Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý đại cương

Được đăng lên bởi nguyentientuan161090
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 911 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nguoi giai
Tran Cong Chinh

ĐHKTCN TP.HCM - Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương – Điện Từ.

1

Chủ ñề 1: TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC ĐIỆN TÍCH – BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
Câu hỏi thuộc loại kiến thức cốt lõi
I – Các câu hỏi có thời lượng 1 phút.
1.1

Phát biểu nào sau ñây là SAI?
A) Trong tự nhiên tồn tại hai loại ñiện tích: dương và âm.
B) Điện tích nguyên tố là ñiện tích có giá trị nhỏ nhất.
C) Điện tích ñiểm là một vật mang ñiện có kích thước rất nhỏ.
D) Hai vật trái dấu mà chạm nhau thì sẽ trở thành hai vật trung hòa về ñiện.

1.2

Phát biểu nào sau ñây là SAI?
A) Hai ñiện tích cùng dấu thì ñẩy nhau, trái dấu thì hút nhau.
B) Điện tích của một hệ cô lập luôn không ñổi.
C) Điện tích của electron là ñiện tích nguyên tố.
D) Lực tương tác giữa các ñiện tích ñiểm tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa chúng.

1.3
Quả cầu kim loại A tích ñiện dương +8C, quả cầu B tích ñiện âm –2C. Cho chúng chạm
nhau rồi tách xa nhau thì ñiện tích lúc sau của hai quả cầu ñó có thể có giá trị nào sau ñây?
A) +5C, +5C
B) +2C, + 4C
C) –3C, +9C
D) +8C, –2C
1.4
Hai vật tích ñiện +16C và –5C trao ñổi ñiện tích với nhau. Điện tích lúc sau của hai vật
ñó không thể có giá trị nào sau ñây?
A) +5C, +6C
B) +4C, + 4C
C) –3C, +14C
D) –9C, +20C
1.5
Hai ñiện tích ñiểm cùng dấu q1 và q2 (q1 = 4q2) ñặt tại A và B cách nhau một khoảng 3a
trong không khí. Đặt ñiện tích ñiểm Q trên ñoạn AB, cách B một khoảng a. Lực tổng hợp do
q1 và q2 tác dụng lên Q có ñặc ñiểm gì?
A) Luôn hướng về A.
B) Luôn hướng về B.
C) Luôn bằng không.
D) Hướng về A nếu Q trái dấu với q1.
1.6
Hai ñiện tích ñiểm trái dấu q1 và q2 (q1 = –4q2), ñặt tại A và B cách nhau một khoảng 4a
trong không khí. Đặt ñiện tích ñiểm Q trên ñoạn AB, cách B một khoảng a. Lực tổng hợp do
q1 và q2 tác dụng lên Q có ñặc ñiểm gì?
A) Luôn hướng về A.
C) Luôn bằng không.

B) Luôn hướng về B.
D) Hướng về A, nếu Q trái dấu với q1.

