Ktl-icon-tai-lieu

Cấu tạo nguyên tử

Được đăng lên bởi trinhgialuan99
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 288 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¬ng 1. NGUY£N Tö
A. Mét sè lu ý vÒ Ph¬ng ph¸p gi¶i
o
o
- Nguyªn tö cã kÝch thíc cì angxtron ( A
), 1 A
= 10-10m, cã khèi lîng rÊt nhá, dïng ®¬n

1 12
C6 . C¸c nguyªn tö kh¸c nhau cã khèi lîng vµ kÝch thíc kh¸c nhau.
12
Nguyªn tö nhá, nhÑ nhÊt lµ nguyªn tö hi®ro. Nguyªn tè hi®ro cßn lµ nguyªn tè chiÕm khèi lîng lín nhÊt trong vò trô.
Gi¶i c¸c bµi tËp liªn quan ®Õn kÝch thíc, khèi lîng nguyªn tö cÇn nhí mét sè h»ng sè vµ
c«ng thøc sau:
+ Sè Avoga®ro N = 6,023 x 10 23 lµ sè h¹t vi m« (ph©n tö, nguyªn tö, ion, electron..) chøa
trong mét mol vi h¹t ®ã.
4
+ C«ng thøc tÝnh thÓ tÝch h×nh cÇu, V = r3, trong ®ã r lµ b¸n kÝnh h×nh cÇu.
3
- Bµi tËp vÒ c¸c h¹t t¹o thµnh nguyªn tö
vÞ ®o lµ u, 1u =

Nguyªn tö gåm h¹t nh©n vµ vá electron. H¹t nh©n gåm c¸c h¹t proton vµ
n¬tron, phÇn vá gåm c¸c electron. C¸c ®Æc trng cña c¸c h¹t c¬ b¶n trong nguyªn tö
®îc tãm t¾t trong b¶ng sau:
Proton

N¬tron

Electron

KÝ hiÖu

p

n

e

Khèi lîng u hay (®vC)

1

1

0,00055

Khèi lîng (kg)

1,6726.10-27

1,6748.10-27

9,1095.10-31

§iÖn tÝch nguyªn tè

1+

0

1-

§iÖn tÝch (Cul«ng)

1,602.10-19

0

-1,602.10-19

Nguyªn tö trung hßa vÒ ®iÖn, do ®ã sè ®¬n vÞ ®iÖn tÝch d¬ng (Z) b»ng sè ®¬n vÞ ®iÖn tÝch
©m. Hay nãi c¸ch kh¸c sè h¹t proton trong h¹t nh©n b»ng sè electron ë líp vá nguyªn tö.
- Bµi tËp x¸c ®Þnh cÊu h×nh electron nguyªn tö
a) Líp electron
Trong nguyªn tö, mçi electron cã mét møc n¨ng lîng nhÊt ®Þnh. C¸c electron cã møc
n¨ng lîng gÇn b»ng nhau ®îc xÕp thµnh mét líp electron. Thø tù cña líp t¨ng dÇn 1, 2, 3, n
th× møc n¨ng lîng cña electron còng t¨ng dÇn. Electron ë líp cã trÞ sè n nhá bÞ h¹t nh©n hót
m¹nh, khã bøt ra khái nguyªn tö. Electron ë líp cã trÞ sè n cµng lín th× cã n¨ng l îng cao, bÞ
h¹t nh©n hót yÕu h¬n vµ dÔ t¸ch ra khái nguyªn tö h¬n. Líp electron ®· cã ®ñ sè electron tèi
®a gäi lµ líp electron b·o hoµ.
Tæng sè electron tèi ®a trong mét líp lµ 2n2.
Sè thø tù cña líp electron (n)
1
2
3
4
KÝ hiÖu cña líp electron
K
L
M
N
Sè electron tèi ®a
2
8
18
32
b) Ph©n líp electron
Mçi líp electron l¹i ®îc chia thµnh c¸c ph©n líp. C¸c electron thuéc cïng mét ph©n líp
cã møc n¨ng lîng b»ng nhau.
KÝ hiÖu c¸c ph©n líp lµ c¸c ch÷ c¸i thêng: s, p, d, f.

