Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm toán học

Được đăng lên bởi Thúy Kiều Trương Thị
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 207 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Đặt L=

thì

A. L=1
C. L=0

B. L=2
D.Cả ba câu trên đều sai

Câu 2 : Chọn mệnh đề đúng:
A.∫
C.∫

B. ∫

phân kỳ

D.∫

hội tụ

Câu 3: Cho hai chuỗi số dương (u): ∑

hội tụ

√

phân kỳ
và (v): ∑

. Gọi k=

Chọn mệnh đề không đúng:
A.Khi 0<k + :nếu (v) phân kì thì (u) phân kì
B.Khi 0 k<+ : nếu (v) hội tụ thì (u) phân kì
C.Khi 0 k<+ : nếu (v) hội tụ thì (u) hội tụ
D.Khi 0<k<+ : các chuỗi (u) và (v) cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ
Câu 4: Hàm số f(x)=| |-

| |:

A.Có đạo hàm tại x=0

B.Không liên tục tại 0

C.Không khả vi tại 0

D.Không có giới hạn tại 0

Câu 5:Trong khai triển Maclaurin của hàm số f(x)=
A.

B.

C.1

D.0

Câu 6:Giá trị xấp xỉ của ln(1.5) là:
A.0.405

B.0.420

, hệ số của x6 là:

.

C.0.410

D.0.425

Câu 7: Cho hàm số f(x) xác định trên R sao cho

=L R và f(0)=0. Đặt:

i) f(x) có đạo hàm tại 0
ii) L=0
iii)

=0

Phát biểu nào sau đây là sai
A.(iii)

B.(i) và (iii)

C.(i)

D.(ii)

Câu 8: Mệnh đề nào sau đây là không đúng:
A.Giới hạn của f khi x tiến tới a, nếu có, là duy nhất
B.Mọi dãy hội tụ đều giới nội
C.Mọi dãy giới nội đều có điểm tụ
D.Mọi dãy giới nội đều hội tụ
Câu 9:Mệnh đề sau đây là đúng:
A.Giả sử hàm số f:[a,b]->R thỏa mãn:f liên tục trên đoạn [a,b], f khả vi trên
khoảng (a,b). Khi đó tồn tại ít nhất một điểm c (a,b) sao cho f’(c)=0.
B. Giả sử hàm số f:[a,b]->R thỏa mãn:f liên tục trên đoạn [a,b], f khả vi trên
khoảng (a,b). Khi đó tồn tại ít nhất một điểm c (a,b) sao cho f’(c)=

.

C. Giả sử hàm số f:[a,b]->R thỏa mãn:f liên tục trên đoạn [a,b], f khả vi trên
khoảng (a,b), f(a)=f(b). Khi đó tồn tại ít nhất một điểm c (a,b) sao cho
f’(c)=

.

D.Giả sử hàm số f và g thỏa mãn:f và g liên tục trên đoạn [a,b], f và g khả vi trên
khoảng (a,b). Khi đó tồn tại ít nhất một điểm c (a,b) sao cho

=

.

Câu 10: Chọn mệnh đề đúng:
A.(sinx)’=-cosx
C.∫

B.(cosx)’= sinx
D.∫

=-cosx + c

Câu 11: Đặt L=

=-sinx + c

thì

A.L=

B.L=(

C.L=

D.L=

Câu 12: Hãy chọn số a sao cho f(x) liên tục : f(x)=
A.a=-1

B.a=1

C.a=2

D.a=-2

Câu 13: Phương trình tiếp tuyến của đường cong y=
A.y=(1-e)x+1

B.y=(1-e)x-1

C.y=(1-e)x+e

D.y=(1-e)x-e

-

tại điểm A(1;-1) là:

Câu 14:Theo khai triển Maclaurin, mệnh đề nào sau đây là đúng:
A.sinx=x
B.sinx=1
C.cosx= x
D.cosx=1+
Câu 15: Cho f(x):= x(x-1)(x-2)…(x-100). Tính f’(0)?
A.f’(0)=100

B.f’(0)=10

C.f’(0)=10!

D.f’(0)=100!

...
CÂU HI TRC NGHIM
Câu 1: Đặt L=

 
thì
A. L=1 B. L=2
C. L=0 D.C ba câu trên đều sai
Câu 2 : Chn mệnh đề đúng:
A.


phân k B.

 



hi t
C.


hi t D.


phân k
Câu 3: Cho hai chui s ơng (u):

và (v):

. Gi k=

.
Chn mệnh đề không đúng:
A.Khi 0<k+:nếu (v) phân kì thì (u) phân
B.Khi 0k<+: nếu (v) hi t thì (u) phân kì
C.Khi 0k<+: nếu (v) hi t thì (u) hi t
D.Khi 0<k<+: các chui (u) và (v) cùng hi t hoc cùng phân k
Câu 4: Hàm s f(x)=
-
:
A.Có đạo hàm ti x=0 B.Không liên tc ti 0
C.Không kh vi ti 0 D.Không có gii hn ti 0
Câu 5:Trong khai trin Maclaurin ca hàm s f(x)=, h s ca x
6
là:
A.


B.

C.1 D.0
Câu 6:Giá tr xp x ca ln(1.5) là:
A.0.405 B.0.420
Câu hỏi trắc nghiệm toán học - Trang 2
Câu hỏi trắc nghiệm toán học - Người đăng: Thúy Kiều Trương Thị
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm toán học 9 10 429