1.7
Lực tương tác giữa 2 ñiện tích ñiểm sẽ thay ñổi thế nào nếu ta cho ñộ lớn của mỗi ñiện
tích ñiểm ñó tăng gấp ñôi, ñồng thời khoảng cách gữa chúng cũng tăng gấp ñôi?
A) Tăng gấp ñôi.
B) Giảm một nửa. C) Không ñổi.
D) Tăng gấp 4 lần.
1.8
Lực tương tác giữa 2 quả cầu tích ñiện sẽ thay ñổi thế nào nếu ta tăng ñộ lớn ñiện tích
của mỗi quả cầu lên gấp ñôi, ñồng thời giảm khoảng cách giữa 2 tâm của chúng còn một
nửa?
A) Tăng gấp ñôi.
B) Giảm một nửa. C) Không ñổi .
D) Tăng 16 lần.
1.9
Có 2 ñiện tích ñiểm q1, q2 bằng nhau nhưng trái dấu, ñặt trên ñường thẳng xy như hình
1.1. Đặt thêm ñiện tích ñiểm Q < 0 trên ñường thẳng xy thì lực tác dụng lên Q...
ĐHKTCN TP.HCM - Câu hi trc nghim Vt Lý Đại Cương – Đin T. 1
GV: Đỗ Quc Huy.
Ch ñề 1: TƯƠNG TÁC GIA CÁC ĐIN TÍCH – BO TOÀN ĐIN TÍCH
Câu hi thuc loi kiến thc ct lõi
I – Các câu hi có thi lượng 1 phút.
1.1 Phát biu nào sau ñây là SAI?
A) Trong t nhiên tn ti hai loi ñin tích: dương và âm.
B) Đin tích nguyên tñin tích có giá tr nh nht.
C) Đin tích ñim là mt vt mang ñin có kích thước rt nh.
D) Hai vt trái du mà chm nhau thì s tr thành hai vt trung hòa v ñin.
1.2 Phát biu nào sau ñây là SAI?
A) Hai ñin tích cùng du thì ñẩy nhau, trái du thì hút nhau.
B) Đin tích ca mt hlp luôn không ñổi.
C) Đin tích ca electron ñin tích nguyên t.
D) Lc tương tác gia các ñin tích ñim t l nghch vi khong cách gia chúng.
1.3 Qu cu kim loi A tích ñin dương +8C, qu cu B tích ñin âm –2C. Cho chúng chm
nhau ri tách xa nhau thì ñin tích lúc sau ca hai qu cu ñó có th giá tr nào sau ñây?
A) +5C, +5C B) +2C, + 4C C) –3C, +9C D) +8C, –2C
1.4 Hai vt tích ñin +16C –5C trao ñổi ñin tích vi nhau. Đin tích lúc sau ca hai vt
ñó không th có giá tr nào sau ñây?
A) +5C, +6C B) +4C, + 4C C) –3C, +14C D) –9C, +20C
1.5 Hai ñin tích ñim cùng du q
1
và q
2
(q
1
= 4q
2
) ñt ti A và B cách nhau mt khong 3a
trong không khí. Đặt ñin tích ñim Q trên ñon AB, cách B mt khong a. Lc tng hp do
q
1
và q
2
tác dng lên Qñặc ñim gì?
A) Luôn hướng v A. B) Luôn hướng v B.
C) Luôn bng không. D) Hướng v A nếu Q trái du vi q
1
.
1.6 Hai ñin tích ñim trái du q
1
và q
2
(q
1
=4q
2
), ñặt ti A B cách nhau mt khong 4a
trong không khí. Đặt ñin tích ñim Q trên ñon AB, cách B mt khong a. Lc tng hp do
q
1
và q
2
tác dng lên Qñặc ñim gì?
A) Luôn hướng v A. B) Luôn hướng v B.
C) Luôn bng không. D) Hướng v A, nếu Q trái du vi q
1
.
1.7 Lc tương tác gia 2 ñin tích ñim s thay ñổi thế o nếu ta cho ñ ln ca mi ñin
tích ñim ñó tăng gp ñôi, ñồng thi khong cách ga chúng cũng tăng gp ñôi?
A) Tăng gp ñôi. B) Gim mt na. C) Không ñổi. D) Tăng gp 4 ln.
1.8 Lc tương tác gia 2 qu cu tích ñin s thay ñổi thế nào nếu ta tăng ñộ ln ñin tích
ca mi qu cu lên gp ñôi, ñồng thi gim khong cách gia 2 tâm ca chúng n mt
na?
A) Tăng gp ñôi. B) Gim mt na. C) Không ñổi . D) Tăng 16 ln.
1.9 2 ñin tích ñim q
1
, q
2
bng nhau nhưng trái du, ñặt trên ñường thng xy như hình
1.1. Đặt thêm ñin tích ñim Q < 0 trên ñường thng xy thì lc tác dng lên Q:
A) có chiu v phía x, nếu Q ñặt trên ñon x – q
1
.
Nguoi giai
Tran Cong Chinh
Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý đại cương - Người đăng: nguyentientuan161090
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý đại cương 9 10 892