Ktl-icon-tai-lieu

Cấu tạo nguyên tử

Được đăng lên bởi Chương Đỗ Thành
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 613 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHOA KTHH - ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐHQG TP HCM

CHƯƠNG 2. CẤU TẠO NGUYÊN TƯ
• 2.1. Electron

a) Tia cathod được phát hiện nhờ đốm
sáng trên màng huỳnh quang. b) Bóng của
anod chứng tỏ dòng tia cathod di chuyển
theo đường thẳng. C,d) Tia cathod mang
điện tích âm. e) Tia cathod có khối lượng
do có thể làm quay một chong chóng nhỏ.

KHOA KTHH - ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐHQG TP HCM

CHƯƠNG 2. CẤU TẠO NGUYÊN TƯ
• 2.1. Electron
• Thomson (1897) : dựa vào thí nghiệm c và d suy ra
e/m = 1.75882 x 108 C/g
• Robert Millikant (1909) quan sát hạt dầu tích điện rơi:
e = 1.60218 x 10-19 C
m = 9.10940 x 10-28 g

KHOA KTHH - ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐHQG TP HCM

CHƯƠNG 2. CẤU TẠO NGUYÊN TƯ
• 2.2. Hạt nhân
• Thí nghiệm của
Ernest Rutherford
(1910) khẳng định
sự tồn tại của hạt
nhân mang điện
tích dương

KHOA KTHH - ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐHQG TP HCM

CHƯƠNG 2. CẤU TẠO NGUYÊN TƯ
2.2. Hạt nhân
• Hạt nhân mang
điện tích dương
• Kích thước rất
nhỏ so với kích
thước nguyên tử
(10.000 – 100.000
lần)
• Khối lượng rất lớn
so với electron.

KHOA KTHH - ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐHQG TP HCM

CHƯƠNG 2. CẤU TẠO NGUYÊN TƯ
• 2.3. Sự lượng tử hóa năng lượng
Định luật bức xạ Planck
Định luật bức xạ Planck mô tả quang phổ của vật thể đen, nghĩa là sự
phân bố năng lượng bức xạ lên các tần số (màu) khác nhau của bức xạ
theo sự lệ thuộc vào nhiệt độ của vật thể đen. Trong trường hợp của một
vật thể đen lý tưởng (hoàn toàn chỉ phát ra) mật độ năng lượng ρ lệ thuộc
vào tần số v và nhiệt độ T của vật thể đen, nên người ta viết ρ(v, T). Ngoài
ra, trong định luật bức xạ Planck có ba hằng số xuất hiện: vận tốc ánh
sáng c, hằng số Boltzmann k, và lượng tử tác dụng h được Planck đưa ra.
Tỷ lệ giữa năng lượng bức xạ E = hv và năng lượng nhiệt kT là quyết định
cho hình dạng của quang phổ.

Công thức phân bố năng lượng bức xạ của Planck 1900, cội nguồn của
thuyết lượng tử.(Max Planck Người khai sáng thuyết lượng tử)

KHOA KTHH - ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐHQG TP HCM

CHƯƠNG 2. CẤU TẠO NGUYÊN TƯ
2.4. Lưỡng tính sóng hạt của các hạt cơ bản,nguyên lý bất
định Heizenberg
• Hiệu ứng quang điện (Einstein 1905): ánh sáng có bản
chất hạt
E = mc2 và E = hν = hc/λ
=> m = h/cλ
• Louis de Broglie 1925: cho rằng electron có bản chất
sóng
λ = h/mv

KHOA KTHH - ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐHQG TP HCM

CHƯƠNG 2. CẤU TẠO NGUYÊN TƯ
• ...


 !"#$%&'
()*(#($+&,-./#0+1$+*2''+3-45
61'7$%8'59'7+:;'+<:('7=)>'7#?(
('&,#+@'7$A,B'7$*(#($+&,,*#+:CD'
$+"&-.3'7$+E'7F,)*(#($+&,5('7
-*2'$G#+H5")*(#($+&,#>I+4*!./'7
,&#>$+D!95<:(C5J$#+&'7#+>'7'+A
Cấu tạo nguyên tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu tạo nguyên tử - Người đăng: Chương Đỗ Thành
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Cấu tạo nguyên tử 9 10 464