Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp dao động điều hòa

Được đăng lên bởi Để Gió Cuốn Đi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 3347 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương I

Chủ đề 8: TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

Câu 1: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình lần lượt là x1 = 3sin(10t
+ π/3) cm và x2 = 4cos(10t – π/6) cm. Biên độ dao động tổng hợp của vật là
A. 1 cm
B. 5 cm
C. 5 mm
D. 7 cm
Câu 2: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình lần lượt là x1 = 3cos(20t
+ π/3) cm và x2 = 4cos(20t – π/6) cm. Biên độ dao động tổng hợp của vật là
A. 1 cm
B. 5 cm
C. 5 mm
D. 7 cm
Câu 3: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình lần lượt là x1 = 3cos(πt +
φ ) cm và x2 = 4cos(πt + π/3) cm. Khi biên độ dao động tổng hợp có giá trị A = 5 cm thì pha ban đầu của dao
động thứ nhất là
A. π/6 rad
B. 2π/3 rad
C. 5π/6 rad
D. π/2 rad
Câu 4: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình lần lượt là x1 = 6sin(πt +
φ ) cm và x2 = 8cos(πt + π/3) cm. Khi biên độ dao động tổng hợp có giá trị A = 14 cm thì pha ban đầu của dao
động thứ nhất là
A. π/6 rad
B. 2π/3 rad
C. 5π/6 rad
D. π/3 rad
Câu 5: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có phương trình x1 = Asin(ωt
+ φ ) cm, x2 = A sin(ωt + φ ) cm thì biên độ của dao động tổng hợp lớn nhất khi
A. φ2 – φ1 = (2k + 1)π
B. φ2 – φ1 = (2k + 1)π/2 C. φ2 – φ1 = k2π.
D. φ2 – φ1 = (2k + 1)π/4
Câu 6: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có phương trình x1 = A1sin(ωt
+ φ ) cm, x2 = A2 sin(ωt + φ2 ) cm thì biên độ của dao động tổng hợp nhỏ nhất khi :
A. φ2 – φ1 = (2k + 1)π
B. φ2 – φ1 = (2k + 1)π/2 C. φ2 – φ1 = k2π.
D. φ2 – φ1 = (2k + 1)π/4
Câu 7: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có phương trình:
x = A sin(ωt + φ ) cm, x = A sin(ωt + φ ) cm thì pha ban đầu của dao động tổng hợp xác định bởi:

A1 sin 1  A2 sin  2
A1 cos 1  A2 cos  2
A cos 1  A2 cos  2
C. tan   1
A1 sin 1  A2 sin  2

A1 sin 1  A2 sin  2
A1 cos 1  A2 cos  2
A cos 1  A2 cos  2
D. tan   1
A1 sin 1  A2 sin  2

