Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương A2 – Điện, Từ, Quang

Được đăng lên bởi Trong Tung
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 51165 lần   |   Lượt tải: 417 lần
ĐHKTCN TP.HCM - Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương A2 – Điện, Từ, Quang.

3

CHƯƠNG 1. ĐIỆN TRƯỜNG TĨNH
I. Câu hỏi thuộc khối kiến thức cơ bản
1. Điện tích, điện trường (24 câu)
Các câu hỏi có thời lượng 1 phút.
Câu 1:
Phát biểu nào sau đây là SAI?
A. Hai điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, trái dấu thì hút nhau.
B. Điện tích của một hệ cô lập luôn không đổi.
C. Điện tích của electron là điện tích nguyên tố.
D. Lực tương tác giữa các điện tích điểm tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa chúng.
Câu 2:
Quả cầu kim loại A tích điện dương +8C, quả cầu B tích điện âm –2C. Cho chúng chạm nhau rồi tách xa
nhau thì điện tích lúc sau của hai quả cầu đó có thể có giá trị nào sau đây?
A. +5C, +5C
B. +2C, + 4C
C. –3C, +9C
D. +8C, –2C
Câu 3:
Hai vật tích điện +16C và –5C trao đổi điện tích với nhau. Điện tích lúc sau của hai vật đó không thể có
giá trị nào sau đây?
A. +5C, +6C
B. +4C, + 4C
C. –3C, +14C
D. –9C, +20C
Câu 4:
Hai điện tích điểm cùng dấu q1 và q2 (q1 = 4q2) đặt tại A và B cách nhau một khoảng 3a trong không khí.
Đặt điện tích điểm Q trên đoạn AB, cách B một khoảng a. Lực tổng hợp do q 1 và q2 tác dụng lên Q có đặc
điểm gì?
A. Luôn hướng về A.
B. Luôn hướng về B.
C. Luôn bằng không.
D. Hướng về A nếu Q trái dấu với q1.
Câu 5:
Hai điện tích điểm trái dấu q1 và q2 (q1 = –4q2), đặt tại A và B cách nhau một khoảng 4a trong không khí.
Đặt điện tích điểm Q trên đoạn AB, cách B một khoảng a. Lực tổng hợp do q 1 và q2 tác dụng lên Q có đặc
điểm gì?
A. Luôn hướng về A.
B. Luôn hướng về B.
C. Luôn bằng không.
D. Hướng về A, nếu Q trái dấu với q1.
Câu 6:

ĐHKTCN TP.HCM - Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương A2 – Điện, Từ, Quang.

4

Lực tương tác giữa 2 điện tích điểm sẽ thay đổi thế nào nếu ta cho độ lớn của mỗi điện tích điểm đó tăng
gấp đôi, đồng thời khoảng cách gữa chúng cũng tăng gấp đôi?
A. Tăng gấp đôi.
B. Giảm một nửa.
C. Không đổi.
D. Tăng gấp 4 lần.
Câu 7:
Điện tích Q = - 5.10 – 8 C đặt trong không khí. Độ lớn của vectơ cường độ điện trường do điện tích Q gây
ra tại điểm M cách nó 30cm có giá trị nào sau đây?
A. 15 kV/m
B. 5 kV/m
C. 15 V/m
D. 5 V/m
Câu 8:
Hai quả cầu nhỏ giống hệt nhau, tích điện cùng dấu, đặt tại A và B. Mỗi quả cầu gây ra tại trung điểm M
cuả AB một điện trường có cường độ là E 1 = 300V/m và E2 = 200V/m. Nếu cho 2 quả cầu tiếp xúc nhau
rồi đưa về vị trí cũ thì cường độ điện trường tại M là:
A. 500 V/m
B. 250V/m
C. 100V/m
D. 0 V/m
Câu 9:
q1
q2
Có 2 điện tích điểm q1, q2 bằng nhau nhưng trái
x
đường thẳng xy như hình 1.1. Đặt thêm điện tích
đường...
ĐHKTCN TP.HCM - Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương A2 – Điện, Từ, Quang.
CHƯƠNG 1. ĐIỆN TRƯỜNG TĨNH
I. Câu hỏi thuộc khối kiến thức cơ bản
1. Điện tích, điện trường (24 câu)
Các câu hỏi có thời lượng 1 phút.
Câu 1:
Phát biểu nào sau đây là SAI?
A. Hai điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, trái dấu thì hút nhau.
B. Điện tích của một hệ cô lập luôn không đổi.
C. Điện tích của electron là điện tích nguyên tố.
D. Lực tương tác giữa các điện tích điểm tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa chúng.
Câu 2:
Quả cầu kim loại A tích điện dương +8C, quả cầu B tích điện âm –2C. Cho chúng chạm nhau rồi tách xa
nhau thì điện tích lúc sau của hai quả cầu đó có thể có giá trị nào sau đây?
A. +5C, +5C
B. +2C, + 4C
C. –3C, +9C
D. +8C, –2C
Câu 3:
Hai vật tích điện +16C –5C trao đổi điện tích với nhau. Điện tích lúc sau của hai vật đó không thể
giá trị nào sau đây?
A. +5C, +6C
B. +4C, + 4C
C. –3C, +14C
D. –9C, +20C
Câu 4:
Hai điện tích điểm cùng dấu q
1
q
2
(q
1
= 4q
2
) đặt tại A B cách nhau một khoảng 3a trong không khí.
Đặt điện tích điểm Q trên đoạn AB, cách B một khoảng a. Lực tổng hợp do q
1
và q
2
tác dụng lên Q có đặc
điểm gì?
A. Luôn hướng về A.
B. Luôn hướng về B.
C. Luôn bằng không.
D. Hướng về A nếu Q trái dấu với q
1
.
Câu 5:
Hai điện tích điểm trái dấu q
1
q
2
(q
1
= –4q
2
), đặt tại A B cách nhau một khoảng 4a trong không khí.
Đặt điện tích điểm Q trên đoạn AB, cách B một khoảng a. Lực tổng hợp do q
1
và q
2
tác dụng lên Q có đặc
điểm gì?
A. Luôn hướng về A.
B. Luôn hướng về B.
C. Luôn bằng không.
D. Hướng về A, nếu Q trái dấu với q
1
.
Câu 6:
3
Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương A2 – Điện, Từ, Quang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương A2 – Điện, Từ, Quang - Người đăng: Trong Tung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương A2 – Điện, Từ, Quang 9 10 67