Ktl-icon-tai-lieu

Cấu tạo nguyên tử và tính chất

Được đăng lên bởi song-hoang-xuan
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 4710 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Chương 2. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ VÀ TÍNH CHẤT
2.1. Những cơ sở vật lý nghiên cứu cấu tạo nguyên tử
2.1.1. Thành phần nguyên tử
a. Hạt nhân nguyên tử
Là phần trung tâm của nguyên tử, gồm các hạt proton và nơtron. Hạt nhân
mang điện tích dương, số đơn vị điện tích dương của hạt nhân bằng số electron trong
vỏ nguyên tử. Khối lượng của hạt nhân xấp xỉ khối lượng nguyên tử.
* Proton (kí hiệu p):
Số thứ tự Z của nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn đúng bằng số proton
của nguyên tử nguyên tố đó.
Khối lượng:

mp = 1,6725.10-24 g

Điện tích (dương): qp = +1,602.10-19C = +e0 hay 1+
* Nơtron (kí hiệu n):
Khối lượng:

mn = 1,67482.10-24 g

Điện tích (dương): qn = 0
b. Electron (kí hiệu e):
Khối lượng:

me = 9,11.10-28 g

Điện tích (âm):

qn = -1,602.10-19C = -e0 hay 1-

Như vậy, electron mang điện tích âm, số electron trong nguyên tử bằng đúng số
proton. Trong nguyên tử electron quay xung quanh hạt nhân trên quỹ đạo electron tạo
thành “đám mây” electron. Các electron có điện tích và khi chúng chuyển động sẽ sinh
ra dòng điện. Vì các electron trong nguyên tử xác định phương thức mà nó tương tác
với các nguyên tử khác nên chúng đóng vai trò quan trọng trong hóa học.
2.1.2. Thuyết lượng tử Planck
Năm 1900 Planck đã trình bày quan điểm lượng tử đầu tiên và cho rằng:
Ánh sáng hay bức xạ điện tử nói chung gồm những lượng tử năng lượng phát đi
từ nguồn sáng.
Hay: Năng lượng bức xạ do các chất phát ra hay hấp thụ là không liên tục, mà
gián đoạn, nghĩa là thành những phần riêng biệt - những lượng tử.
E: lượng tử năng lượng
h: hằng số Planck (h = 6,625.10-34 J.S)

Ε = hν = h

C

λ

ν: tần số của bức xạ
λ: bước sóng bức xạ
C: tốc độ ánh sáng

7

Như vậy, bước sóng càng lớn thì tần số sóng càng giảm và ngược lại, E gọi là
lượng tử năng lượng vì với mọi bức xạ dù phát ra hoặc hấp thụ đều bằng một số
nguyên lần của E.
2.1.3. Bản chất sóng và hạt của ecletron
a. Mẫu nguyên tử Bo (Bohr)
Năm 1913, nhà vật lý lý thuyết người Đan Mạch Niels Bohr (1885-1962) đưa
ra mô hình bán cổ điển về nguyên tử hay còn gọi là mô hình nguyên tử của Bohr. Bohr
đã xây dựng mô hình mẫu nguyên tử với nội dung sau:
- Trong nguyên tử, electron chỉ có thể chuyển động trên những quỹ đạo tròn xác định
có bán kính xác định, Khi quay trên các quỹ đạo đó năng lượng electron được bảo
toàn.

Hình 1. Mô hình nguyên tử theo Bohr
Bán kính các quỹ đạo được xác định theo công thức:
rn = n 2 .0,53.10 −8 cm = n 2 .0,53Α o

n – là các số tự nhiên 1, 2, 3, ...n.
Như vậy các quỹ đạo thứ nhất, thứ hai, thứ ba,... lần lượt có b...
Chương 2. CU TO NGUYÊN T VÀ TÍNH CHT
2.1. Nhng cơ s vt lý nghiên cu cu to nguyên t
2.1.1. Thành phn nguyên t
a. Ht nhân nguyên t
Là phn trung tâm ca nguyên t, gm các ht proton và nơtron. Ht nhân
mang đin tích dương, s đơn v đin tích dương ca ht nhân bng s electron trong
v nguyên t. Khi lượng ca ht nhân xp x khi lượng nguyên t.
* Proton (kí hiu p):
S th t Z ca nguyên t trong bng h thng tun hoàn đúng bng s proton
ca nguyên t nguyên t đó.
-24
Khi lượng: m
p
= 1,6725.10 g
-19
Đin tích (dương): q
p
= +1,602.10 C = +e
0
hay 1+
* Nơtron (kí hiu n):
-24
Khi lượng: m
n
= 1,67482.10 g
Đin tích (dương): q
n
= 0
b. Electron (kí hiu e):
-28
Khi lượng: m
e
= 9,11.10 g
-19
Đin tích (âm): q
n
= -1,602.10 C = -e
0
hay 1-
Như vy, electron mang đin tích âm, s electron trong nguyên t bng đúng s
proton.
Trong nguyên t electron quay xung quanh ht nhân trên qu đạo electron to
thành “đám mây” electron
. Các electron có đin tích và khi chúng chuyn động s sinh
ra
dòng đin. Vì các electron trong nguyên t xác định phương thc mà nó tương tác
vi các nguyên t khác nên chúng đóng vai trò quan trng trong
hóa hc.
2.1.2. Thuyết lượng t Planck
Năm 1900 Planck đã trình bày quan đim lượng t đầu tiên và cho rng:
Ánh sáng hay bc x đin t nói chung gm nhng lượng t năng lượng phát đi
t ngun sáng.
Hay: Năng lượng bc x do các cht phát ra hay hp th là không liên tc, mà
gián đon, nghĩa là thành nhng phn riêng bit - nhng lượng t.
E: lượng t năng lượng
-34
h: hng s Planck (h = 6,625.10 J.S)
ν: tn s ca bc x
λ: bước sóng bc x
λ
ν
C
hh ==Ε
C: t độ ánh sáng c
7
Cấu tạo nguyên tử và tính chất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu tạo nguyên tử và tính chất - Người đăng: song-hoang-xuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Cấu tạo nguyên tử và tính chất 9 10 377