A. tan  

B. tan  

Câu 8: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình lần lượt là x1 = 3sin(10t
– π/3)cm và x2 = 4cos(10t + π/6) cm. Tốc độ cực đại của vật là
A. v = 70 cm/s
B. v = 50 cm/s
C. v = 5 m/s
D. v = 10 cm/s
Câu 9: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình lần lượt là x1 = 3cos(10t
– π/3) cm và x2 = 4cos(10t + π/6) cm. Độ lớn gia tốc cực đại của vật là
A. amax = 50 cm/s2
B. amax = 500 cm/s...
1
Câu 1: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình lần lượt là x
1
= 3sin(10t
+ π/3) cm và x
2
= 4cos(10t – π/6) cm. Biên độ dao động tổng hợp của vật là
A. 1 cm B. 5 cm C. 5 mm D. 7 cm
Câu 2: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình lần lượt là x
1
= 3cos(20t
+ π/3) cm và x
2
= 4cos(20t – π/6) cm. Biên độ dao động tổng hợp của vật là
A. 1 cm B. 5 cm C. 5 mm D. 7 cm
Câu 3: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình lần lượt là x
1
= 3cos(πt +
φ ) cm và x2 = 4cos(πt + π/3) cm. Khi biên độ dao động tổng hợp có giá trị A = 5 cm thì pha ban đầu của dao
động thứ nhất là
A. π/6 rad B. 2π/3 rad C. 5π/6 rad D. π/2 rad
Câu 4: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình lần lượt là x
1
= 6sin(πt +
φ ) cm và x
2
= 8cos(πt + π/3) cm. Khi biên độ dao động tổng hợp có giá trị A = 14 cm thì pha ban đầu của dao
động thứ nhất là
A. π/6 rad B. 2π/3 rad C. 5π/6 rad D. π/3 rad
Câu 5: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có phương trình x
1
= Asin(ωt
+ φ ) cm, x
2
= A sin(ωt + φ ) cm thì biên độ của dao động tổng hợp lớn nhất khi
A. φ
2
– φ
1
= (2k + 1)π B. φ
2
– φ
1
= (2k + 1)π/2 C. φ
2
– φ
1
= k2π. D. φ
2
– φ
1
= (2k + 1)π/4
Câu 6: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có phương trình x
1
= A
1
sin(ωt
+ φ ) cm, x
2
= A
2
sin(ωt + φ
2
) cm thì biên độ của dao động tổng hợp nhỏ nhất khi :
A. φ
2
– φ
1
= (2k + 1 B. φ
2
– φ
1
= (2k + 1)π/2 C. φ
2
– φ
1
= k2π. D. φ
2
– φ
1
= (2k + 1)π/4
Câu 7: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có phương trình:
x = A sin(ωt + φ ) cm, x = A sin(ωt + φ ) cm thì pha ban đầu của dao động tổng hợp xác định bởi:
A.
2211
2211
coscos
sinsin
tan
AA
AA
B.
2211
2211
coscos
sinsin
tan
AA
AA
C.
2211
2211
sinsin
coscos
tan
AA
AA
D.
2211
2211
sinsin
coscos
tan
AA
AA
Câu 8: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình lần lượt là x
1
= 3sin(10t
– π/3)cm và x
2
= 4cos(10t + π/6) cm. Tốc độ cực đại của vật là
A. v = 70 cm/s B. v = 50 cm/s C. v = 5 m/s D. v = 10 cm/s
Câu 9: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình lần lượt là x
1
= 3cos(10t
– π/3) cm và x
2
= 4cos(10t + π/6) cm. Độ lớn gia tốc cực đại của vật là
A. a
max
= 50 cm/s
2
B. a
max
= 500 cm/s
2
C. a
max
= 70 cm/s
2
D. a
max
= 700 cm/s
2
Câu 10: Dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tấn số, biên độ A
1
A
2
, vuông pha
nhau có biên độ là
A. A =
2
2
2
1
AA
B. A = A
1
+ A
2
C. A =
2
2
2
1
AA
D. A = |A
1
– A
2
Câu 11: Dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tấn số, biên độ A
1
A
2
có biên độ
A. A ≤ A
1
+ A
2
B. |A
1
– A
2
|≤ A ≤ A
1
+ A
2
C. A = |A
1
– A
2
| D. A ≥ |A
1
– A
2
|
Câu 12: Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tấn số, biên độ A
1
và A
2
, ngược pha nhau. Dao động tổng
hợp có biên độ:
A. A = 0. B. A =
2
2
2
1
AA
C. A = A
1
+ A
2
. D. A = |A
1
– A
2
|
Câu 13: Hai dao động điều hòa thành phần cùng phương, cùng tần số, cùng pha có biên độ là A
1
và A
2
với A
2
=
3A
1
thì dao động tổng hợp có biên độ là
A. A = A
1
B. A = 2A
1
C. A = 3A
1
D. A = 4A
1
Câu 14: Hai dao động điều hòa thành phần cùng phương, cùng tần số, dao động vuông pha có biên độ là A
1
và A
2
thỏa mãn 3A
2
= 4A
1
thì dao động tổng hợp có biên độ là
A. A = (5/4)A
1
B. A = (5/3)A
1
C. A = 3A
1
D. A = 4A
1
Câu 15: Hai dao động điều hòa thành phần cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 8 cm và 12 cm, biên
độ dao động tổng hợp có thể nhận giá trị
A. A = 5 cm. B. A = 2 cm. C. A = 21 cm. D. A = 3 cm.
Câu 16: Hai dao động điều hòa thành phần cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 6 cm và 8 cm, biên độ
dao động tổng hợp không thể nhận giá trị
A. A = 4 cm. B. A = 8 cm. C. A = 6 cm D. A = 15 cm.
Chương I
Chủ đề 8: TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp dao động điều hòa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp dao động điều hòa - Người đăng: Để Gió Cuốn Đi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp dao động điều hòa 9 10 899