiệm sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi trắc nghiệm sinh - Người đăng: socconvuive2104
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm sinh 9 10 671