Sè ph©n líp cña mét líp electron b»ng sè thø tù cña líp. ThÝ dô líp K (n =1) chØ cã mét
ph©n líp s. Líp L (n = 2) cã 2 ph©n líp lµ s vµ p. Líp M (n = 3) cã 3 ph©n líp lµ s, p, d...
Sè electron tèi ®a trong mét ph©n líp: ph©n líp s chøa tèi ®a 2 electron, ph©n líp p chøa
tèi ®a 6 electron, ph©n líp d chøa tèi ®a 10 electron, ph©n líp ...
Ch¬ng 1. NGUY£N Tö
A. Mét sè lu ý vÒ Ph¬ng ph¸p gi¶i
- Nguyªn kÝch thíc angxtron (
o
A
), 1
o
A
= 10
-10
m, khèi lîng rÊt nhá, dïng ®¬n
®o u, 1u =
12
6
1
C
12
. C¸c nguyªn kh¸c nhau khèi lîng kÝch thíc kh¸c nhau.
Nguyªn nhá, nhÑ nhÊt nguyªn hi®ro. Nguyªn hi®ro cßn nguyªn chiÕm khèi l-
îng lín nhÊt trong vò trô.
Gi¶i c¸c bµi tËp liªn quan ®Õn kÝch thíc, khèi lîng nguyªn cÇn nhí mét h»ng
c«ng thøc sau:
+ Sè Avoga®ro N = 6,023 x 10
23
h¹t vi (ph©n tö, nguyªn tö, ion, electron..) chøa
trong mét mol vi h¹t ®ã.
+ C«ng thøc tÝnh thÓ tÝch h×nh cÇu, V =
4
3
r
3
, trong ®ã r lµ b¸n kÝnh h×nh cÇu.
- Bµi tËp vÒ c¸c h¹t t¹o thµnh nguyªn tö
Nguyªn gåm h¹t nh©n electron. H¹t nh©n gåm c¸c h¹t proton
n¬tron, phÇn gåm c¸c electron. C¸c ®Æc trng cña c¸c h¹t b¶n trong nguyªn
®îc tãm t¾t trong b¶ng sau:
Proton N¬tron Electron
KÝ hiÖu p n e
Khèi lîng u hay (®vC) 1 1 0,00055
Khèi lîng (kg) 1,6726.10
-27
1,6748.10
-27
9,1095.10
-31
§iÖn tÝch nguyªn tè 1+ 0 1-
§iÖn tÝch (Cul«ng) 1,602.10
-19
0 -1,602.10
-19
Nguyªn tö trung hßa ®iÖn, do ®ã sè ®¬n ®iÖn tÝch d¬ng (Z) b»ng sè ®¬n vÞ ®iÖn tÝch
©m. Hay nãi c¸ch kh¸c sè h¹t proton trong h¹t nh©n b»ng sè electron ë líp vá nguyªn tö.
- Bµi tËp x¸c ®Þnh cÊu h×nh electron nguyªn tö
a) Líp electron
Trong nguyªn tö, mçi electron mét møc n¨ng lîng nhÊt ®Þnh. C¸c electron møc
n¨ng lîng gÇn b»ng nhau ®îc xÕp thµnh mét líp electron. Thø cña líp t¨ng dÇn 1, 2, 3, n
th× møc n¨ng lîng cña electron còng t¨ng dÇn. Electron ë líp trÞ n nhá h¹t nh©n hót
m¹nh, kbøt ra khái nguyªn tö. Electron ë líp trÞ n cµng lín th× n¨ng lîng cao,
h¹t nh©n hót yÕu h¬n t¸ch ra khái nguyªn h¬n. Líp electron ®· ®ñ electron tèi
®a gäi lµ líp electron b·o hoµ.
Tæng sè electron tèi ®a trong mét líp lµ 2n
2
.
Sè thø tù cña líp electron (n) 1 2 3 4
KÝ hiÖu cña líp electron K L M N
Sè electron tèi ®a 2 8 18 32
b) Ph©n líp electron
Mçi líp electron l¹i ®îc chia thµnh c¸c ph©n líp. C¸c electron thuéc cïng mét ph©n líp
cã møc n¨ng lîng b»ng nhau.
KÝ hiÖu c¸c ph©n líp lµ c¸c ch÷ c¸i thêng: s, p, d, f.
Cấu tạo nguyên tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu tạo nguyên tử - Người đăng: trinhgialuan99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Cấu tạo nguyên tử 9 10 809