Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi và hướng dẫn trả lời ôn thi VLĐC 1

Được đăng lên bởi hailanpq
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1009 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vật ly 1 – Thi lại 2012- Phấn tiếp theo
1. Trình bày các định lý về động lượng và xung lượng. Nêu ý nghĩa vật lý của động lượng và xung
lượng.
2 Phát biểu nguyên lý I nhiệt động lực học và trình bày các hệ quả của nguyên lý I
3 Đường sức điện trường là gì. Tính chất của đường sức điện trường. So sánh sự giống nhau và khác
nhau của phổ đường sức điện cảm và phổ đường sức điện trường.
4 Dựa vào định lý O – G hãy tính điện trường gây bởi mặt phẳng vô hạn mang điện đều với mật độ
điện mặt là σ (σ>0), từ đó hãy giải thích tại sao điện trường đó là điện trường đều.
5 Một viên đạn có khối lượng 10 g, xuyên vào một tấm gỗ sâu 4cm với vận tốc ban đầu là 200 m/s.
Hãy xác định lực cản trung bình của tấm gỗ và thời gian viên đạn chuyển động trong gỗ.
6 Một khối khí Nitơ có thể tích 8,3 lít, áp suất 15 at, và nhiệt độ 27oC.
a. Tính khối lượng của khối khí đó.
b. Hơ nóng đẳng tích khối khí đó đến nhiệt độ 127 oC. Hãy tính áp suất của khối khí sau khi hơ
nóng.
7 Một động cơ nhiệt làm việc theo chu trình Cácnô, sau mỗi chu trình sinh một công 7,35.10 4J. Nhiệt
độ của nguồn nóng là 100oC và của nguồn lạnh là 0oC.
Tìm
a. Hiệu suất của động cơ.
b. Nhiệt lượng nhận được của nguồn nóng sau một chu trình.
c. Nhiệt lượng nhả cho nguồn lạnh sau một chu trình.
8. Cho hai điện tích điểm q 1=2.10-6C và q2= -10-6C đặt cách nhau 10cm. Tính công của lực tĩnh điện
khi điện tích q1 dịch chuyển trên đường thẳng nối hai điện tích đó xa thêm một đoạn 90cm.

Hướng dẫn:

1.2.Từ
pt định
Niutơn
có biến
đổi:thiên
F = nội
ma năng
= mdv/dt
= d(mv)/dt
Trong
mộtluật
quáIItrình
biếntađổi,
độ biến
của một
hệ có giá trị bằng tổng công và nhiệt mà
định
nghĩa
véc
tơ
mv
=
k
:
gọi
là
véc
tơ
động
lượng
của
chất
điểm
chuyển động
hệ nhận vào
Do
dk/dt
= F đó
→Acho
∆Uđó
= A+
Q trong
là ta
. . phát
. .. . ,biểu
Q làđịnh
. . . .lý. 1 .động lượng:
“Hệ
Đạo
hàm
bậc nhất
thời
củavới
cđ chất
giá trịdobằng
lực toả
(tổng
quả
1: Trong
mộttheo
hệ cô
lậpgian
gồmcủa
haivéc
vậttơchỉđộng
traolượng
đổi nhiệt
nhau,điểm
nhiệtcólượng
vật này
ra ngoại
bằng
lực)
tác
dụng
lên
chất
điểm
đó”
nhiệt lượng do vật kia thu vào:
k2

t2

1

1

với hệ cô lập Q = 0 nên ∆U = A. đặc biệt nếu hệ chỉ là 2 vật trao đổi nhịêt: Q = Q1 + Q2 = 0 nên Q1 =
Ta lại có biến đổi tiếp theo: dk = F.dt ⇒ lấy tích phân 2 vế ∫ dk = ∫ Fdt suy
ra : k2 - k1 = ∆k =
-Q2 : nhiệt do vật này toả ra bằng nhiệt mà vật kia thu vào
k
t
t- hq2: hệ bđ theo chu trình : U 1 =U2 nên ∆U = 0 nên Q = -A : Trong một hệ biến đổi năng lượng theo
Fdtchu trình kín, nếu hệ nhận nhiệt thì...
Vật ly 1 – Thi lại 2012- Phấn tiếp theo
1. Trình bày các định về động lượng xung lượng. Nêu ý nghĩa vật của động lượng xung
lượng.
2 Phát biểu nguyên lý I nhiệt động lực học và trình bày các hệ quả của nguyên lý I
3 Đường sức điện trường gì. Tính chất của đường sức điện trường. So sánh sự giống nhau khác
nhau của phổ đường sức điện cảm và phổ đường sức điện trường.
4 Dựa vào định lý O – G hãy tính điện trường gây bởi mặt phẳng vô hạn mang điện đều với mật độ
điện mặt là σ (σ>0), từ đó hãy giải thích tại sao điện trường đó là điện trường đều.
5 Một viên đạn có khối lượng 10 g, xuyên vào một tấm gỗ sâu 4cm với vận tốc ban đầu là 200 m/s.
Hãy xác định lực cản trung bình của tấm gỗ và thời gian viên đạn chuyển động trong gỗ.
6 Một khối khí Nitơ có thể tích 8,3 lít, áp suất 15 at, và nhiệt độ 27
o
C.
a. Tính khối lượng của khối khí đó.
b. nóng đẳng tích khối khí đó đến nhiệt độ 127
o
C. Hãy nh áp suất của khối k sau khi
nóng.
7 Một động cơ nhiệt làm việc theo chu trình Cácnô, sau mỗi chu trình sinh một công 7,35.10
4
J. Nhiệt
độ của nguồn nóng là 100
o
C và của nguồn lạnh là 0
o
C.
Tìm
a. Hiệu suất của động cơ.
b. Nhiệt lượng nhận được của nguồn nóng sau một chu trình.
c. Nhiệt lượng nhả cho nguồn lạnh sau một chu trình.
8. Cho hai điện tích điểm q
1
=2.10
-6
C và q
2
= -10
-6
C đặt cách nhau 10cm. Tính công của lực tĩnh điện
khi điện tích q
1
dịch chuyển trên đường thẳng nối hai điện tích đó xa thêm một đoạn 90cm.
Hướng dẫn:
Câu hỏi và hướng dẫn trả lời ôn thi VLĐC 1 - Trang 2
Câu hỏi và hướng dẫn trả lời ôn thi VLĐC 1 - Người đăng: hailanpq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Câu hỏi và hướng dẫn trả lời ôn thi VLĐC 1 9 10 617